พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 3

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy

Return to Index

Chapter 4

1

"ฉะนั้นบัดนีEโอ คนอิสราเอลทั้งหลาย จงฟังกฎเกณฑEละคำตัดสินซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลาย จงประพฤติตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยูEและเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่าน

2

ท่านทั้งหลายอย่าเสริมเติมคำที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้และอย่าตัดออก เพื่อท่านทั้งหลายจะรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน

3

นัยนEาของท่านทั้งหลายได้เห็นการซึ่งพระเยโฮวาหEรงกระทำ เพราะเหตุพระบาอัลเปโอรEล้ว ด้วยว่าพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงทำลายบรรดาคนที่ติดตามพระบาอัลเปโอรEากท่ามกลางท่าน

4

แต่ท่านทั้งหลายผู้ได้ยึดพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายมั่นคงอยู่ทุกคนได้มีชีวิตอยู่ถึงวันนีEP>

5

ดูเถิด ข้าพเจ้าได้สั่งสอนกฎเกณฑEละคำตัดสินแก่ท่าน ดังที่พระเยโฮวาหEระเจ้าของข้าพเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าไวEเพื่อท่านทั้งหลายจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังเข้าไปยึดครองนั้น

6

จงรักษากฎเหล่านั้นและกระทำตาม เพราะนี่เป็นสติปัญญาของท่านทั้งหลายและความเข้าใจของท่านทั้งหลายท่ามกลางสายตาของชนชาติทั้งหลาย ซึ่งจะได้ยินถึงกฎเกณฑEหล่านี้แล้วเขาจะกล่าวว่า `แน่ทีเดียวประชาชาติใหญ่นี้เป็นชนชาติที่มีปัญญาและความเข้าใจ'

7

เพราะมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่าซึ่งมีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน อย่างกับพระเยโฮวาหEระเจ้าของพวกเราทรงอยู่ใกล้เราในสิ่งสารพัดเมื่อเราร้องทูลต่อพระองคEP>

8

และมีประชาชาติใหญ่ชาติใดเล่า ซึ่งมีกฎเกณฑEละคำตัดสินอันชอบธรรมอย่างกับพระราชบัญญัติทั้งหมดนีEซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนีEP>

9

แต่จงระวังตัว และรักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดี เกรงว่าพวกท่านจะลืมสิ่งซึ่งนัยนEาได้เห็นนั้น และเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะหันไปเสียจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของพวกท่าน จงสอนเรื่องเหล่านี้ให้แก่ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่านว่า

10

ในวันนั้นที่พวกท่านได้ยืนอยู่ต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEระเจ้าของพวกท่านที่โฮเรบ พระเยโฮวาหEรัสกับข้าพเจ้าว่า `จงรวบประชาชนให้เข้ามาหน้าเรา เพื่อเราจะให้เขาได้ยินคำของเรา เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ฝึกตนที่จะยำเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลก และเพื่อว่าเขาจะได้สอนลูกหลานของเขาด้วย'

11

ท่านทั้งหลายได้เข้ามาใกล้ยืนอยู่ที่เชิงภูเขา และภูเขานั้นมีเพลิงลุกขึ้นถึงท้องฟ้า มีความมืด เมฆ และความมืดคลุ้มคลุมอยูEP>

12

แล้วพระเยโฮวาหEรัสกับท่านทั้งหลายออกมาจากท่ามกลางเพลิง ท่านทั้งหลายได้ยินสำเนียงพระวจนะ แต่ไม่เห็นรูปสัณฐาน มีแต่ได้ยินพระสุรเสียงเท่านั้น

13

และพระองคEรงประกาศพันธสัญญาของพระองคEก่ท่าน ซึ่งพระองคEรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามคือ พระบัญญัติสิบประการ และพระองคEรงจารึกพระบัญญัตินั้นไว้บนศิลาสองแผ่น

14

ในครั้งนั้นพระเยโฮวาหEรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสั่งสอนกฎเกณฑEละคำตัดสินแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้กระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้น

15

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี เพราะในวันนั้นพวกท่านไม่เห็นสัณฐานอันใด เมื่อพระเยโฮวาหEรัสกับท่านทั้งหลายที่โฮเรบจากท่ามกลางเพลิง

