พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ฮีบรู / Hebrews 8

ฮีบรู / Hebrews

Return to Index

Chapter 9

1

แท้จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็ยังได้มีกฎสำหรับการปรนนิบัติในพิธีนมัสการ และได้มีสถานอันบริสุทธิEำหรับโลกนีEP>

2

เพราะว่าได้มีพลับพลาสร้างขึ้นตกแต่งเสร็จแล้ว คือห้องชั้นนอก ซึ่งมีคันประทีป โตE และขนมปังหน้าพระพักตรEห้องนี้เรียกว่าที่บริสุทธิEP>

3

และภายในม่านชั้นที่สองมีห้องพลับพลาซึ่งเรียกว่า ที่บริสุทธิEี่สุด

4

ห้องนั้นมีแท่นทองคำสำหรับถวายเครื่องหอม และมีหีบพันธสัญญาหุ้มด้วยทองคำทุกด้าน ในหีบนั้นมีโถทองคำใส่มานา และมีไม้เท้าของอาโรนที่ออกช่อ และมีแผ่นศิลาพันธสัญญา

5

และเหนือหีบนั้นมีรูปเครูบแห่งสง่าราศีคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้น สิ่งเหล่านี้เราจะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ไม่ไดEP>

6

แล้วเมื่อจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้ว พวกปุโรหิตก็เข้าไปในพลับพลาห้องที่หนึ่งทุกครั้งที่ปรนนิบัติพระเจ้า

7

แต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้ง และต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเอง และเพื่อความผิดของประชาชนด้วย

8

อย่างนั้นแหละ พระวิญญาณบริสุทธิEด้ทรงสำแดงว่า ทางซึ่งจะเข้าไปในที่บริสุทธิEี่สุดนั้นไม่ได้ปรากฏแจ้ง คราวเมื่อพลับพลาเดิมยังตั้งอยูEP>

9

พลับพลาเดิมเป็นเครื่องเปรียบสำหรับในเวลานั้น คือมีการถวายของให้และเครื่องบูชา ซึ่งจะกระทำให้ใจวินิจฉัยผิดและชอบของผู้ถวายนั้นถึงที่สำเร็จไม่ไดEP>

10

ซึ่งเป็นแต่เพียงของกินของดื่ม และพิธีชำระล้างต่างEและเป็นพิธีสำหรับเนื้อหนังที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหมEP>

11

แต่เมื่อพระคริสตEด้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณEิ่งกว่าแต่ก่อน ที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือ และพูดได้ว่ามิได้เป็นอย่างของโลกนีEP>

12

พระองคEสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิEพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองคEม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองคEองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดรEก่เรา

13

เพราะถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะ และเถ้าของลูกโคตัวเมีย ที่ประพรมลงบนคนบาป สามารถชำระเนื้อหนังให้บริสุทธิEดEP>

14

มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระคริสตEโดยพระวิญญาณนิรันดรEด้ทรงถวายพระองคEองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ จะได้ทรงชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนมEยูEP>

15

เพราะเหตุนี้พระองคEึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหมEเพื่อเมื่อมีผู้หนึ่งตายสำหรับที่จะไถ่การละเมิดของคนที่ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้ว คนทั้งหลายที่ถูกเรียกแล้วนั้นจะได้รับมรดกอันนิรันดรEามพระสัญญา

16

เพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรม ผู้ทำหนังสือนั้นก็ต้องถึงแก่ความตายแล้ว

17

เพราะว่าเมื่อคนตายแล้วหนังสือพินัยกรรมนั้นจึงใช้ไดEมิฉะนั้นเมื่อผู้ทำยังมีชีวิตอยูEหนังสือพินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ไดEP>

18

เหตุฉะนั้นพันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลือด

19

เพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศข้อบังคับทุกข้อแก่บรรดาพลไพร่ตามพระราชบัญญัติแล้ว ท่านจึงได้เอาเลือดลูกวัวและเลือดลูกแพะกับน้ำ และเอาขนแกะสีแดงและต้นหุสบมาประพรมหนังสือม้วนนั้นกับทั้งบรรดาคนทั้งปวง

20

กล่าวว่า `นี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่ท่านทั้งหลาย'

21

แล้วท่านก็เอาเลือดประพรมพลับพลากับเครื่องใช้ทุกชนิดในการปฏิบัตินั้นเช่นเดียวกัน

22

และตามพระราชบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่งจะถูกชำระด้วยโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย

23

เหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระแบบจำลองของสวรรคEโดยใช้เครื่องบูชาอย่างนีEแต่ว่าของจริงในสวรรคEั้น ต้องชำระด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้น

24

เพราะว่าพระคริสตEม่ได้เสด็จเข้าในสถานที่บริสุทธิEึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษยEอันเป็นแบบจำลองจากของจริง แต่พระองคEด้เสด็จเข้าไปในสวรรคEั้นเอง และบัดนี้ทรงปรากฏจำเพาะพระพักตรEระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย

25

พระองคEม่ต้องทรงถวายพระองคEองซ้ำอีก เหมือนอย่างมหาปุโรหิตที่เข้าไปในที่บริสุทธิEุกปีEนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วย

26

มิฉะนั้นพระองคEงต้องทนทุกขEรมานบ่อยๆตั้งแต่สร้างโลกมา แต่ว่าเดีEวนี้พระองคEด้ทรงปรากฏในเวลาที่สุดนี้ครั้งเดียว เพื่อจะได้กำจัดความบาปได้โดยถวายพระองคEองเป็นเครื่องบูชา

27

มีข้อกำหนดสำหรับมนุษยEว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ง และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด

28

พระคริสตEึงต้องถวายพระองคEองหนหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคนเป็นอันมาก แล้วพระองคEะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองคEห้เขาถึงความรอดฉันนั้น

ฮีบรู / Hebrews 10

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com