พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 43

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 44

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองคEั้งหลายได้ยินกับหูของตน บรรพบุรุษของข้าพระองคEั้งหลายเล่าให้ฟัง ถึงกิจการซึ่งพระองคEรงกระทำในสมัยของเขา ในสมัยโบราณกาลนั้น

2

พระองคEรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปด้วยพระหัตถEองพระองคEอง แต่พระองคEรงปลูกบรรพบุรุษทั้งหลายไวEพระองคEรงให้ชาติทั้งหลายทุกขEจ และได้ทรงขับไล่ชาติทั้งหลายนั้นออกไป

3

เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้แผ่นดินนั้นมาครอบครองด้วยดาบของเขาเอง มิใช่แขนของเขาที่ช่วยให้เขารอด แต่โดยพระหัตถEวา และพระกรของพระองคEและโดยความสว่างจากสีพระพักตรEระองคEเพราะพระองคEรงโปรดปรานเขาทั้งหลาย

4

โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองคEรงเป็นกษัตริยEองข้าพระองคEขอพระองคEรงบัญชาการช่วยให้พ้นไว้สำหรับยาโคบ

5

ข้าพระองคEั้งหลายดันศัตรูออกไปโดยพระองคEข้าพระองคEั้งหลายเหยียบคนที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองคEงด้วยพระนามของพระองคEP>

6

เพราะข้าพระองคEม่วางใจในคันธนูของข้าพระองคEและดาบของข้าพระองคE่วยข้าพระองคEห้รอดไม่ไดEP>

7

แต่พระองคEด้ทรงช่วยข้าพระองคEั้งหลายให้รอดจากศัตรู และทรงให้ผู้เกลียดข้าพระองคEด้ความอาย

8

ข้าพระองคEั้งหลายอวดถึงพระเจ้าได้ตลอดทั้งวัน และข้าพระองคEั้งหลายสรรเสริญพระนามของพระองคEป็นนิตยEเซลาหEP>

9

แต่พระองคEังทรงทอดทิ้งข้าพระองคEั้งหลายเสีย และให้ข้าพระองคEด้ความอัปยศ และมิได้เสด็จออกไปกับกองทัพของข้าพระองคEั้งหลาย

10

พระองคEรงกระทำให้ข้าพระองคEั้งหลายถอยกลับจากคู่อริ และคนที่เกลียดข้าพระองคEั้งหลายก็ได้ของริบไป

11

พระองคEรงกระทำให้ข้าพระองคEั้งหลายเป็นดังแกะที่จะเอาไปกิน และทรงกระจายข้าพระองคEั้งหลายให้ไปอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ

12

พระองคEรงขายประชาชนของพระองคEย่างให้เปล่า ตามราคาไม่ทรงได้อะไรเพิ่มเลย

13

พระองคEรงกระทำให้ข้าพระองคEป็นที่นินทาของเพื่อนบ้าน เป็นที่เยาะเย้ยและดูหมิ่นแก่ผู้ที่อยู่รอบข้าพระองคEP>

14

พระองคEรงกระทำให้ข้าพระองคEั้งหลายเป็นคำครหาท่ามกลางประชาชาติ เป็นที่สั่นศีรษะท่ามกลางชาติทั้งหลาย

15

ความอัปยศอดสูอยู่ตรงหน้าข้าพระองคEันยังค่ำ และความอับอายคลุมหน้าข้าพระองคEP>

16

เนื่องด้วยเสียงของคนเยาะเย้ย และคนหมิ่นประมาท เนื่องด้วยศัตรูและผู้แก้แค้น

17

สิ่งทั้งปวงนี้เกิดแก่ข้าพระองคEั้งหลาย แม้ว่าข้าพระองคEม่ลืมพระองคEหรือทุจริตต่อพันธสัญญาของพระองคEP>

18

จิตใจของข้าพระองคEั้งหลายก็มิได้หันกลับ ย่างเท้าของข้าพระองคEั้งหลายก็มิได้พรากจากพระมรรคาของพระองคEP>

19

ถึงแม้พระองคEรงให้ข้าพระองคEั้งหลายแหลกลาญในที่ของมังกร และคลุมข้าพระองคEั้งหลายไว้ด้วยเงามัจจุราช

20

ถ้าเราได้ลืมพระนามพระเจ้าของเรา หรือพนมมือของเราให้แก่พระอื่น

21

พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรื่องนี้หรือ เพราะพระองคEรงทราบความลึกลับของจิตใจ

22

เพราะเห็นแก่พระองคEข้าพระองคEั้งหลายจึงถูกประหารวันยังค่ำ และนับว่าเป็นเหมือนแกะสำหรับจะเอาไปฆ่า

23

โอ ข้าแต่องคEระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตื่นเถิด ไฉนพระองคEรรทมอยูEขอทรงตื่นขึ้นเถิด ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองคEสียตลอดกาล

24

ไฉนพระองคEรงซ่อนพระพักตรEองพระองคEสีย ไฉนพระองคEรงลืมการที่ข้าพระองคEั้งหลายทุกขEากและถูกบีบบังคับเสีย

25

เพราะจิตวิญญาณข้าพระองคEั้งหลายโน้มถึงผงคลี ร่างกายของข้าพระองคEั้งหลายเกาะติดดิน

26

ลุกขึ้นเถิด พระเจ้าข้า ขอเสด็จมาช่วยข้าพระองคEั้งหลาย ขอทรงไถ่ข้าพระองคEว้เพื่อเห็นแก่ความเมตตาของพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 45

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com