พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ผู้วินิจฉัย / Judges 4

ผู้วินิจฉัย / Judges

Return to Index

Chapter 5

1

แล้วนางเดโบราหEับบาราคบุตรชายอาบีโนอัมจึงร้องเพลงในวันนั้นว่า

2

"จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEพราะพระองคEรงแก้แค้นคนอิสราเอลเมื่อประชาชนสมัครใจช่วย

3

โอ บรรดากษัตริยEขอทรงสดับ โอ เจ้านายทั้งหลาย ขอจงเงี่ยหูฟัง ข้าพเจ้านี่แหละจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาหEข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาหEระเจ้าของอิสราเอล

4

ข้าแต่พระเยโฮวาหEเมื่อพระองคEสด็จออกจากเสอีรEเมื่อพระองคEสด็จจากท้องถิ่นเอโดม แผ่นดินก็หวาดหวั่นไหว ท้องฟ้าก็ปล่อยลงมา เออ เมฆก็ปล่อยฝนลงมา

5

ภูเขาก็ละลายต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEรวมทั้งภูเขาซีนายต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของอิสราเอล

6

ในสมัยชัมการEุตรชายอานาท สมัยยาเอล ทางหลวงก็หยุดชะงัก ผู้สัญจรไปมาก็หลบไปเดินตามทางซอย

7

ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลก็หยุดยั้ง เขาหยุดยั้งจนดิฉันเดโบราหEึ้นมา จนดิฉันขึ้นมาเป็นอย่างมารดาอิสราเอล

8

เมื่อเลือกนับถือพระใหมEสงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมือง เห็นมีโล่หรือหอกสักอันหนึ่งในพลอิสราเอลสี่หมื่นคนหรือ

9

จิตใจของข้าพเจ้านิยมชมชอบในบรรดาเจ้าเมืองของอิสราเอล ผู้อาสาสมัครท่ามกลางประชาชน จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาหEP>

10

บรรดาท่านผู้ที่ขี่ลาเผือก จงบอกกล่าวให้ทราบเถิด ทั้งท่านผู้ที่นั่งพิพากษาและท่านที่สัญจรไปมา

11

คนที่รอดพ้นจากเสียงนักธนู ณ ที่ตักน้ำ เขากล่าวถึงกิจการอันชอบธรรมของพระเยโฮวาหEคือกิจการอันชอบธรรมต่อชาวไร่ชาวนาในอิสราเอล แล้วชนชาติของพระเยโฮวาหE็เดินไปที่ประตูเมือง

12

ตื่นเถิด ตื่นเถิด เดโบราหEอE ตื่นเถิด ตื่นมาร้องเพลง ลุกขึ้นเถิด บาราค บุตรชายอาบีโนอัมเอE พาพวกเชลยของท่านไป

13

ครั้งนั้นพระองคEรงกระทำให้ผู้ที่เหลืออยู่ปกครองพวกขุนนางของประชาชน พระเยโฮวาหEรงกระทำให้ข้าพเจ้าปกครองผู้มีกำลัง

14

ผู้ที่มีรากอยู่ในอามาเลขได้ลงมาจากเอฟราอิม เขาเดินตามท่านนะ เบนยามินท่ามกลางประชาชนของท่าน ผู้บังคับบัญชาเดินลงมาจากมาคีรEละผู้บันทึกรายงานของจอมพลออกมาจากเศบูลุน

15

เจ้านายทั้งหลายของอิสสาคารEากับเดโบราหEและอิสสาคารEับบาราคด้วย เขาเร่งติดตามท่านไปในหุบเขา มีความตั้งใจอย่างยิ่งเพื่อกองพลคนรูเบน

16

ไฉนท่านจึงรั้งรออยู่ที่คอกแกะเพื่อจะฟังเสียงปี่ที่เขาเป่าให้แกะฟัง เพื่อกองพลคนรูเบนมีการพิจารณาความมุ่งหมายของจิตใจ

17

กิเลอาดอยู่ฟากแม่น้ำจอรEดนข้างโน้น ส่วนดานอาศัยอยู่กับเรือกำปั่นทำไมเล่า อาเชอรEั่งเฉยอยู่ที่ฝั่งทะเลตั้งบ้านเรือนอยู่ตามท่าจอดเรือของเขา

18

เศบูลุนกับนัฟทาลีเป็นคนที่เสี่ยงชีวิตเข้าสู่ความตาย ณ ที่สูงในสนามรบ

19

พอบรรดากษัตริยEาถึงก็รบกัน บรรดากษัตริยEานาอันก็รบที่ทาอานาคริมห้วงน้ำเมกิดโดโดยมิได้ริบเงินเลย

20

ดวงดาวก็สู้รบจากสวรรคEากวิถีของมัน มันทั้งหลายรบกับสิเสรา

21

แม่น้ำคีโชนพัดกวาดเขาไปเสีย คือแม่น้ำคีโชน แม่น้ำโบราณนั้น โอ จิตของข้าพเจ้าเอE เจ้าได้เหยียบย่ำด้วยกำลังแข็งขัน

22

แล้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาวิ่งควบไป ม้าที่มีอำนาจใหญ่โตวิ่งควบไป

23

ทูตสวรรคEองพระเยโฮวาหEล่าวว่า `จงสาปแช่งเมโรสเถิด จงสาปแช่งชาวเมืองให้หนัก เพราะเขาไม่ได้ออกมาช่วยพระเยโฮวาหEคือช่วยพระเยโฮวาหEู้ผู้มีกำลังมาก'

24

หญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดก็คือยาเอลภรรยาของเฮเบอรEนเคไนตEเป็นหญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดที่อยู่เต็นทEP>

25

เขาขอน้ำ นางก็ให้น้ำนม นางเอานมข้นใส่ชามหลวงมายื่นใหEP>

26

นางเอื้อมมือหยิบหลักเต็นทEข้างมือขวาของนางฉวยตะลุมพุก นางตอกสิเสราเข้าทีหนึ่ง นางบี้ศีรษะของสิเสรา นางตีทะลุขมับของเขา

27

เขาจมลง เขาล้ม เขานอนที่เท้าของนาง ที่เท้าของนางเขาจมลง เขาล้ม เขาจมลงที่ไหน ที่นั่นเขาล้มลงตาย

28

มารดาของสิเสรามองออกไปตามช่องหน้าต่าง นางมองไปตามบานเกล็ด ร้องว่า `ทำไมหนอ รถรบของเขาจึงมาช้าเหลือเกิน ทำไมล้อรถรบของเขาจึงเนิ่นช้าอยูE

29

บรรดาสตรีผู้ฉลาดของนางจึงตอบนาง เปล่าดอก นางนึกตอบเอาเองว่า

30

`เขาทั้งหลายยังไม่พบและยังไม่แบ่งของที่ริบมาได้หรือ หญิงคนหนึ่งหรือสองคนได้แก่ชายคนหนึ่ง สิ่งของย้อมสีที่ริบมาเป็นของสิเสรา ของย้อมสีที่ปักลวดลาย ของย้อมสีที่ปักลวดลายสองหน้าสำหรับพันคอของข้าเป็นของที่ริบ'

31

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอศัตรูทั้งปวงของพระองคEินาศสิ้นดังนีEแต่ขอให้ผู้ที่รักพระองคEปรียบดังดวงอาทิตยEมื่อโผล่ขึ้นด้วยอานุภาพ" และแผ่นดินก็หยุดพักสงบอยู่สี่สิบปี

ผู้วินิจฉัย / Judges 6

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com