16

เกรงว่าท่านทั้งหลายจะหลงทำรูปเคารพแกะสลักสำหรับตัวท่านทั้งหลายเป็นสัณฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นรูปตัวผู้หรือตัวเมีย

17

เหมือนสัตวEดียรัจฉานอย่างใดในโลก เหมือนนกที่มีปีกบินไปในอากาศ

18

เหมือนสิ่งใดๆที่คลานอยู่บนดิน เหมือนปลาอย่างใดที่อยู่ในน้ำใต้แผ่นดินโลก

19

เกรงว่าพวกท่านเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและเมื่อท่านเห็นดวงอาทิตยEดวงจันทรEและดวงดาว คือบริวารของท้องฟ้า พวกท่านจะถูกเหนี่ยวรั้งให้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งเหล่านั้น เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของพวกท่านทรงแบ่งแก่ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้าทั้งสิ้น

20

แต่พระเยโฮวาหEรงเลือกท่านทั้งหลายและนำท่านออกมาจากเตาเหล็ก คือจากอียิปตEให้เป็นประชาชนในกรรมสิทธิEองพระองคEอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนีEP>

21

ยิ่งกว่านั้น เพราะท่านทั้งหลายเป็นเหตุ พระเยโฮวาหEรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้า และทรงปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอรEดน และข้าพเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินดีซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่ท่านให้เป็นมรดก

22

แต่ข้าพเจ้าจะตายเสียในแผ่นดินนีEข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอรEดน แต่ท่านทั้งหลายจะได้ข้ามไป และถือแผ่นดินดีนั้นเป็นกรรมสิทธิEP>

23

จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าท่านทั้งหลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย ซึ่งพระองคEรงกระทำไว้แก่ท่าน และสร้างรูปเคารพสลักเป็นสัณฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงห้ามไว้นั้น

24

เพราะว่าพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านเป็นเพลิงที่เผาผลาญ เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน

25

เมื่อพวกท่านมีลูกและมีหลานและได้อยู่ในแผ่นดินนั้นมาช้านาน และท่านกระทำตัวให้เสื่อมทรามโดยการทำรูปเคารพสลักเป็นสัญฐานสิ่งใด และกระทำชั่วในสายพระเนตรพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นการยั่วยุให้พระองคEรงกริ้วโกรธ

26

ข้าพเจ้าขออัญเชิญฟ้าและดินมาเป็นพยานกล่าวโทษท่านในวันนี้ว่า ท่านทั้งหลายจะพินาศอย่างสิ้นเชิงจากแผ่นดิน ซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะข้ามแม่น้ำจอรEดนไปยึดครองนั้น ท่านจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินนั้นนาน แต่ท่านจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง

27

และพระเยโฮวาหEะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายกระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย และท่านทั้งหลายจะเหลือจำนวนน้อยในท่ามกลางประชาชาติซึ่งพระเยโฮวาหEรงขับไล่ให้ท่านเข้าไปอยู่นั้น

28

ณ ที่นั่นท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติพระที่ทำด้วยไม้และศิลา เป็นงานที่มือคนทำไวEซึ่งไม่ดู ไม่ฟัง ไม่รับประทาน ไม่ดมกลิ่น

29

แตEณ ที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน ถ้าพวกท่านค้นหาพระองคE้วยสุดจิตและสุดใจ พวกท่านจะพบพระองคEP>

30

เมื่อพวกท่านมีความทุกขEำบาก ซึ่งสิ่งสารพัดเหล่านี้มาถึงท่าน ในกาลภายหลัง ถ้าพวกท่านจะกลับมาหาพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่าน และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองคEP>

31

(เพราะว่าพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระเมตตา) พระองคEะไม่ทรงละทิ้งหรือทำลายท่านทั้งหลาย หรือลืมพันธสัญญาซึ่งพระองคEรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิญาณ

32

เพราะบัดนี้จงถามดูเถอะว่า ในกาลวันที่ล่วงมาแล้วนั้น คือวันที่อยู่ก่อนท่านทั้งหลาย ตั้งแต่วันที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษยEว้บนโลก และถามดูจากฟ้าข้างนี้ถึงฟ้าข้างโน้นว่า เคยมีเรื่องใหญ่โตอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างหรือ หรือเคยได้ยินถึงเรื่องอย่างนี้บ้างหรือ

