พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 30

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 31

1

ถ้อยคำของกษัตริยEลมูเอล คือคำพยากรณEี่พระราชชนนีได้สอนไว้แก่พระองคEP>

2

อะไรเล่า ลูกแม่เอE อะไรเล่า ลูกแห่งท้องแม่เอE อะไรเล่า ลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอE

3

อย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิง อย่าให้ทางของเจ้าแก่ผู้ทำลายกษัตริยEดEP>

4

โอ เลมูเอลเอE ไม่สมควรที่กษัตริยEไม่สมควรที่กษัตริยEะเสวยเหล้าองุ่น หรือผู้ที่ครอบครองจะดื่มสุรา

5

เกรงว่าเขาจะดื่มและหลงลืมตัวบทกฎหมายนั้นเสีย และคำวินิจฉัยที่มีต่อคนทุกขEากก็ไขว้เขวไป

6

จงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังจะพินาศ และน้ำองุ่นแก่ผู้ที่ทุกขEจอย่างขมขื่น

7

จงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขา เพื่อจะจดจำความระทมทุกขEองเขาไม่ได้อีกต่อไป

8

จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบEเพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกทิ้งร้างอยูEP>

9

จงอ้าปากของเจ้า พิพากษาอย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยูEP>

10

ใครจะพบภรรยาที่ดี เพราะค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก

11

จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และสามีจะไม่ขาดกำไร

12

เธอจะทำความดีให้เขา ไม่ทำความร้าย ตลอดชีวิตของเธอ

13

เธอแสวงขนแกะและป่าน และทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจ

14

เธอเป็นเหมือนกำปั่นของพ่อค้า เธอนำอาหารของเธอมาจากที่ที่ไกล

15

เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอ และจัดส่วนแบ่งให้แก่สาวใช้ของเธอ

16

เธอพิเคราะหEูไร่นาแล้วก็ซื้อไวEด้วยผลน้ำมือของเธอ เธอปลูกสวนองุ่น

17

เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลัง และกระทำให้แขนของเธอเข้มแข็ง

18

เธอรู้ว่าสินค้าของเธอเป็นของที่ดี กลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับ

19

เธอยื่นมือออกจับไน และมือของเธอจับเครื่องปั่น

20

เธอหยิบยื่นให้คนยากจน เออ เธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสน

21

เธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอ เพราะบรรดาคนในครัวเรือนของเธอสวมเสื้อสีแดงสด

22

เธอทำผ้าปูสำหรับเธอด้วยสิ่งทอ เสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินและผ้าสีม่วง

23

สามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมือง เมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้น

24

เธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขาย เธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้า

25

กำลังและเกียรติยศเป็นเครื่องนุ่งห่มของเธอ เธอจะปลื้มปิติในอนาคต

26

เธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญา และกฎเกณฑEห่งความกรุณาก็อยู่ที่ลิ้นของเธอ

27

เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ และไม่รับประทานอาหารแห่งความเกียจคร้าน

28

ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ

29

ว่า "สตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด"

30

เสน่หEป็นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชนEแต่สตรียำเกรงพระเยโฮวาหEะได้รับการสรรเสริญ

31

จงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง

ปัญญาจารยE/ Ecclesiastes 1

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com