Rumanian Bible Cornilescu Version

1st Thessalonians 2

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 3

1

Deaceea, fiindcq nu mai puteam rqbda, am socotit mai bine sq fim lqsayi singuri kn Atena,

2

wi v`am trimes pe Timotei, fratele nostru wi slujitorul lui Dumnezeu kn Evanghelia lui Hristos, ca sq vq kntqreascq wi sq vq kmbqrbqteze kn credinya voastrq,

3

pentruca nimeni din voi sq nu se clatine kn aceste necazuri; cqci wtiyi singuri cq la aceasta skntem rknduiyi.

4

Wi cknd eram la voi, v`am spus mai dinainte cq vom avea sq suferim necazuri, ceeace s`a wi kntkmplat, cum bine wtiyi.

5

Astfel, kn nerqbdarea mea, am trimes sq-mi aducq wtiri despre credinya voastrq, de teamq ca nu cumva sq vq fi ispitit Ispititorul, wi osteneala noastrq sq fi fost degeaba.

6

Dar chiar acum a venit Timotei dela voi la noi, wi ne -a adus vewti bune despre credinya wi dragostea voastrq, cq totdeauna pqstrayi o plqcutq aducere aminte despre noi, wi cq doriyi sq ne vedeyi, cum dorim wi noi sq vq vedem pe voi.

7

Deaceea, frayilor, kn toate strkmtorqrile wi necazurile noastre, am fost mkngkiayi cu privire la voi, prin credinya voastrq.

8

Acum, da, trqim, fiindcq voi stayi tari kn Domnul.

9

Cum putem noi oare sq mulyqmim kn deajuns lui Dumnezeu cu privire la voi, pentru toatq bucuria, pe care o avem din pricina voastrq, knaintea Dumnezeului nostru?

10

Zi wi noapte Kl rugqm nespus sq vq putem vedea faya, wi sq putem kmplini ce mai lipsewte credinyei voastre.

11

Knsuw Dumnezeu, Tatql nostru, wi Domnul nostru Isus Hristos sq ne netezeascq drumul la voi!

12

Domnul sq vq facq sq crewteyi tot mai mult kn dragoste unii fayq de alyii wi fayq de toyi, cum facem wi noi knwine pentru voi,

13

ca sq vi se kntqreascq inimile, wi sq fie fqrq prihanq kn sfinyenie, knaintea lui Dumnezeu, Tatql nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos kmpreunq cu toyi sfinyii Sqi.

1st Thessalonians 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com