พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 11

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 12

1

"ต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑEละคำตัดสินซึ่งท่านจะต้องระวังที่จะกระทำตามในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ในโลก

2

ท่านทั้งหลายจงทำลายบรรดาสถานที่ซึ่งประชาชาติที่ท่านจะยึดครองนั้นใช้เป็นที่ปรนนิบัติพระของเขา ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงและบนเนินเขา และใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น

3

ท่านจงรื้อแท่นบูชาของเขา และทุ่มเสาศักดิEิทธิEองเขาให้แตกเป็นชิ้นEและเผาเสารูปเคารพของเขาเสียด้วยไฟ ท่านจงฟันทำลายรูปแกะสลักอันเป็นรูปพระของเขาเสีย และลบชื่อของพระเหล่านั้นออกเสียจากที่นั่น

4

ท่านทั้งหลายอย่ากระทำดังนั้นแก่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน

5

ท่านจงแสวงหาสถานที่จากเขตแดนของบรรดาตระกูลของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงเลือก เพื่อสถาปนาพระนามของพระองคEวEคือให้เป็นที่ประทับของพระองคEท่านทั้งหลายจงไปเฝ้าพระองคEี่นั่น

6

และท่านทั้งหลายจงนำเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาของท่านไปที่นั่น ทั้งสิบชักหนึ่ง และเครื่องบูชาที่จะยื่นถวาย ทั้งเครื่องบูชาปฏิญาณ เครื่องบูชาตามใจสมัคร และผลรุ่นแรกที่ได้จากฝูงวัวและฝูงแพะแกะ

7

ท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงปีติร่าเริงในบรรดากิจการซึ่งมือท่านได้กระทำนั้น ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านอวยพระพรแก่ท่านทั้งหลาย

8

ท่านทั้งหลายอย่ากระทำตามบรรดากิจการที่เรากระทำอยู่ที่นี่ทุกวันนีEคือทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเอง

9

เพราะว่าท่านทั้งหลายยังไปไม่ถึงที่หยุดพักและถึงมรดก ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน

10

แต่เมื่อท่านข้ามแม่น้ำจอรEดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานเป็นมรดกแก่ท่าน และเมื่อพระองคEปรดให้ท่านพักพ้นศัตรูรอบข้างของท่านทั้งสิ้น ท่านจึงอยู่อย่างปลอดภัย

11

แล้วจงไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไวEให้พระนามของพระองคEระทับที่นั่น จงนำบรรดาสิ่งต่างๆไปด้วยซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลาย คือเครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตวบูชาของท่าน ทั้งสิบชักหนึ่ง และเครื่องบูชาที่จะยื่นถวาย ทั้งบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณที่ดีที่สุดซึ่งท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาหEP>

12

และท่านทั้งหลายจงปีติร่าเริงต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ทั้งตัวท่านทั้งหลายและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทั้งทาสชายหญิงของท่านและคนเลวีซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนมรดกกับท่าน

13

ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีอย่าถวายเครื่องเผาบูชาตามที่ทุกแห่งซึ่งท่านเห็น

14

แต่จงถวายในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEะทรงเลือกในท่ามกลางตระกูลหนึ่งของท่าน ท่านจงถวายเครื่องเผาบูชาของท่านที่นั่น และที่นั่นท่านจงกระทำทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไวEP>

15

อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่าสัตวEละรับประทานเนื้อในประตูเมืองทั้งหลายของท่านตามที่ท่านปรารถนาก็ไดEตามซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านอำนวยพระพรประทานแก่ท่านทั้งหลาย ทั้งผู้ที่สะอาดและผู้ที่มลทินก็รับประทานไดEอย่างที่รับประทานเนื้อละมั่งและเนื้อกวาง

16

แต่ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดสัตวEลย ท่านจงเทลงบนพื้นดินเหมือนเทน้ำ