33

มีชนชาติใดได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสออกมาจากท่ามกลางเพลิง ดังที่ท่านได้ยินและยังมีชีวิตอยู่ไดEP>

34

หรือมีพระเจ้าองคEดได้ทรงเพียรพยายามไปนำประชาชาติหนึ่งจากท่ามกลางอีกประชาชาติหนึ่งด้วยการลองใจ ด้วยการทำหมายสำคัญ ด้วยการมหัศจรรยEด้วยการสงคราม ด้วยพระหัตถEรงฤทธิEและด้วยพระกรที่ทรงเหยียดออก และด้วยเหตุน่ากลัวยิ่ง ตามสิ่งสารพัดซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงกระทำเพื่อท่านในอียิปตE่อหน้าต่อตาท่าน

35

ที่ได้ทรงสำแดงแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เพื่อท่านจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาหEรงเป็นพระเจ้า นอกจากพระองคEล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย

36

พระองคEรงโปรดให้พวกท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองคEากฟ้าสวรรคEเพื่อว่าท่านจะอยู่ในวินัยปกครอง พระองคEรงโปรดให้ท่านเห็นเพลิงใหญ่ของพระองคEนโลก และพวกท่านได้ยินพระวจนะของพระองคEากกองเพลิง

37

และเพราะพระองคEรงรักบรรพบุรุษของพวกท่าน จึงทรงเลือกเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา และทรงพาท่านออกจากอียิปตE่ามกลางสายพระเนตรของพระองคEด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองคEP>

38

ทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าพวกท่านเสียให้พ้นหน้าท่าน และนำท่านเข้ามา และทรงประทานแผ่นดินของเขาให้แก่ท่านเป็นมรดกดังทุกวันนีEP>

39

เหตุฉะนั้นจงทราบเสียในวันนีEและตรึกตรองอยู่ในใจว่า พระเยโฮวาหEรงเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรคEบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่าง หามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลย

40

เพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑEละพระบัญญัติของพระองคEซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนีEเพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดี และวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาหEระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านเป็นนิตยEั้น"

41

แล้วโมเสสกำหนดหัวเมืองทางดวงอาทิตยEึ้นฟากแม่น้ำจอรEดนข้างนี้สามหัวเมือง

42

เพื่อผู้ใดที่ฆ่าคนจะได้หลบหนีไปอยู่ที่นั่น คือผู้ที่ฆ่าเพื่อนบ้านโดยมิได้เจตนา โดยมิได้เกลียดชังเขาแต่ก่อน และเมื่อหนีไปอยู่ในเมืองนี้เมืองใดเมืองหนึ่งก็จะรอดชีวิต

43

หัวเมืองเหล่านี้คือเมืองเบเซอรEยู่ในถิ่นทุรกันดารบนที่ราบสูงสำหรับคนรูเบน และเมืองราโมทที่กิเลอาดสำหรับคนกาด และเมืองโกลานในบาชานสำหรับคนมนัสเสหEP>

44

ต่อไปนี้เป็นพระราชบัญญัติที่โมเสสได้ตั้งไว้ต่อหน้าคนอิสราเอล

45

เหล่านี้เป็นพระโอวาท เป็นกฎเกณฑEละคำตัดสินซึ่งโมเสสกล่าวแก่คนอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียิปตEล้ว

46

ฟากแม่น้ำจอรEดนข้างนี้ที่หุบเขาตรงข้ามเบธเปโอรEในแผ่นดินของสิโหนกษัตริยEนอาโมไรตEผู้อยู่ที่เฮชโบนซึ่งโมเสสและคนอิสราเอลได้ตีพ่ายไปครั้งเมื่อออกมาจากอียิปตEล้ว

47

คนอิสราเอลได้เข้ายึดแผ่นดินของท่านและแผ่นดินของโอกกษัตริยEมืองบาชาน เป็นกษัตริยEององคEองคนอาโมไรตEผู้อยู่ทางดวงอาทิตยEึ้นฟากแม่น้ำจอรEดนข้างนีEP>

48

ตั้งแต่อาโรเออรEี่อยู่ริมลุ่มแม่น้ำอารโนน ไปจนถึงภูเขาสีออน คือเฮอรEมน

49

รวมกับที่ราบทั้งหมด ซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอรEดนข้างนีEจนถึงทะเลแห่งที่ราบ ที่น้ำพุแห่งปิสกาหEP>

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy 5

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com