พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 5

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 6

1

แล้วโยบตอบว่า

2

"โอ ข้าอยากให้ชั่งดูความเศร้าโศกของข้า และเอาความลำบากยากเย็นของข้าใส่ไว้ในตราชู

3

บัดนี้ก็จะหนักกว่าทรายในทะเล เพราะเหตุนี้คำพูดของข้าก็จะถูกกลืนไปหมด

4

เพราะธนูขององคEู้ทรงมหิทธิฤทธิE็อยู่ในตัวข้า จิตใจของข้าดื่มพิษของมัน ความน่าหวาดเสียวจากพระเจ้าขยายแนวเข้าใส่ข้า

5

ลาป่าร้องเมื่อมันมีหญ้าหรือ วัวผู้ร้องบนกองหญ้าของมันหรือ

6

จะรับประทานสิ่งที่จืดโดยไม่ใส่เกลือได้หรือ หรือไข่ขาวมีรสอะไรบ้าง

7

สิ่งที่จิตใจของข้าไม่ยอมแตะต้องนั้น กลับเป็นอาหารระทมทุกขEองข้า

8

โอ ข้าอยากจะได้สมดังที่ทูลขอ และขอพระเจ้าทรงประทานตามความปรารถนาของข้า

9

ว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะขยี้ข้าว่า พระองคEะใช้พระหัตถEองพระองคEย่างเต็มทีEและตัดข้าออกเสีย

10

นี่จะเป็นการปลอบโยนใจของข้า ข้าจะเสริมกำลังในความทุกขEขออย่าให้พระองคEสดงพระเมตตา เพราะข้ามิได้ปกปิดพระวจนะขององคEู้บริสุทธิEั้น

11

ข้ามีกำลังอะไร ที่ข้าจะมีความหวัง และอะไรเป็นอวสานของข้า ที่ข้าจะต่อชีวิตของข้า

12

กำลังของข้าเป็นกำลังของหินหรือ เนื้อของข้าเป็นเนื้อทองสัมฤทธิEรือ

13

ข้าไม่มีความช่วยเหลือในตัวข้าหรือ ข้าจนปัญญาเสียแล้วหรือ

14

บุคคลผู้ใดสิ้นความหวังก็ควรได้รับความกรุณาจากเพื่อน แต่เขาทอดทิ้งความยำเกรงองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEP>

15

พี่น้องของข้าทรยศอย่างลำธาร อย่างลำธารที่น้ำไหลล้น

16

ซึ่งดำไปเหตุด้วยน้ำแข็ง และที่หิมะซ่อนตัวอยู่ในนั้น

17

เมื่อมันร้อนขึ้นมันก็หายไป เมื่อร้อนมันก็สูญไปจากที่ของมัน

18

หมู่คนเดินทางหันออกจากทางของเขา เขาขึ้นไปยังที่ร้างเปล่า และพินาศ

19

หมู่คนเดินทางของตำบลเทมามองดู คนเดินทางของเมืองเชบารอคอยหมู่คนเหล่านั้น

20

เพราะเขาทั้งหลายหวังใจ เขาจึงต้องผิดหวัง เขามาถึงที่นั่นและต้องละอายใจ

21

เพราะบัดนีEท่านทั้งหลายก็ไร้ความหมาย ท่านเห็นความลำบากยากเย็นของข้า และท่านก็กลัว

22

ข้าพูดว่า `ขอของกำนัลข้าหน่อย' หรือ `ขอสินบนจากทรัพยEินของท่านให้ข้า'

23

หรือว่า `ขอช่วยข้าให้พ้นจากมือของปฏิปักษE หรือว่า `ขอไถ่ข้าจากมือของผู้มีอำนาจ' หรือ

24

สอนข้าซี และข้าจะเงียบ ขอทำให้ข้าเข้าใจว่าข้าผิดตรงไหน

25

คำซื่อตรงมีอำนาจมากจริงEแต่คำติเตียนของท่านติเตียนอะไร

26

ท่านคิดว่าท่านติเตียนถ้อยคำได้หรือ เมื่อคำปราศรัยของคนสิ้นหวังเป็นแต่ลม

27

เออ ท่านทั้งหลายเอาเปรียบลูกกำพร้าพ่อ และขุดบ่อดักจับเพื่อนของท่าน

28

ฉะนั้นบัดนีEขอมองดูข้าด้วยความพอใจเถิด เพราะถ้าข้ามุสา ก็จะปรากฏแจ้งแก่ท่าน

29

ขอทีเถอะ ขอหันคิดใหมEอย่าทำความชั่วช้าเลย เออ กลับคิดใหม่เถอะ ข้ายังชอบธรรมอยูEP>

30

มีความชั่วช้าสิ่งใดบนลิ้นข้าหรือ ข้าไม่รู้ถึงรสภัยพิบัติหรือ"

โยบ / Job 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com