พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 22

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 23

1

แล้วโยบตอบว่า

2

"คำร้องทุกขEองข้าก็ขมขื่นในวันนี้ด้วย การที่ข้าถูกทุบตีก็หนักกว่าการร้องครางของข้า

3

โอ ข้าอยากทราบว่าจะพบพระองคEด้ที่ไหน เพื่อข้าจะมาถึงพระที่นั่งของพระองคEP>

4

ข้าจะยื่นคดีของข้าต่อพระพักตรEระองคEและบรรจุข้อโต้แย้งให้เต็มปากข้า

5

ข้าจะทราบคำตอบของพระองคEและเข้าใจสิ่งที่พระองคEะตรัสกับข้า

6

พระองคEะทรงโต้แย้งกับข้าด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองคEรือ เปล่าน่ะ พระองคEะทรงให้กำลังแก่ข้า

7

ณ ที่นั่นคนเที่ยงธรรมจะสู้ความกับพระองคEดEและข้าจะรับการช่วยให้พ้นจากผู้พิพากษาของข้าเป็นนิตยEP>

8

ดูเถิด ข้าเดินไปข้างหน้า แต่พระองคEิได้ทรงสถิตที่นั่น และข้างหลัง แต่ข้าก็ไม่สังเกตเห็นพระองคEP>

9

ข้างซ้ายมือที่พระองคEรงกระทำกิจ ข้าก็ไม่เห็นพระองคEข้างขวามือพระองคEรงซ่อนอยูEข้าหาพระองคEม่พบ

10

ด้วยว่าพระองคEรงทราบทางที่ข้าไป เมื่อพระองคEรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ

11

เท้าของข้าติดรอยพระบาทของพระองคEน่น ข้าตามมรรคาของพระองคEและมิได้หันไปข้างๆเลย

12

ข้ามิได้พรากไปจากพระบัญญัติแห่งริมพระโอษฐEองพระองคEข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐEองพระองคEูงกว่าอาหารที่จำเป็นสำหรับข้า

13

แต่พระองคEรงผันแปรมิไดEและผู้ใดจะหันพระองคEดEพระองคEีพระประสงคEิ่งใด พระองคE็ทรงกระทำสิ่งนั้น

14

เพราะว่าพระองคEะทรงกระทำสิ่งที่พระองคEรงกำหนดให้ข้านั้นครบถ้วน และสิ่งอย่างนั้นเป็นอันมากอยู่ในพระดำริของพระองคEP>

15

เพราะฉะนั้นข้าจึงสะทกสะท้านต่อพระพักตรEระองคEเมื่อข้าตรึกตรอง ข้าก็ครั่นคร้ามต่อพระองคEP>

16

พระเจ้าทรงกระทำให้ใจของข้าอ่อนเปลี้ย องคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEด้กระทำให้ข้าสะทกสะท้าน

17

เพราะข้ามิได้ถูกตัดขาดก่อนความมืดมาถึง และพระองคEิได้ทรงปิดบังความมืดทึบไว้จากหน้าข้า"

โยบ / Job 24

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com