พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 129

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 130

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEข้าพระองคE้องทูลพระองคEากที่ลึก

2

ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับเสียงของข้าพระองคEขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับเสียงคำวิงวอนของข้าพระองคEP>

3

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEถ้าพระองคEะทรงหมายความชั่วช้าไวEองคEระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า ผู้ใดจะยืนอยู่ไดEP>

4

แต่พระองคEีการอภัยเพื่อเขาจะยำเกรงพระองคEP>

5

ข้าพเจ้าคอยพระเยโฮวาหEจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยูEและข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองคEP>

6

จิตใจของข้าพเจ้าคอยองคEระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า

7

จงให้อิสราเอลหวังใจในพระเยโฮวาหEเพราะในพระเยโฮวาหEีความเมตตา และในพระองคEีการไถ่อย่างสมบูรณEP>

8

และพระองคEะทรงไถ่อิสราเอลจากความชั่วช้าทั้งสิ้นของเขา

เพลงสดุดี / Psalms 131

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com