พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

นางรูธ / Ruth 4

1 ซามูเอล / 1 Samuel

Return to Index

Chapter 1

1

มีชายคนหนึ่งเป็นชาวรามาธาอิมโซฟิม แห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิม ชื่อเอลคานาหEบุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายเอลีฮู ผู้เป็นบุตรชายโทหุ ผู้เป็นบุตรชายศูฟ คนเอฟราอิม

2

ท่านมีภรรยาสองคน คนหนึ่งชื่อฮันนาหEอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาหEเปนินนาหEีบุตร แต่ฮันนาหEม่มีบุตร

3

ฝ่ายชายผู้นี้เคยขึ้นไปจากเมืองของตนทุกปี ไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาหEอมโยธาที่เมืองชีโลหEที่นั่นมีบุตรชายสองคนของเอลีชื่อโฮฟนีและฟีเนหัส ผู้เป็นปุโรหิตแห่งพระเยโฮวาหEP>

4

ในวันที่เอลคานาหEวายสัตวบูชา ท่านก็ได้แบ่งส่วนให้แก่เปนินนาหEรรยาของท่านและแก่บุตรชายบุตรสาวทุกคนของนาง

5

ท่านแบ่งให้ฮันนาหEองส่วน เพราะท่านรักฮันนาหEาก แต่พระเยโฮวาหEรงปิดครรภEองนางเสีย

6

ปรปักษEองนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรง เพื่อกระทำให้นางระคายเคืองที่พระเยโฮวาหEรงปิดครรภEองนางเสีย

7

เหตุการณE็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่า เมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาหEราวใด ปรปักษEองนางก็เคยยั่วเย้านาง เพราะฉะนั้นนางฮันนาหEึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหาร

8

และเอลคานาหEามีของนางจึงถามนางว่า "ฮันนาหEเธอร้องไห้ทำไม และเหตุใดเธอจึงไม่รับประทานอาหาร และทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้า สำหรับเธอฉันไม่ดีกว่าบุตรชายสิบคนหรือ"

9

หลังจากที่ได้รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชีโลหEล้ว ฮันนาหE็ลุกขึ้น ฝ่ายเอลีปุโรหิตนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างเสาประตูพระวิหารของพระเยโฮวาหEP>

10

นางเป็นทุกขE้อนใจมากอธิษฐานต่อพระเยโฮวาหE้องไห้คร่ำครวญ

11

นางก็ปฏิญาณไว้ว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEอมโยธา ถ้าพระองคEะทอดพระเนตรความทุกขEจของหญิงผู้รับใช้ของพระองคEริงEและยังระลึกถึงข้าพระองคEและยังไม่ลืมหญิงผู้รับใช้ของพระองคEแต่จะทรงประทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของพระองคEักคนหนึ่งแล้ว ข้าพระองคEะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาหEลอดชีวิตของเขา และมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย"

12

อยู่มาเมื่อนางยังอธิษฐานต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEยู่นั้น เอลีก็สังเกตดูปากของนาง

13

ฝ่ายฮันนาหEั้นนางพูดแต่ในใจ ริมฝีปากของนางมุบมิบเท่านั้น ไม่ได้ยินเสียงของนาง เพราะเหตุนี้เอลีจึงสำคัญว่านางมึนเมา

14

เอลีจึงพูดกับนางว่า "เธอจะเมาไปนานสักเท่าใด ทิ้งเหล้าองุ่นเสียเถิด"

15

แต่ฮันนาหEอบว่า "มิใช่เช่นนั้นเจ้าค่ะ ดิฉันเป็นหญิงที่มีทุกขEนัก ดิฉันมิได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัย แต่ดิฉันระบายความในใจของดิฉันออกต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEP>

16

ขออย่าถือว่าหญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นหญิงอันธพาล ที่ดิฉันพูดตลอดมานั้นก็พูดด้วยความกระวนกระวายและความทุรนทุรายมาก"

17

แล้วเอลีก็ตอบว่า "จงกลับไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองคEั้น"

18

และนางก็กล่าวว่า "ขอให้หญิงผู้รับใช้ของท่านได้รับความกรุณาในสายตาของท่านเถิด" แล้วหญิงนั้นก็ไปตามทางของนางและรับประทานอาหาร และสีหน้าของนางก็ไม่เศร้าหมองอีกต่อไป

19

เขาทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรูEนมัสการต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEแล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปบ้านที่รามาหEและเอลคานาหE็สมสู่กับฮันนาหEรรยาของตน และพระเยโฮวาหEรงระลึกถึงนาง

20

และอยู่มาเมื่อถึงกาลกำหนดฮันนาหE็ตั้งครรภEลอดบุตรชายคนหนึ่ง และนางเรียกชื่อเด็กนั้นว่า ซามูเอล เพราะนางกล่าวว่า "ดิฉันทูลขอมาจากพระเยโฮวาหE

21

ฝ่ายเอลคานาหEและทุกคนในครอบครัวของท่านขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจำปีแด่พระเยโฮวาหEและทำตามคำปฏิญาณของท่าน

22

แต่ฮันนาหEิได้ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่า "ฉันจะไม่ไปจนกว่าเด็กคนนี้หย่านมแล้ว ฉันจะพาเขาขึ้นไป เพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEและอยู่ที่นั่นตลอดไป"

23

เอลคานาหEามีบอกนางว่า "จงทำตามที่เธอเห็นชอบเถิด รออยู่จนให้เขาหย่านม ขอเพียงให้พระดำรัสของพระเยโฮวาหEำเร็จเถิด" นางนั้นก็คอยอยู่และให้บุตรชายกินนมของตัวจนนางให้เขาหย่านม

24

และเมื่อนางให้เขาหย่านมแล้ว นางก็พาเขาขึ้นไปพร้อมกับวัวผู้สามตัว แป้งหนึ่งเอฟาหEและน้ำองุ่นหนึ่งขวดหนัง และนางก็นำเขามาที่พระนิเวศของพระเยโฮวาหEี่เมืองชีโลหEและเด็กนั้นก็ยังเล็กอยูEP>

25

แล้วเขาทั้งหลายก็ฆ่าวัวผู้ตัวนั้นและนำเด็กมาหาเอลี

26

นางก็กล่าวว่า "โอ ท่านเจ้าข้า ท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ท่านเจ้าข้า ดิฉันเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่าน และอธิษฐานต่อพระเยโฮวาหEP>

27

ดิฉันอธิษฐานขอเด็กคนนี้และพระเยโฮวาหEระทานตามคำทูลขอของดิฉัน

28

เพราะฉะนั้นดิฉันจึงให้ยืมเขาไว้แด่พระเยโฮวาหE้วย ตราบใดที่เขามีชีวิตอยูEดิฉันจะให้ยืมเขาไว้แด่พระเยโฮวาหE และเขาก็นมัสการพระเยโฮวาหEี่นั่น

1 ซามูเอล / 1 Samuel 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com