พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 3

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 4

1

แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบว่า

2

"ถ้าจะลองพูดสักคำ ท่านจะทนไหวไหม ถึงกระนั้นใครจะอดพูดไดEP>

3

ดูเถิด ท่านได้แนะนำคนมามากมายแล้ว และท่านได้เสริมมือที่อ่อนเปลี้ยให้มีกำลัง

4

ถ้อยคำของท่านหนุนใจคนที่กำลังสะดุด และท่านได้ทำเข่าที่อ่อนเปลี้ยให้มั่นคง

5

แต่บัดนี้มาถึงท่านแล้ว และท่านก็ท้อใจ มันแตะต้องท่านเข้า และท่านก็ลำบากใจ

6

ความยำเกรงของท่าน ความมั่นใจของท่าน ความหวังของท่าน และการประพฤติดีรอบคอบของท่านอยู่ที่ไหนเล่า

7

ข้าขอร้องให้ท่านจำไว้หน่อยเถิดว่า ผู้ที่ไร้ความผิดเคยพินาศหรือ หรือคนเที่ยงธรรมถูกตัดออกที่ไหน

8

ตามที่ข้าได้เห็น บรรดาผู้ที่ไถความชั่วช้า และหว่านความชั่วร้าย ก็ได้เกี่ยวอย่างนั้น

9

เขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้า และเขาต้องสิ้นไปด้วยลมแห่งพระนาสิกของพระองคEP>

10

เสียงคำรามของสิงโต และเสียงของสิงโตดุร้าย และฟันของสิงโตหนุ่มก็หักเสียแล้ว

11

สิงโตแก่พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูกของสิงโตที่แข็งแรงก็กระจัดกระจายไป

12

มีคำหนึ่งมาถึงข้าอย่างเงียบEหูของข้าได้ยินเสียงกระซิบคำนั้น

13

ท่ามกลางความคิดจากนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิท

14

ความครั่นคร้ามมาเหนือข้าและตัวสั่น ซึ่งกระทำให้กระดูกทั้งสิ้นของข้าสั่นสะเทือน

15

มีวิญญาณองคEนึ่งผ่านหน้าของข้า ขนที่เนื้อของข้าลุกชัน

16

องคEั้นนิ่งอยูEแต่ข้าพิเคราะหEูปร่างขององคEั้นไม่ไดEมีสัณฐานอย่างหนึ่งข้างหน้าตาของข้า เงียบอยูEแล้วข้าได้ยินเสียงหนึ่งว่า

17

`มนุษยEี่อ่อนแอจะชอบธรรมยิ่งกว่าพระเจ้าได้หรือ มนุษยEะบริสุทธิEิ่งกว่าผู้ทรงสร้างเขาได้หรือ

18

ดูเถิด แม้ผู้รับใช้ของพระองคEระองคE็ไม่ทรงวางพระทัย และทูตสวรรคEองพระองคEระองคEรงกล่าวโทษที่เขาโงEP>

19

ผู้ที่อาศัยในเรือนดินจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด รากฐานของเขาอยู่ในผงคลีดิน ผู้ถูกขยี้เหมือนอย่างตัวมอด

20

เขาถูกทำลายระหว่างเวลาเช้าและเย็น เขาพินาศไปเป็นนิตยEดยไม่มีผู้ใดสนใจ

21

สง่าราศีซึ่งอยู่ภายในเขาจะหายไปมิใช่หรือ เขาจะตายด้วยปราศจากปัญญา'"

โยบ / Job 5

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com