พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 20

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 21

1

แล้วโยบตอบว่า

2

"ขอฟังถ้อยคำของข้าอย่างระมัดระวัง และให้คำนี้ปลอบใจท่าน

3

ขออดทนหน่อยและข้าจะพูด และเมื่อข้าพูดแล้ว ก็เยาะต่อไปเถอะ

4

ส่วนข้านีEจะต่อว่ามนุษยEรือ ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมใจข้าจึงไม่ควรเป็นทุกขEP>

5

มองดูข้าซี และจงตกตะลึงเถิด และท่านจงเอามือปิดปากของท่าน

6

เมื่อข้าระลึกถึงเรื่องนี้ข้าก็ตระหนกตกใจ และความสั่นสะท้านก็จับเนื้อของข้า

7

ทำไมคนชั่วจึงมีชีวิตอยูEเออ จนถึงแกEและเจริญมีกำลังมากขึ้น

8

เชื้อสายของเขาก็ตั้งมั่นคงอยู่ในสายตาของเขา และลูกหลานของเขาก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเขา

9

เรือนของเขาทั้งหลายก็ปลอดภัยปราศจากความกลัว และไม้เรียวของพระเจ้าก็ไม่อยู่บนเขา

10

วัวผู้ของเขาเกิดพันธุEไม่มีขาด วัวเมียของเขาตกลูก และไม่มีแท้ง

11

เขาส่งเด็กๆออกไปอยู่อย่างฝูงแพะแกะ และลูกหลานเล็กของเขาก็เต้นรำ

12

เขาหยิบเอารำมะนาและพิณเขาคูEและเปรมปรีดิEามเสียงขลุ่ย

13

ตลอดวันเวลาของเขา เขาก็เจริญ และเขาลงไปที่แดนคนตายในพริบตาเดียว

14

เขาจึงทูลพระเจ้าว่า `ขอจากเราไปเสีย เพราะเราไม่ปรารถนาความรู้ในทางของท่าน

15

องคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEืออะไร ที่เราจะต้องปรนนิบัติเขา ถ้าเราอธิษฐานต่อเขา เราจะได้ประโยชนEะไร'

16

ดูเถิด ความจำเริญของเขาทั้งหลายไม่อยู่ในกำมือของเขา คำปรึกษาของคนชั่วอยู่ห่างไกลจากข้า

17

ตะเกียงของคนชั่วดับบ่อยเท่าใด ความยากลำบากมาเหนือเขาบ่อยเท่าใด พระเจ้าทรงแจกจ่ายความเศร้าโศกด้วยพระพิโรธของพระองคEP>

18

เขาเป็นเหมือนฟางข้าวหน้าลม และเป็นเหมือนแกลบที่พายุพัดไป

19

พระเจ้าทรงสะสมความชั่วช้าของเขาไว้ให้ลูกหลานของเขาหรือ พระองคEรงตอบแทนแก่เขาเอง และเขาก็จะทราบ

20

นัยนEาของเขาจะเห็นความพินาศของเขา และเขาจะดื่มพระพิโรธขององคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEP>

21

เพราะเขามีความพึงพอใจอะไรในเรื่องวงศEานที่ตามเขามา เมื่อจำนวนเดือนของเขาถูกตัดขาดกลางคันเสียแล้ว

22

มีผู้ใดจะสอนความรู้ให้แด่พระเจ้าได้หรือ เมื่อพระองคEรงพิพากษาเทวชีพ

23

คนหนึ่งตายเมื่อยังแข็งแรงเต็มที่สบายและปลอดภัยทั้งสิ้น

24

ถังกายของเขาเต็มด้วยน้ำนม และกระดูกของเขาก็ชุ่มด้วยไขกระดูก

25

อีกคนหนึ่งตายด้วยใจขมขื่น ไม่เคยได้ชิมของดี

26

เขาทั้งสองนอนลงในผงคลีดินเหมือนกัน และตัวหนอนก็คลุมเขาทั้งสองไวEP>

27

ดูเถิด ข้ารู้ความคิดของท่านและอุบายของท่านที่จะทำผิดต่อข้า

28

เพราะท่านว่า `วังของเจ้านายอยู่ที่ไหน เต็นทEึ่งคนชั่วอาศัยนั้นอยู่ที่ไหน'

29

ท่านมิได้ถามนักท่องเที่ยว และท่านไม่ได้รับสักขีพยานของเขาหรือ

30

ว่าคนชั่วได้สงวนไว้จนถึงวันแห่งภัยพิบัติ และเขาจะถูกนำไปยังวันแห่งพระพิโรธ

31

ใครแจ้งวิธีการของเขาต่อหน้าเขา และผู้ใดสนองเขาในสิ่งที่เขาได้กระทำ

32

แม้กระนั้นเขาจะถูกหามไปยังหลุมศพ และจะยังอยู่ในอุโมงคEP>

33

สำหรับเขาก้อนดินที่หุบเขาก็เบาสบาย คนทั้งปวงก็ตามเขาไป และคนที่ไปข้างหน้าก็นับไม่ถ้วน

34

แล้วทำไมท่านจะมาเล้าโลมใจข้าด้วยสิ่งว่างเปล่า คำตอบของท่านไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากการมุสา"

โยบ / Job 22

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com