พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 74

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 75

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองคEั้งหลายขอโมทนาพระองคEข้าพระองคEั้งหลายขอโมทนาพระองคEเพราะบรรดาพระราชกิจมหัศจรรยEองพระองคEระกาศว่าพระนามของพระองคEยู่ใกลEP>

2

เมื่อสถานประชุมมาอยู่ต่อหน้าเรา เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม

3

เมื่อแผ่นดินโลกละลาย พร้อมทั้งบรรดาชาวแผ่นดินโลกนั้น ผู้ที่รักษาเสาของมันให้มั่นอยู่คือเราเอง เซลาหEP>

4

เราพูดกับคนโง่เขลาว่า "อย่าประพฤติโง่เขลา" และแก่คนชั่วว่า "อย่ายกเขาขึ้น

5

อย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สูง หรือพูดจาอย่างคอแข็ง"

6

เพราะการยกขึ้นนั้นมิได้มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และมิใช่มาจากทิศใตEP>

7

แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา พระองคEรงให้คนหนึ่งลง และทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น

8

เพราะในพระหัตถEองพระเยโฮวาหEีถ้วยลูกหนึ่ง มีน้ำองุ่นเป็นฟอง ประสมไว้ดี พระองคEรงเทของดื่มจากถ้วยนั้นและคนชั่วของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะดื่มหมดทั้งตะกอน

9

แต่ข้าพเจ้าจะประกาศเป็นนิตยEข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ

10

"บรรดาเขาของคนชั่วจะถูกเราตัดออกหมด แต่เขาของผู้ชอบธรรมจะถูกเชิดชูขึ้น"

เพลงสดุดี / Psalms 76

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com