พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 56

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 57

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองคEขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองคEเพราะจิตวิญญาณของข้าพระองคEางใจในพระองคEข้าพระองคEี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองคEนกว่าภัยอันตรายเหล่านี้จะผ่านพ้นไป

2

ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าองคEู้สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำการทั้งสิ้นให้สำเร็จเพื่อข้าพเจ้า

3

พระองคEะทรงใช้มาจากฟ้าสวรรคEและช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากการเยาะเย้ยของผู้ที่อยากกลืนข้าพเจ้าเสีย เซลาหEพระเจ้าจะทรงใช้ความเมตตาและความจริงลงมา

4

จิตใจข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่าสิงโต ข้าพเจ้านอนท่ามกลางผู้ที่ไฟติดตัวคือบุตรทั้งหลายของมนุษยEฟันของเขาทั้งหลายคือหอกและลูกธนู ลิ้นของเขาคือดาบคม

5

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรคEขอสง่าราศีของพระองคEยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลก

6

เขาทั้งหลายวางตาข่ายดักเท้าข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าได้ค้อมลง เขาขุดบ่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า แต่เขาก็ตกลงไปเสียเอง เซลาหEP>

7

โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าพระองคEั่นคง จิตใจของข้าพระองคEั่นคง ข้าพระองคEะร้องเพลงและร้องเพลงสรรเสริญ

8

จิตใจของข้าพเจ้าเอE จงตื่นเถิด พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอE จงตื่นเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ

9

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองคEะสรรเสริญพระองคE่ามกลางประชาชาติ ข้าพระองคEะร้องเพลงสรรเสริญพระองคE่ามกลางชนชาติทั้งหลาย

10

เพราะความเมตตาของพระองคEหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรคEความจริงของพระองคEูงถึงเมฆ

11

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่เชิดชูเหนือฟ้าสวรรคEขอสง่าราศีของพระองคEยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลก

เพลงสดุดี / Psalms 58

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com