Rumanian Bible Cornilescu Version

Revelation 10

Revelation

Return to Index

Chapter 11

1

Apoi mi s`a dat o trestie asemenea unei prqjini, wi mi s`a zis: ,,Scoalq-te wi mqsoarq Templul lui Dumnezeu, altarul wi pe cei ce se knchinq kn el.

2

Dar curtea de afarq a Templului lasq -o la o parte nemqsuratq; cqci a fost datq Neamurilor, cari vor cqlca kn picioare sfknta cetate patruzeci wi douq de luni.

3

Voi da celor doi marturi ai mei sq prooroceascq, kmbrqcayi kn saci, o mie douq sute wase zeci de zile.

4

Acewtia sknt cei doi mqslini wi cele douq sfewnice, cari stau knaintea Domnului pqmkntului.

5

Dacq umblq cineva sq le facq rqu, le iese din gurq un foc, care mistuie pe vrqjmawii lor; wi dacq vrea cineva sq le facq rqu, trebuie sq piarq kn felul acesta.

6

Ei au putere sq knchidq cerul, ca sq nu cadq ploaie kn zilele proorociei lor; wi au putere sq prefacq apele kn sknge, wi sq loveascq pqmkntul cu orice fel de urgie, orideckteori vor voi.

7

Cknd kwi vor isprqvi mqrturisirea lor, fiara, care se ridicq din Adknc, va face rqzboi cu ei, ki va birui wi -i va omork.

8

Wi trupurile lor moarte vor zqcea kn piaya cetqyii celei mari, care, kn knyeles duhovnicesc, se cheamq ,,Sodoma`` wi ,,Egipt``, unde a fost rqstignit wi Domnul lor.

9

Wi oameni din orice norod, din orice seminyie, de orice limbq wi de orice neam, vor sta trei zile wi jumqtate, wi vor privi trupurile lor moarte, wi nu vor da voie ca trupurile lor moarte sq fie puse kn mormknt.

10

Wi locuitorii de pe pqmknt se vor bucura wi se vor veseli de ei; wi kwi vor trimete daruri unii altora, pentrucq acewti doi prooroci chinuiserq pe locuitorii pqmkntului.

11

Dar dupq cele trei zile wi jumqtate, duhul de viayq dela Dumnezeu a intrat kn ei, wi s`au ridicat kn picioare, wi o mare fricq a apucat pe ceice i-au vqzut.

12

Wi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: ,,Suiyi-vq aici!`` Wi s`au suit kntr`un nor spre cer; iar vrqjmawii lor i-au vqzut.

13

Kn clipa aceea s`a fqcut un mare cutremur de pqmknt, wi s`a prqbuwit a zecea parte din cetate. Wapte mii de oameni au fost uciwi kn cutremurul acesta de pqmknt. Wi cei rqmawi, s`au kngrozit wi au dat slavq Dumnezeului cerului.

14

A doua nenorocire a trecut. Iatq cq a treia nenorocire vine curknd.

15

Kngerul, al waptelea a sunat din trkmbiyq. Wi kn cer s`au auzit glasuri puternice, cari ziceau: ,,Kmpqrqyia lumii a trecut kn mknile Domnului nostru wi ale Hristosului Squ. Wi El va kmpqrqyi kn vecii vecilor.``

16

Wi cei douqzeci wi patru de bqtrkni, cari stqteau knaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s`au aruncat cu feyele la pqmknt, wi s`au knchinat lui Dumnezeu,

17

wi au zis: ,,Kyi mulyqmim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care ewti wi care erai wi care vii, cq ai pus mkna pe puterea Ta cea mare, wi ai knceput sq kmpqrqyewti.

18

Neamurile se mkniaserq, dar a venit mknia Ta; a venit vremea sq judeci pe cei moryi, sq rqsplqtewti pe robii Tqi prooroci, pe sfinyi wi pe cei ce se tem de Numele Tqu, mici wi mari, wi sq prqpqdewti pe cei ce prqpqdesc pqmkntul!``

19

Wi Templul lui Dumnezeu, care este kn cer, a fost deschis: wi s`a vqzut chivotul legqmkntului Squ, kn Templul Squ. Wi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pqmknt, wi o grindinq mare.

Revelation 12

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com