พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

HTML Bible HomePage
Read the Bible in One Year   
Frames   

Espanol    English    Italiano    Português    Français    中文    日本語    한국어    ไทย    Русский    Deutsch    العربية    Български    Hrvatska    Dansk    Dutch    Ελληνικά    עברית    Magyar    Român    Svenska   

Thai Bible Index

คำตอบเกี่ยวกับพระเจ้า   

Book

Chapters

ปฐมกาล
   (Genesis)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

อพยพ
   (Exodus)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40   

เลวีนิติ
   (Leviticus)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

กันดารวิถี
   (Numbers)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

พระราชบัญญัติ
   (Deuteronomy)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34   

โยชูวา
   (Joshua)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

ผู้วินิจฉัย
   (Judges)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

นางรูธ
   (Ruth)

1    2    3    4   

1 ซามูเอล
   (1 Samuel)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

2 ซามูเอล
   (2 Samuel)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

1 พงศ์กษัตริย์
   (1 Kings)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

2 พงศ์กษัตริย์
   (2 Kings)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   

1 พงศาวดาร
   (1 Chronicles)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

2 พงศาวดาร
   (2 Chronicles)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

เอสรา
   (Ezra)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   

เนหะมีย์
   (Nehemiah)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

เอสเธอร์
   (Esther)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   

โยบ
   (Job)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42   

เพลงสดุดี
   (Psalms)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

สุภาษิต
   (Proverbs)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

ปัญญาจารย์
   (Ecclesiastes)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

เพลงซาโลมอน
   (Song of Solomon)

1    2    3    4    5    6    7    8   

อิสยาห์
   (Isaiah)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

เยเรมีย์
   (Jeremiah)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52   

เพลงคร่ำครวญ
   (Lamentations)

1    2    3    4    5   

เอเสเคียล
   (Ezekiel)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

ดาเนียล
   (Daniel)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

โฮเชยา
   (Hosea)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   

โยเอล
   (Joel)

1    2    3   

อาโมส
   (Amos)

1    2    3    4    5    6    7    8    9   

โอบาดีย์
   (Obadiah)

1   

โยนาห์
   (Jonah)

1    2    3    4   

มีคาห์
   (Micah)

1    2    3    4    5    6    7   

นาฮูม
   (Nahum)

1    2    3   

ฮาบากุก
   (Habakkuk)

1    2    3   

เศฟันยาห์
   (Zephaniah)

1    2    3   

ฮักกัย
   (Haggai)

1    2   

เศคาริยาห์
   (Zechariah)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   

มาลาคี
   (Malachi)

1    2    3    4   

มัทธิว
   (Matthew)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

มาระโก
   (Mark)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   

ลูกา
   (Luke)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

ยอห์น
   (John)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

กิจการ
   (Acts)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

โรม
   (Romans)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   

1 โครินธ์
   (1 Corinthians)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   

2 โครินธ์
   (2 Corinthians)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

กาลาเทีย
   (Galatians)

1    2    3    4    5    6   

เอเฟซัส
   (Ephesians)

1    2    3    4    5    6   

ฟีลิปปี
   (Philippians)

1    2    3    4   

โคโลสี
   (Colossians)

1    2    3    4   

1 เธสะโลนิกา
   (1 Thessalonians)

1    2    3    4    5   

2 เธสะโลนิกา
   (2 Thessalonians)

1    2    3   

1 ทิโมธี
   (1 Timothy)

1    2    3    4    5    6   

2 ทิโมธี
   (2 Timothy)

1    2    3    4   

ทิตัส
   (Titus)

1    2    3   

ฟีเลโมน
   (Philemon)

1   

ฮีบรู
   (Hebrews)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

ยากอบ
   (James)

1    2    3    4    5   

1 เปโตร
   (1 Peter)

1    2    3    4    5   

2 เปโตร
   (2 Peter)

1    2    3   

1 ยอห์น
   (1 John)

1    2    3    4    5   

2 ยอห์น
   (2 John)

1   

3 ยอห์น
   (3 John)

1   

ยูดาส
   (Jude)

1   

วิวรณ์
   (Revelation)

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

 

How to change the font on every page   

About the Thai HTML Bible    Software License Agreement   

To download this software   

 

© 2003    Philip Pope
The Thai Bible    source text is by Philip Pope   , and was formatted to HTML by johnhurt.com