17

ส่วนสิบชักหนึ่งของพืช หรือน้ำองุ่น หรือน้ำมัน หรือลูกคอกรุ่นแรกจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ หรือของถวายปฏิญาณตามที่ท่านปฏิญาณไวEหรือของถวายตามใจสมัคร หรือของที่ท่านนำมายื่นถวาย ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานภายในประตูเมืองของท่าน

18

แต่ว่าท่านจงรับประทานของเหล่านี้ต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไวEทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาสชายหญิงของท่าน และคนเลวีผู้อยู่ภายในประตูเมืองของท่าน และท่านจงปีติร่าเริงต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ในบรรดากิจการซึ่งมือท่านได้กระทำนั้น

19

ท่านจงระวังอย่าทอดทิ้งคนเลวีตราบเท่าวันที่ท่านอาศัยอยู่ในโลก

20

เมื่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน ดังที่พระองคEรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนั้น และท่านกล่าวว่า `เราจะกินเนื้อสัตวE เพราะพวกท่านอยากรับประทานเนื้อสัตวEท่านจะรับประทานเนื้อตามใจปรารถนาของท่านไดEP>

21

ถ้าสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงเลือกไวEเพื่อสถาปนาพระนามของพระองคEี่นั่นนั้นห่างจากท่านเกินไป ท่านจงฆ่าสัตวEากฝูงวัวฝูงแพะแกะของท่านเถอะ ซึ่งพระเยโฮวาหEรงประทานแก่ท่าน ดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แล้วนั้น ท่านจงรับประทานในประตูเมืองของท่านตามที่ใจของท่านปรารถนาเถิด

22

ท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่านรับประทานเนื้อละมั่งหรือเนื้อกวาง ทั้งผู้ที่มลทินและผู้ที่สะอาดด้วยก็รับประทานไดEP>

23

แต่พึงแน่ใจว่าท่านไม่รับประทานเลือดสัตวEลย เพราะว่าเลือดเป็นชีวิตของมัน ท่านอย่ารับประทานชีวิตพร้อมกับเนื้อ

24

ท่านอย่ารับประทานเลือด แต่ท่านจงเทเลือดลงบนดินอย่างเทน้ำ

25

ท่านอย่ารับประทานเลือด เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านที่มาภายหลังท่านจะจำเริญเป็นสุข เมื่อท่านกระทำสิ่งที่ถูกต้องตามสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEP>

26

แต่สิ่งบริสุทธิEึ่งเป็นส่วนกำหนดจากท่านและของปฏิญาณของท่านนั้น ท่านจงนำไปยังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาหEะทรงเลือกไวEP>

27

และถวายเครื่องเผาบูชาทั้งเนื้อและเลือดบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ท่านจงเทเลือดแห่งเครื่องสัตวบูชาลงบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน แต่ส่วนเนื้อนั้นท่านรับประทานไดEP>

28

จงระวังที่จะฟังบรรดาถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไวEเพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านที่มาภายหลังท่านจะจำเริญเป็นนิตยEเมื่อท่านกระทำสิ่งที่ประเสริฐและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน

29

เมื่อพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาติซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นออกไปให้พ้นหน้าท่าน และท่านก็ยึดครองเข้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น

30

จงระวังตัวว่าท่านจะไม่หลงติดตามเขา ภายหลังจากที่เขาถูกทำลายต่อหน้าท่านแล้วนั้น และจะไม่ไต่ถามเรื่องพระของเขาโดยกล่าวว่า `ประชาชาตินี้นมัสการพระของเขาอย่างไร เพื่อเราจะกระทำด้วย'

31

ท่านอย่ากระทำอย่างนั้นแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาหEรงเกลียดชัง พวกเขากระทำสิ่งนั้นต่อพระทั้งหลายของเขา แม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของเขา เขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขา

32

ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้นั้น จงระวังที่จะกระทำตาม ท่านอย่าเพิ่มอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไปจากสิ่งเหล่านั้น"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 13

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com