พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 124

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 125

1

บรรดาผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาหE็เหมือนภูเขาศิโยน ซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ดำรงอยู่เป็นนิตยEP>

2

ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใด พระเยโฮวาหEรงอยู่รอบประชาชนของพระองคEตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิตยEันนั้น

3

เพราะคทาของคนชั่วจะไม่พักอยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกกระทำความชั่วช้า

4

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงประกอบการดีต่อผู้ทำดี และต่อผู้เที่ยงธรรมในจิตใจของเขา

5

แต่บรรดาผู้ที่หันเข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาหEะทรงพาเขาไปพร้อมกับคนทำความชั่วช้า แต่สันติภาพจะมีอยู่ในอิสราเอล

เพลงสดุดี / Psalms 126

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com