พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 17

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 18

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEกำลังของข้าพระองคEข้าพระองคEะรักพระองคEP>

2

พระเยโฮวาหEป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยให้พ้นของข้าพระองคEเป็นพระเจ้าของข้าพระองคEเป็นกำลังของข้าพระองคEซึ่งข้าพระองคEะวางใจในพระองคEเป็นดั้ง เป็นเขาแห่งความรอดของข้าพระองคEเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองคEP>

3

ข้าพระองคEะร้องทูลต่อพระเยโฮวาหEู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ และข้าพระองคEะได้รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพระองคEP>

4

ความโศกเศร้าแห่งความตายล้อมข้าพระองคEวEกระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพระองคEำให้ข้าพระองคEลัว

5

ความโศกเศร้าแห่งนรกล้อมข้าพระองคEวEบ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองคEP>

6

ในยามทุกขEะทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาหEข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองคEรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองคEและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินต่อพระพักตรEระองคEไปถึงพระกรรณของพระองคEP>

7

แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของภูเขาก็หวั่นไหวด้วย และสั่นสะเทือน เพราะพระองคEรงกริ้ว

8

ควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองคEและเพลิงผลาญออกมาจากพระโอษฐEองพระองคEถ่านก็ติดเปลวไฟนั้น

9

พระองคEรงโน้มฟ้าสวรรคEงด้วยและเสด็จลงมา ความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองคEP>

10

พระองคEรงเครูบตนหนึ่ง แล้วทรงเหาะไป พระองคEรงเหาะไปโดยปีกของลมอย่างรวดเร็ว

11

พระองคEรงกระทำให้ความมืดปกคลุมพระองคEวEให้เมฆมืดและอุ้มน้ำเป็นพลับพลาของพระองคEP>

12

มีลูกเห็บและถ่านเพลิงแตกออกมาทะลุเมฆจากความสว่างสุกใสข้างหน้าพระองคEP>

13

พระเยโฮวาหEรงคะนองกึกก้องในฟ้าสวรรคEและองคEู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียง คือลูกเห็บและถ่านเพลิง

14

พระองคEรงยิงลูกธนูของพระองคEอกไป ทำให้เขาต่างกระจัดกระจายไป พระองคEรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ ทำให้เขาโกลาหล

15

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEแล้วก็เห็นก้นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้ง เมื่อพระองคEรงขนาบทะเลด้วยลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองคEP>

16

พระองคEรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้า พระองคEรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำอันมากหลาย

17

พระองคEรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้า และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้า เพราะเขามีอานุภาพเกินกว่าข้าพเจ้ามากนัก

18

เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบหายนะ แต่พระเยโฮวาหEรงเป็นที่พักพิงของข้าพเจ้า

19

พระองคEรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญEและทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้น เพราะพระองคEรงชื่นชมยินดีในข้าพเจ้า

20

พระเยโฮวาหEระทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองคEรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้า

21

เพราะข้าพเจ้ารักษาบรรดามรรคาของพระเยโฮวาหEและไม่ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างชั่วร้าย

22

เพราะคำตัดสินทั้งสิ้นของพระองคEยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิได้ผลักกฎเกณฑEองพระองคEปเลย

23

ต่อพระพักตรEระองคE้าพเจ้าไร้ตำหนิ และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทำความชั่วช้า

24

เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาหEึงทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองคEP>

25

พระองคEะทรงสำแดงความเมตตาต่อผู้ที่มีความเมตตา พระองคEะทรงสำแดงพระองคEย่างไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิ

26

พระองคEะทรงสำแดงพระองคEริสุทธิE่อผู้ที่บริสุทธิEพระองคEะทรงสำแดงพระองคEป็นปฏิปักษE่อผู้ที่คดโกง

27

เพราะพระองคEะทรงช่วยประชาชนที่ยากแค้นให้พ้น แต่ตาที่หยิ่งยโสนั้นพระองคEะทรงกระทำให้ต่ำลง

28

พระองคEะทรงจุดตะเกียงของข้าพระองคEพระเยโฮวาหEระเจ้าของข้าพระองคEะทรงกระทำความมืดของข้าพระองคEห้สว่าง

