พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 9

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 10

1

"ครั้งนั้นพระเยโฮวาหEรัสกับข้าพเจ้าว่า `จงสกัดศิลาสองแผ่นให้เหมือนอย่างเดิม และขึ้นมาหาเราที่บนภูเขาและทำหีบไม้ไว้ด้วย

2

และเราจะจารึกถ้อยคำที่อยู่ในแผ่นศิลาแผ่นเดิมที่เจ้าทำแตกเสียนั้น จงเก็บศิลานั้นไว้ในหีบไมE

3

ข้าพเจ้าจึงทำหีบด้วยไม้กระถินเทศ และสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนอย่างเดิม ขึ้นไปบนภูเขา มีศิลาสองแผ่นอยู่ในมือของข้าพเจ้า

4

แล้วพระองคEึงทรงจารึกพระบัญญัติสิบประการลงบนแผ่นศิลาอย่างครั้งก่อน ซึ่งเป็นพระวจนะที่พระเยโฮวาหEรัสกับท่านบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมนั้น และพระเยโฮวาหEรงประทานแผ่นศิลานั้นแก่ข้าพเจ้า

5

แล้วข้าพเจ้าก็กลับลงมาจากภูเขา และเก็บแผ่นศิลานั้นไว้ในหีบซึ่งข้าพเจ้าได้ทำขึ้นและแผ่นศิลาก็ยังอยู่ในหีบนั้น ดังที่พระเยโฮวาหEรงบัญชาข้าพเจ้าไวEP>

6

คนอิสราเอลเดินทางจากเบเอโรทของคนยาอาคัน มาถึงโมเสราหEอาโรนก็สิ้นชีวิตและฝังไว้ที่นั่น และเอเลอาซารEุตรชายของเขาจึงปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตแทนเขา

7

เขาทั้งหลายเดินทางออกจากที่นั่นมาถึงกุดโกดาหEและจากกุดโกดาหEึงโยทบาธาหEป็นแผ่นดินที่มีแม่น้ำลำธารมาก

8

ครั้งนั้นพระเยโฮวาหEด้แยกตระกูลเลวี ให้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาหEให้เฝ้าพระเยโฮวาหEพื่อปรนนิบัติพระองคEและให้อำนวยพรในพระนามของพระองคEจนถึงทุกวันนีEP>

9

เหตุฉะนี้คนเลวีจึงหามีส่วนแบ่งหรือมรดกกับพวกพี่น้องของตนไมEพระเยโฮวาหEรงเป็นส่วนมรดกของเขา ดังที่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงสัญญากับเขานั้น

10

ข้าพเจ้าก็อยู่บนภูเขาอย่างครั้งก่อนสี่สิบวันสี่สิบคืน ครั้งนั้นพระเยโฮวาหEรงฟังข้าพเจ้าด้วย พระเยโฮวาหEม่พอพระทัยที่จะทำลายท่านทั้งหลาย

11

พระเยโฮวาหEรัสกับข้าพเจ้าว่า `จงลุกขึ้นเดินทางนำหน้าประชาชนต่อไปเถิด เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขานั้น'

12

และบัดนีEคนอิสราเอล พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงประสงคEห้ท่านกระทำอย่างไร คือให้ยำเกรงพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตามพระมรรคาทั้งปวงของพระองคEให้รักพระองคEให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลาย

13

และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑEองพระเยโฮวาหEซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนีEเพื่อประโยชนEองท่านทั้งหลาย

14

ดูเถิด ฟ้าสวรรคEละฟ้าสวรรคEันสูงสุด และโลกกับบรรดาสิ่งสารพัดที่อยู่ในโลกเป็นของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน

15

แต่พระเยโฮวาหEรงฝังพระทัยในบรรพบุรุษของท่านและทรงรักเขา และทรงเลือกเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาคือ ท่านทั้งหลายจากชนชาติทั้งหลาย อย่างเป็นอยู่ทุกวันนีEP>

16

เพราะฉะนั้นจงตัดหนังปลายหัวใจของท่านเสีย อย่าคอแข็งอีกต่อไป

17

เพราะว่าพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลาย และเป็นจอมของเจ้าทั้งปวง เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญEทรงฤทธิEละน่ากลัว ทรงปราศจากอคติ และมิได้ทรงเห็นแก่อามิษสินบน

18

พระองคEระทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าพ่อและแม่ม่าย และทรงรักคนต่างด้าวประทานอาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่เขา

19

เพราะฉะนั้นท่านจงมีความรักต่อคนต่างด้าว เพราะท่านทั้งหลายก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปตEP>

20

ท่านทั้งหลายจงยำเกรงพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน จงปรนนิบัติพระองคEละติดพันอยู่กับพระองคEจงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองคEP>

21

พระองคEรงเป็นที่สรรเสริญของท่านทั้งหลาย พระองคEรงเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงกระทำการใหญ่และน่ากลัวซึ่งนัยนEาของท่านได้เห็นนีEP>

22

บรรพบุรุษของท่านลงไปในอียิปตEจ็ดสิบคน และบัดนี้พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้า"

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 11

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com