พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 28

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 29

1

ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาหEรงบัญชาโมเสสให้กระทำกับคนอิสราเอลในแผ่นดินโมอับ นอกเหนือพันธสัญญาซึ่งพระองคEรงกระทำกับพวกเขาที่โฮเรบ

2

โมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและกล่าวแก่เขาว่า "ท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาหEรงกระทำต่อหน้าต่อตาของท่านในแผ่นดินอียิปตEต่อฟาโรหEละต่อบรรดาข้าราชบริพารของท่าน และต่อประเทศของท่านทั้งสิ้น

3

ทั้งการทดลองใหญ่ซึ่งนัยนEาของท่านได้เห็น ทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรยEิ่งใหญ่เหล่านั้น

4

แต่จนกระทั่งวันนี้พระเยโฮวาหEิได้ประทานจิตใจที่เข้าใจ ตาที่มองเห็นไดEและหูที่ยินได้ให้แก่ท่าน

5

`เราได้นำเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี เสื้อผ้าของเจ้ามิได้ขาดวิ่นไปจากเจ้า และรองเท้ามิได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า

6

เจ้าทั้งหลายมิได้รับประทานขนมปัง เจ้ามิได้ดื่มน้ำองุ่นหรือสุรา เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่า เราเป็นพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า'

7

และเมื่อท่านมาถึงที่นีEสิโหนกษัตริยEมืองเฮชโบน และโอกกษัตริยEมืองบาชาน ออกมาทำสงครามกับเรา แต่เราทั้งหลายก็ได้กระทำให้เขาพ่ายแพ้ไป

8

เราริบแผ่นดินของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนรูเบน คนกาด และคนครึ่งตระกูลมนัสเสหEP>

9

เพราะฉะนั้นจงระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานีEเพื่อท่านทั้งหลายจะจำเริญในบรรดากิจการซึ่งท่านกระทำ

10

ในวันนี้ท่านทั้งหลายทุกคนยืนอยู่ต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน คือบรรดาผู้หัวหน้าตระกูลทั้งหลาย พวกผู้ใหญ่ของท่าน และเจ้าหน้าที่ของท่าน บรรดาผู้ชายของอิสราเอล

11

เด็กๆของท่าน ภรรยาของท่าน และคนต่างด้าวที่อยู่ในค่ายของท่าน ทั้งคนที่ตัดฟืนให้ท่าน และคนที่ตักน้ำให้ท่าน

12

เพื่อท่านจะได้เข้ามาในพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน คือในพันธสัญญาที่ปฏิญาณไวEซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงกระทำกับท่านในวันนีEP>

13

เพื่อพระองคEะทรงแต่งตั้งท่านทั้งหลายในวันนี้ให้เป็นประชาชนของพระองคEและเพื่อพระองคEะเป็นพระเจ้าของท่าน ดังที่พระองคEรงตรัสกับท่านนั้น และดังที่พระองคEรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน คือกับอับราฮัม กับอิสอัคและกับยาโคบ

14

ข้าพเจ้ามิได้กระทำพันธสัญญากับคำปฏิญาณนี้กับท่านเท่านั้น

15

แต่กับผู้ที่ยืนอยู่กับเราทั้งหลายในวันนีEต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของเรา และกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเราในวันนีEP>

16

(ท่านทราบอยู่แล้วว่า เราอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปตEย่างไร และเราทั้งหลายได้ผ่านท่ามกลางประชาชาติ ซึ่งท่านทั้งหลายผ่านพ้นอย่างไร

17

ท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเขาทั้งหลายแล้ว คือเห็นรูปเคารพที่ทำด้วยไมEด้วยหิน และด้วยเงินและทอง ซึ่งอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย)

18

จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีชายหรือหญิงคนใด หรือครอบครัวใด หรือตระกูลใด ซึ่งในวันนี้จิตใจของเขาหันไปจากพระเยโฮวาหEระเจ้าของเราไปปรนนิบัติพระของประชาชาติเหล่านั้น เกรงว่าท่ามกลางท่านจะมีรากซึ่งเกิดเป็นดีหมีและบอระเพ็ด

19

และต่อมาเมื่อคนนั้นได้ยินถ้อยคำแห่งคำสาปแช่งนีEจะนึกอวยพรตัวเองในใจว่า `แม้ข้าจะเดินด้วยความดื้อดึงตามใจของข้า ข้าก็จะเป็นสุข ไม่ว่าจะเอาการเมาเหล้าซ้อนความกระหายน้ำ'

20

พระเยโฮวาหEะมิได้ทรงให้อภัยแก่คนนั้น แต่พระพิโรธของพระเยโฮวาหEละความหวงแหนของพระองคEะพลุ่งขึ้นต่อชายคนนั้น และคำสาปแช่งทั้งสิ้นซึ่งเขียนไว้ในหนังสือม้วนนี้จะตกอยู่เหนือเขา และพระเยโฮวาหEะทรงลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้า

21

แล้วพระเยโฮวาหEะทรงแยกเขาออกจากตระกูลคนอิสราเอลทั้งปวงให้ประสบหายนะตามคำสาปแช่งทั้งสิ้นของพันธสัญญา ซึ่งจารึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัตินีEP>

22

และคนชั่วอายุต่อมาคือลูกหลานซึ่งเกิดมาภายหลังท่าน และชนต่างด้าวซึ่งมาจากแผ่นดินที่อยู่ห่างไกล จะกล่าวเมื่อเขาเห็นภัยพิบัติต่างๆของแผ่นดินนั้นและโรคภัยซึ่งพระเยโฮวาหEรงบันดาลให้เป็น

23

คือแผ่นดินทั้งหมดเป็นกำมะถันและเป็นเกลือ และถูกเผาไฟ ไม่มีใครปลูกหว่าน และไม่มีอะไรงอกขึ้น เป็นที่ที่หญ้าไม่งอก เป็นการที่ถูกคว่ำอย่างโสโดมและโกโมราหEเมืองอัดมาหEเมืองเศโบอิม ซึ่งพระเยโฮวาหEรงคว่ำด้วยความกริ้วและพระพิโรธ

24

เออ ประชาชาติทั้งหลายจะกล่าวว่า `ทำไมพระเยโฮวาหEรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนีEพระพิโรธมากมายเช่นนี้หมายความว่ากระไร'

25

แล้วคนจะพูดกันว่า `เพราะเขาทอดทิ้งพันธสัญญาของพระเยโฮวาหEระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา ซึ่งพระองคEรงกระทำไว้กับเขาเมื่อพระองคEรงพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปตEP>

26

ไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่น เป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู้จัก และซึ่งพระองคEิได้ประทานแก่เขา

27

เพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาหEึงพลุ่งขึ้นต่อแผ่นดินนีEนำเอาบรรดาคำสาปแช่งซึ่งจารึกไว้ในหนังสือนี้มาถึง

28

และพระเยโฮวาหEึงทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริ้ว พระพิโรธและความเดือดดาลอันมากมาย และทิ้งเขาไปในอีกแผ่นดินหนึ่ง ดังที่เป็นอยู่วันนีE

29

สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาหEระเจ้าของเราทั้งหลาย แต่สิ่งทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลาย และของลูกหลานของเราเป็นนิตยEเพื่อเราจะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของพระราชบัญญัตินีE

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 30

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com