พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 35

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 36

1

และเอลีฮูพูดต่อไปด้วยว่า

2

"ขอทนอยู่กับข้าพเจ้าสักหน่อย และข้าพเจ้าจะสำแดงแก่ท่าน เพราะข้าพเจ้ามีบางสิ่งที่จะพูดแทนพระเจ้าอีก

3

ข้าพเจ้าจะเอาความรู้มาจากที่ไกล และถวายความชอบธรรมแก่ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า

4

เพราะที่จริงถ้อยคำของข้าพเจ้ามิใช่เท็จ พระองคEู้ทรงความรู้รอบคอบสถิตกับท่าน

5

ดูเถิด พระเจ้าทรงอานุภาพ และมิได้ทรงเหยียดหยามผู้ใดเลย พระองคEรงอานุภาพในเรื่องกำลังและสติปัญญา

6

พระองคEิได้สงวนชีวิตคนชั่ว แต่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนยากจน

7

พระองคEิได้ทรงหันพระเนตรของพระองคEากคนชอบธรรม แต่กับบรรดากษัตริยEนพระที่นั่ง พระองคEรงตั้งเขาไว้เป็นนิตยEและเขาก็อยู่ในที่สูง

8

และถ้าเขาถูกจำด้วยพันธนาการ และติดอยู่ในบ่วงแห่งความทุกขEจ

9

พระองคE็ทรงสำแดงกิจกรรมของเขาทั้งหลายแก่เขา และการละเมิดของเขาว่าเขาได้กระทำมากเกินไป

10

พระองคEรงเบิกหูของเขาให้ฟังคำเตือนสอน และทรงบัญชาให้เขากลับจากความชั่วช้าของเขา

11

ถ้าเขาทั้งหลายเชื่อฟัง และปรนนิบัติพระองคEเขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรือง และอยู่ครบปีของเขาด้วยความสุขใจ

12

แต่ถ้าเขาทั้งหลายไม่เชื่อฟัง เขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดยปราศจากความรูEP>

13

คนหน้าซื่อใจคดก็สะสมพระพิโรธ เมื่อพระองคEรงมัดเขา เขาไม่ร้องให้ช่วย

14

เขาตายเมื่อยังหนุ่มอยูEและชีวิตของเขาอยู่ท่ามกลางพวกกะเทย

15

พระองคEรงช่วยคนยากจนให้พ้นด้วยความทุกขEจของเขา และทรงให้ความลำเค็ญเบิกหูของเขา

16

เออ พระองคEรงชวนท่านให้ออกมาจากความคับใจ มายังที่กว้างที่ไม่มีการบีบ และสิ่งที่วางไว้ในสำรับของท่านก็มีแต่สิ่งอ้วนพี

17

แต่ท่านก็สมกับการพิพากษาคนชั่ว การพิพากษาและความเที่ยงธรรมมาทันจับท่าน

18

เหตุด้วยพระพิโรธ จงระวังเถิด เกรงว่าพระองคEะเอาท่านไปเสียด้วยการลงโทษ แล้วแม้การไถ่อันยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถช่วยท่านให้พ้นไดEP>

19

พระองคEะสนพระทัยในทรัพยEมบัติของท่าน หรือทองคำ หรือเรี่ยวแรงทั้งสิ้นหรือ เปล่าเลย

20

อย่าอาลัยถึงกลางคืน เมื่อชนชาติทั้งหลายถูกตัดขาดในที่ของเขา

21

ระวังให้ดี อย่าหันไปหาความชั่วช้า เพราะท่านเลือกสิ่งนี้มากกว่าเลือกความทุกขEจ

22

ดูเถิด พระเจ้าทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ด้วยฤทธานุภาพของพระองคEผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพระองคEล่า

23

ผู้ใดเป็นผู้บงการมรรคาของพระองคEหรือผู้ใดจะพูดได้ว่า `พระองคEรงกระทำความชั่วช้าแล้ว'

24

จงระลึกถึงที่จะยกย่องพระราชกิจของพระองคEซึ่งมนุษยEด้เห็นนั้น

25

มนุษยEั้งปวงเพ่งดูสิ่งนั้นอยู่แล้ว มนุษยEห็นสิ่งนั้นได้แต่ไกล

26

ดูเถิด พระเจ้านั้นใหญ่ยิ่ง และเราก็หาหยั่งรู้ถึงพระองคEมEอายุของพระองคEป็นสิ่งที่ค้นหากันไม่ไดEP>

27

เพราะพระองคEรงดึงหยดน้ำขึ้นไป ซึ่งตกลงเป็นฝนจากไอน้ำของพระองคEP>

28

ซึ่งเมฆก็เทลงมา และหยดลงที่มนุษยEย่างอุดม

29

เออ มีคนใดเข้าใจการแผ่ของเมฆหรือ และการคะนองแห่งพลับพลาของพระองคEรือ

30

ดูเถิด พระองคEรงกระจายฟ้าแลบออกไปรอบพระองคEละคลุมก้นของทะเล

31

เพราะพระองคEรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยสิ่งนีEพระองคEระทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณEP>

32

พระองคEรงคลุมฟ้าแลบด้วยเมฆ และทรงบัญชาให้เมฆบังฟ้าแลบนั้น

33

เสียงครืนๆของมันประกาศเกี่ยวกับพระองคEและฝูงสัตวE็ประกาศเกี่ยวกับพายุซึ่งจะมาถึง"

โยบ / Job 37

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com