พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 45

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 46

1

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองคEั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก

2

ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล

3

แม้ว่าน้ำทะเลคึกคะนองและฟองฟู แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น เซลาหEP>

4

มีแม่น้ำสายหนึ่ง ที่คลองระบายจะกระทำให้พระมหานครของพระเจ้ายินดี คือพลับพลาบริสุทธิEององคEู้สูงสุด

5

พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไป พอรุ่งอรุณพระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไวEP>

6

บรรดาประชาชาติก็อลหม่าน และราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลน พระองคEรงเปล่งพระสุรเสียง แผ่นดินโลกก็ละลายไป

7

พระเยโฮวาหEอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาหEP>

8

มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระเยโฮวาหEว่าพระองคEรงกระทำให้เกิดการรกร้างอะไรบ้างในแผ่นดินโลก

9

พระองคEรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองคEรงหักคันธนูและฟันหอกเสีย พระองคEรงเผารถรบเสียด้วยไฟ

10

"จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก"

11

พระเยโฮวาหEอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาหEP>

เพลงสดุดี / Psalms 47

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com