พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 28

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 29

1

บุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยEแต่ยังแข็งคอ ประเดีEวจะถูกทำลาย จึงรักษาไม่ไดEP>

2

เมื่อคนชอบธรรมทวีอำนาจ ประชาชนก็เปรมปรีดิEแต่เมื่อคนชั่วร้ายครอบครอง ประชาชนก็คร่ำครวญ

3

บุคคลผู้รักปัญญาย่อมทำให้บิดาของเขายินดี แต่ผู้ที่คบค้าหญิงแพศยาก็ผลาญทรัพยEิ่งของของเขา

4

กษัตริยEรงให้เสถียรภาพแก่แผ่นดินด้วยความยุติธรรม แต่องคEี่ทรงรับของกำนัลก็ทำให้แผ่นดินย่อยยับ

5

คนที่ป้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกางข่ายไว้ดักเท้าของเขา

6

คนชั่วติดกับอยู่ในการละเมิดของตน แต่คนชอบธรรมร้องเพลงและเปรมปรีดิEP>

7

คนชอบธรรมรู้จักสิทธิของคนยากจน แต่คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความรู้อย่างนีEP>

8

คนมักเยาะเย้ยกระทำบ้านเมืองให้เข้าบ่วง แต่ปราชญEปรความโกรธเกรี้ยวไปเสีย

9

ถ้าปราชญEีเรื่องโต้เถียงกับคนโงEไม่ว่าเขาดุเดือดหรือหัวเราะ ก็ไม่มีวันสงบลงไดEP>

10

คนที่กระหายเลือดย่อมเกลียดคนเที่ยงธรรม แต่คนชอบธรรมแสวงชีวิตของเขา

11

คนโง่ย่อมให้ความคิดของเขาพลุ่งออกมาเต็มทีEแต่ปราชญE่อมยับยั้งความคิดไว้จนภายหลัง

12

ถ้าผู้ครอบครองเชื่อฟังความเท็จ ข้าราชการของท่านก็พลอยชั่วร้ายทั้งสิ้น

13

คนยากจนและคนหลอกลวงมักมาประจัญหน้ากันเสมอ และพระเยโฮวาหEระทานความสว่างแก่ตาของคนทั้งสอง

14

กษัตริยEี่พิพากษาคนยากจนด้วยความสัตยEื่อ พระที่นั่งของพระองคEะสถาปนาอยู่เป็นนิตยEP>

15

ไม้เรียวและคำตักเตือนให้เกิดปัญญา แต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตน

16

เมื่อคนชั่วร้ายเพิ่มพูน การละเมิดก็ทวีขึ้น แต่คนชอบธรรมจะมองดูความล่มจมของเขา

17

จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้าได้หยุดพัก เออ เขาจะให้ความปีติยินดีแก่ใจของเจ้า

18

ที่ใดๆที่ไม่มีนิมิต ประชาชนก็พินาศ แต่คนที่รักษาพระราชบัญญัติจะเป็นสุข

19

สักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ไดEเพราะถึงแม้เขาเข้าใจ แต่เขาก็จะไม่ตอบ

20

เจ้าเห็นคนที่ปากไวหรือ ยังมีหวังในคนโง่มากกว่าเขา

21

บุคคลที่ทำนุถนอมคนใช้ของตนตั้งแต่เด็กEที่สุดจะเห็นว่าเขากลายเป็นบุตรชายของตน

22

คนเจ้าโมโหย่อมเร้าการวิวาท และคนที่มักโกรธก็เป็นเหตุให้มีการละเมิดมากขึ้น

23

ความเย่อหยิ่งของคนนำเขาให้ต่ำลง แต่คนที่มีใจถ่อมจะได้รับเกียรติ

24

ผู้เข้าส่วนกับขโมยก็เกลียดชังชีวิตของตน เขาได้ยินคำสาปแช่ง แต่ไม่เปิดเผยอะไรเลย

25

การกลัวคนวางบ่วงไวEแต่บุคคลที่วางใจในพระเยโฮวาหE็จะปลอดภัย

26

คนเป็นอันมากแสวงความพอใจจากผู้ครอบครอง แต่ทุกคนจะได้ความยุติธรรมจากพระเยโฮวาหEP>

27

คนไม่ชอบธรรมเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชอบธรรม แต่คนเที่ยงธรรมในทางของเขากลับเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชั่วร้าย

สุภาษิต / Proverbs 30

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com