พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 57

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 58

1

โอ ชุมนุมชนเอE ท่านพูดอย่างชอบธรรมหรือ โอ บุตรทั้งหลายของมนุษยEอE ท่านพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือ

2

เปล่าเลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐEวามผิด ท่านชั่งความทารุณแห่งมือของท่านในแผ่นดินโลก

3

คนชั่วหลงเจิ่นไปตั้งแต่จากครรภEเขาหลงทางไปตั้งแต่เกิด คือพูดมุสา

4

เขามีพิษเหมือนพิษงู เหมือนงูพิษหูหนวกที่อุดหูของมัน

5

มันจึงไม่ฟังเสียงของหมองู ผู้ซึ่งมีมนตEลัง

6

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหักฟันในปากของมันเสีย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงฉีกเขี้ยวของสิงโตหนุ่มออกเสีย

7

ให้พวกเขาละลายไปเหมือนน้ำที่ไหลไม่ขาดสาย เมื่อเขาเล็งธนูเพื่อยิงลูกศร ให้ลูกศรนั้นถูกตัดเป็นชิ้นEP>

8

ขอให้เขาเหมือนทากที่ละลายเป็นเมือกไป เหมือนทารกแท้งที่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตยEP>

9

เร็วยิ่งกว่าหม้อจะรู้สึกร้อนด้วยไฟหนาม ทั้งเป็นและด้วยพระพิโรธของพระองคEพระองคEะทรงกวาดเขาไปเสียเหมือนลมหมุน

10

คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิEเมื่อเขาเห็นการแก้แค้น เขาจะเอาโลหิตของคนชั่วล้างเท้าของเขา

11

จะมีคนกล่าวว่า "แน่แล้ว มีบำเหน็จให้แก่คนชอบธรรม แน่แล้ว มีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลก"

เพลงสดุดี / Psalms 59

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com