พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 15

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 16

1

เมื่อดาวิดเสด็จเลยยอดเขาไปหน่อยหนึ่ง ดูเถิด ศิบามหาดเล็กของเมฟีโบเชทก็เข้ามาเฝ้าพระองคEมีลาคู่หนึ่งผูกอานพร้อม บรรทุกขนมปังสองร้อยก้อน องุ่นแห้งร้อยพวง และผลไม้ฤดูร้อนอีกร้อยหนึ่ง กับน้ำองุ่นหนึ่งถุงหนัง

2

กษัตริยEรัสกับศิบาว่า "เจ้านำสิ่งเหล่านี้มาทำไม" ศิบาทูลตอบว่า "ลาคู่นั้นเพื่อราชวงศEะได้ทรง ขนมปังและผลไม้ฤดูร้อนสำหรับชายหนุ่มรับประทาน และน้ำองุ่นเพื่อผู้ที่อ่อนเปลี้ยอยู่กลางถิ่นทุรกันดารจะได้ดื่ม"

3

กษัตริยEรัสว่า "บุตรเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่า" ศิบากราบทูลกษัตริยE่า "ดูเถิด ท่านพักอยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะท่านว่า `วันนี้วงศEานอิสราเอลจะคืนราชอาณาจักรบิดาของเราให้แก่เรา'"

4

แล้วกษัตริยEรัสกับศิบาว่า "ดูเถิด ทรัพยEมบัติของเมฟีโบเชทก็ตกเป็นของเจ้าทั้งหมด" และศิบากราบทูลว่า "โอ ข้าแต่กษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEข้าพระองคEอทูลวิงวอนต่อพระองคE้วยความถ่อมใจ ขอทรงให้ข้าพระองคEด้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองคE

5

เมื่อกษัตริยEาวิดเสด็จมายังตำบลบาฮูริม ดูเถิด มีชายคนหนึ่งอยู่ในครอบครัววงศEานซาอูลชื่อชิเมอีบุตรชายเก-รา เขาออกมาเดินพลางด่าพลาง

6

และเอาหินขว้างดาวิดและขว้างบรรดาข้าราชการของกษัตริยEาวิด พวกพลและชายฉกรรจEั้งสิ้นก็อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของพระองคEP>

7

ชิเมอีร้องด่ามาว่า "จงไปเสียให้พ้น เจ้าคนกระหายโลหิต เจ้าคนอันธพาล จงไปเสียให้พ้น

8

พระเยโฮวาหEด้ทรงสนองเจ้าในเรื่องโลหิตทั้งสิ้นแห่งวงศEานของซาอูลผู้ซึ่งเจ้าเข้าครองแทนอยู่นั้น และพระเยโฮวาหEรงมอบราชอาณาจักรไว้ในมืออับซาโลมบุตรของเจ้า ดูเถิด ความพินาศตกอยู่บนเจ้าแล้ว เพราะเจ้าเป็นคนกระหายโลหิต"

9

อาบีชัยบุตรชายนางเศรุยาหEึงกราบทูลกษัตริยE่า "ทำไมปล่อยให้สุนัขตายตัวนี้มาด่ากษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEขออนุญาตให้ข้าพระองคE้ามไปตัดหัวมันออกเสีย"

10

แต่กษัตริยEรัสว่า "บุตรชายทั้งสองของนางเศรุยาหEอE เรามีธุระอะไรกับเจ้า ถ้าเขาด่าเพราะพระเยโฮวาหEรัสสั่งเขาว่า `จงด่าดาวิด' แล้วใครจะพูดว่า `ทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนีE"

11

ดาวิดตรัสกับอาบีชัยและข้าราชการทั้งสิ้นของพระองคE่า "ดูเถิด ลูกของเราเองที่ได้ออกมาจากบั้นเอวของเรายังแสวงหาชีวิตของเรา ยิ่งกว่านั้น ทำไมกับคนเบนยามินคนนี้จะไม่กระทำเล่า ช่างเขาเถิด ให้เขาด่าไป เพราะพระเยโฮวาหEรงบอกเขาแล้ว

12

บางทีพระเยโฮวาหEะทอดพระเนตรความทุกขEจของเรา และพระเยโฮวาหEะทรงสนองเราด้วยความดีเพราะเขาด่าเราในวันนีE

13

ดาวิดจึงทรงดำเนินไปตามทางพร้อมกับพลของพระองคEฝ่ายชิเมอีก็เดินไปตามเนินเขาตรงข้าม เขาเดินพลางด่าพลาง เอาก้อนหินปาและเอาฝุ่นซัดใสEP>

14

กษัตริยEับพลทั้งปวงที่อยู่กับพระองคE็มารู้สึกเหนื่อยอ่อน จึงทรงพักผ่อนเอาแรง ณ ที่นั่น

15

ฝ่ายอับซาโลมกับประชาชนทั้งสิ้น คือคนอิสราเอลก็มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม และอาหิโธเฟลก็มาด้วย

16

และอยู่มาเมื่อหุชัยชาวอารคี สหายของดาวิดเข้าเฝ้าอับซาโลม หุชัยกราบทูลอับซาโลมว่า "ขอกษัตริยEรงพระเจริญ ขอกษัตริยEรงพระเจริญ"

17

และอับซาโลมตรัสกับหุชัยว่า "นี่หรือความเมตตาต่อสหายของท่าน ทำไมท่านไม่ไปกับสหายของท่านเล่า"

18

หุชัยกราบทูลอับซาโลมว่า "มิใช่พ่ะย่ะค่ะ พระเยโฮวาหEับประชาชนเหล่านี้กับคนอิสราเอลทั้งสิ้นเลือกตั้งผู้ใดไวEข้าพระองคEอเป็นฝ่ายผู้นั้น ข้าพระองคEะขออยู่กับผู้นั้น

19

อีกประการหนึ่งข้าพระองคEวรจะปรนนิบัติผู้ใด มิใช่โอรสของท่านผู้นั้นดอกหรือ ข้าพระองคEด้ปรนนิบัติต่อพระพักตรEสด็จพ่อของพระองคEาแล้วฉันใด ก็ขอปรนนิบัติต่อพระพักตรEระองคEันนั้น"

20

อับซาโลมตรัสถามอาหิโธเฟลว่า "เราจะทำอย่างไรดี จงให้คำปรึกษาของท่าน"

21

อาหิโธเฟลกราบทูลอับซาโลมว่า "จงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของพระองคEึ่งเสด็จพ่อทิ้งไว้ให้เฝ้าพระราชวัง เมื่อคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินว่าพระองคEป็นที่เกลียดชังของเสด็จพ่อแล้ว บรรดามือเหล่านั้นที่อยู่ฝ่ายพระองคE็จะเข้มแข็งขึ้น"

22

เขาจึงกางเต็นทEห้อับซาโลมไว้ที่บนดาดฟ้าหลังคา และอับซาโลมก็ทรงเข้าหานางสนมของพระราชบิดาของพระองคE่ามกลางสายตาของอิสราเอลทั้งสิ้น

23

ในครั้งนั้นคำปรึกษาของอาหิโธเฟลที่ทูลถวายก็เหมือนกับว่าคนได้ทูลถามจากพระดำรัสของพระเจ้า คำปรึกษาทั้งสิ้นที่อาหิโธเฟลทูลถวายต่อดาวิดและอับซาโลมเป็นดังนั้น

2 ซามูเอล / 2 Samuel 17

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com