29

พระเจ้าข้า ข้าพระองคEะลุยกองทัพได้โดยพระองคEและโดยพระเจ้าของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าสามารถกระโดดข้ามกำแพงไดEP>

30

สำหรับพระเจ้าพระองคEีEพระมรรคาของพระองคEีเลิศทุกประการ พระวจนะของพระเยโฮวาหEิสูจนEล้วเป็นความจริง พระองคEรงเป็นดั้งของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองคEP>

31

เพราะผู้ใดจะเป็นพระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาหEและผู้ใดเล่าเป็นศิลา เว้นแต่พระเจ้าของเรา

32

คือพระเจ้าผู้ทรงเอากำลังคาดเอวของข้าพเจ้าไวEและทรงกระทำให้ทางของข้าพเจ้ารอบคอบ

33

พระองคEรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูง

34

พระองคEรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทำสงคราม ดังนั้นแขนของข้าพเจ้าสามารถทำให้คันธนูเหล็กกล้าหักไดEP>

35

พระองคEระทานโล่แห่งความรอดของพระองคEห้ข้าพระองคEและพระหัตถEวาของพระองคEรงค้ำจุนข้าพระองคEและซึ่งพระองคEรงน้อมพระทัยลง ก็กระทำให้ข้าพระองคEป็นใหญ่ขึ้น

36

พระองคEระทานที่กว้างขวางสำหรับย่างเท้าของข้าพระองคEเท้าของข้าพระองคEึงไม่พลาด

37

ข้าพระองคEล่ตามศัตรูของข้าพระองคEัน และไม่หันกลับจนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียสิ้น

38

ข้าพระองคEด้แทงเขาทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นได้อีก เขาล้มลงที่ใต้เท้าของข้าพระองคEP>

39

เพราะพระองคEรงเอากำลังคาดเอวข้าพระองคEว้เพื่อทำสงคราม พระองคEรงกระทำให้พวกที่ลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพระองคEยบลงอย่างราบคาบ

40

พระองคEรงโปรดประทานคอของศัตรูของข้าพระองคEก่ข้าพระองคEเพื่อข้าพระองคEะทำลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองคEสียสิ้น

41

เขาร้องให้ช่วย แต่ไม่มีใครช่วยให้รอดไดEเขาร้องทูลพระเยโฮวาหEแต่พระองคEิได้ทรงตอบเขา

42

ข้าพระองคEึงทุบเขาแหลกละเอียดอย่างผงคลีต่อหน้าลม ข้าพระองคEึงโยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน

43

พระองคEรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากการยื้อแย่งกับประชาชน และทรงตั้งให้ข้าพระองคEป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองคEม่เคยรู้จักก็จะได้ปรนนิบัติข้าพระองคEP>

44

พอเขาได้ยินถึงข้าพระองคEเขาก็จะเชื่อฟัง ชนต่างด้าวจะได้มาหมอบราบต่อข้าพระองคEP>

45

ชนต่างด้าวนั้นจะเสียกำลังใจ และตัวสั่นออกมาจากที่กำบังอันเข้มแข็งของเขาเหล่านั้น

46

พระเยโฮวาหEรงพระชนมEยูEและศิลาของข้าพระองคEป็นที่ควรสรรเสริญ พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองคEป็นที่ยกย่อง

47

คือพระเจ้าผู้ประทานการแก้แค้นแก่ข้าพระองคEและทรงปราบปรามบรรดาชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้อำนาจของข้าพระองคEP>

48

ผู้ทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากศัตรู พระเจ้าข้า พระองคEรงยกข้าพระองคEึ้นเหนือพวกที่ลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพระองคEพระองคEรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากคนทารุณโหดร้าย

49

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEเพราะเหตุนี้ข้าพระองคEึงจะขอเทิดทูนพระองคEว้ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองคEP>

50

พระองคEระทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่แก่กษัตริยEองพระองคEและทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ที่พระองคEรงเจิมไว้นั้น คือดาวิด และแก่เชื้อพระวงศEองท่านเป็นนิตยEP>

เพลงสดุดี / Psalms 19

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com