พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 58

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 59

1

โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองคEขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากศัตรูของข้าพระองคEขอทรงช่วยป้องกันข้าพระองคEห้พ้นจากบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองคEP>

2

ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากผู้ที่ทำความชั่วร้าย และขอทรงช่วยข้าพระองคEห้รอดจากคนกระหายเลือด

3

เพราะดูเถิด เขาซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองคEผู้มีอำนาจร่วมหัวกันต่อสู้ข้าพระองคEโอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEมิใช่การละเมิดหรือบาปของข้าพระองคEอง

4

เขาวิ่งไปเตรียมพร้อม มิใช่ความผิดของข้าพระองคEขอทรงกระปรี้กระเปร่า ขอทรงมาช่วยข้าพระองคEละทอดพระเนตร

5

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEระเจ้าจอมโยธา พระองคEรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอล ขอทรงตื่นขึ้นลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออย่าทรงเมตตาผู้ละเมิดที่คิดร้ายแม้สักคนเดียว เซลาหEP>

6

เขากลับมาทุกเย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร

7

ดูเถิด ปากของเขายังพ่นอยูEและมีดาบที่ริมฝีปากของเขา เพราะเขาคิดว่า "ใครจะฟังเรา"

8

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEแต่พระองคEรงหัวเราะเยาะเขา พระองคEรงเยาะเย้ยประชาชาติทั้งปวง

9

เพราะเหตุพระกำลังของพระองคEข้าพระองคEะคอยเฝ้าพระองคEเพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองคEP>

10

พระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพเจ้าจะทรงป้องกันข้าพเจ้า พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อพวกศัตรูของข้าพเจ้านั้นสำเร็จ

11

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า พระโล่ของข้าพระองคEั้งหลาย ขออย่าทรงสังหารเขาเสีย เกรงว่าชนชาติของข้าพระองคEะลืม ขอให้เขาระหกระเหินไปด้วยฤทธานุภาพของพระองคEละทำให้เขาล้มลง

12

เพราะบาปปากของเขา และเพราะถ้อยคำริมฝีปากของเขา ขอให้เขาติดกับโดยความเย่อหยิ่งของเขา เพราะการสาปแช่งและการมุสาซึ่งเขาเปล่งออกมานั้น

13

ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนเขาไม่เหลือเลย แล้วเขาจะทราบว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือยาโคบ ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เซลาหEP>

14

ให้เขากลับมาทุกเย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทั่วนคร

15

ให้เขาเที่ยวไปหาอาหาร ถ้าไม่ได้กินอิ่มก็ขู่คำราม

16

แต่ข้าพระองคEะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองคEข้าพระองคEะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระองคEนเวลาเช้า เพราะพระองคEรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองคEเป็นที่ลี้ภัยในยามทุกขEองข้าพระองคEP>

17

โอ ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองคEข้าพระองคEะร้องเพลงสรรเสริญพระองคEเพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองคEและทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 60

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com