พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 72

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 73

1

แท้จริงพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอล ต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิEP>

2

แต่ข้าพเจ้าเล่า เท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุด ย่างเท้าของข้าพเจ้าหมิ่นพลาดเต็มทีแล้ว

3

เพราะข้าพเจ้าริษยาคนโง่เขลาเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่ว

4

เพราะเขาทั้งหลายไม่มีความเจ็บปวดเมื่อเขาตายไป แต่กำลังของเขายังสมบูรณEยูEP>

5

เขาทั้งหลายไม่ลำบากอย่างคนอื่นEเขาทั้งหลายไม่รับภัยอย่างคนอื่นEP>

6

เพราะฉะนั้นความเย่อหยิ่งจึงเป็นสร้อยคอของเขา ความทารุณคลุมเขาไว้อย่างเครื่องแต่งกาย

7

ตาของเขาพองด้วยความอ้วนพี เขามีสิ่งของเหลือจิตใจปรารถนาไดEP>

8

เขาเย้ยและพูดด้วยความมุ่งร้าย เขาใฝ่สูงขู่ว่าจะบีบบังคับ

9

เขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรคEและลิ้นของเขาก็คะนองไปในโลก

10

ประชาชนของพระองคEึงหันกลับมา และน้ำแห่งความบริบูรณEูกบีบให้เขาทั้งหลาย

11

และเขาทั้งหลายพูดว่า "พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร พระองคEู้สูงสุดมีความรู้หรือ"

12

ดูเถิด คนอธรรมเป็นเช่นนี้แหละ เขาเจริญในแผ่นดินโลกและร่ำรวยขึ้น

13

แท้จริง ข้าพเจ้าชำระใจให้สะอาด และชำระมือด้วยความบริสุทธิE็เปล่าประโยชนEP>

14

เพราะข้าพเจ้ารับภัยอยู่วันยังค่ำและถูกขนาบอยู่ทุกเช้า

15

ถ้าข้าพระองคEด้พูดว่า "ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนีE ดูเถิด ข้าพระองคEะทำผิดต่อชั่วอายุแห่งบุตรทั้งหลายของพระองคEล้ว

16

แต่เมื่อข้าพระองคEริตรองว่า จะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไร ข้าพระองคEู้สึกว่า เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย

17

จนข้าพระองคEข้าไปในสถานบริสุทธิEองพระเจ้า แล้วข้าพระองคEึงพิเคราะหEห็นปลายทางของเขาทั้งหลาย

18

จริงละ พระองคEรงวางเขาไว้ในที่ลื่น พระองคEรงกระทำให้เขาล้มถึงความพินาศ

19

เขาถูกนำไปสู่การรกร้างในครู่เดียวเสียจริงEเขาถูกครอบงำด้วยความสยดสยองอย่างสิ้นเชิง

20

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า เหมือนความฝันทั้งที่ตื่นอยูEเมื่อพระองคEรงตื่นอยูEพระองคEะดูหมิ่นภาพของเขา

21

เมื่อจิตใจของข้าพระองคEมขื่น เมื่อข้าพระองคEสียวแปลบถึงหัวใจ

22

ข้าพระองคEฉดและไม่เดียงสา ข้าพระองคEระพฤติเหมือนสัตวE่อพระพักตรEระองคEP>

23

ถึงกระนั้นก็ดี ข้าพระองคEยู่กับพระองคEสมอ พระองคEรงจับมือขวาของข้าพระองคEวEP>

24

พระองคEะทรงนำข้าพระองคE้วยความปรึกษาของพระองคEและภายหลังพระองคEะทรงนำข้าพระองคEห้ได้รับเกียรติยศ

25

นอกจากพระองคEข้าพระองคEิมีผู้ใดในฟ้าสวรรคEนอกจากพระองคEล้ว ข้าพระองคEม่ปรารถนาผู้ใดในโลก

26

เนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองคEะวายไป แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองคEและเป็นส่วนของข้าพระองคEป็นนิตยEP>

27

เพราะดูเถิด บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองคEะพินาศ พระองคEรงให้บุคคลที่ไม่จริงต่อพระองคEับไป

28

แต่ส่วนข้าพระองคEที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดี ข้าพระองคEด้วางใจในองคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพื่อข้าพระองคEะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 74

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com