Rumanian Bible Cornilescu Version

2nd Corinthians 8

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 9

1

Este de prisos sq vq mai scriu cu privire la strkngerea de ajutoare pentru sfinyi.

2

Cunosc, kn adevqr, bunqvoinya voastrq, cu care mq laud cu privire la voi cqtre Macedoneni, wi le spun cq Ahaia este gata de acum un an. Wi rkvna voastrq a kmbqrbqtat pe foarte mulyi din ei.

3

Am trimes totuw pe frayi, pentruca lauda noastrq cu voi sq nu fie nimicitq cu prilejul acesta, ci sq fiyi gata, cum am spus.

4

Dacq vor veni vreunii din Macedonia cu mine, wi nu vq vor gqsi gata, n`aw vrea ca noi (ca sq nu zicem voi) sq fim dayi de ruwine kn kncrederea aceasta.

5

De aceea, am socotit de trebuinyq, sq rog pe frayi sq vinq mai knainte la voi, wi sq pregqteascq strkngerea darurilor fqgqduite de voi, ca ele sq fie gata, fqcute cu dqrnicie nu cu zgkrcenie.

6

Sq wtiyi: cine samqnq puyin, puyin va secera; iar cine samqnq mult, mult va secera.

7

Fiecare sq dea dupq cum a hotqrkt kn inima lui: nu cu pqrere de rqu, sau de silq, cqci ,,pe cine dq cu bucurie, kl iubewte Dumnezeu.``

8

Wi Dumnezeu poate sq vq umple cu orice har, pentruca, avknd totdeauna kn toate lucrurile din destul, sq prisosiyi kn orice faptq bunq,

9

dupq cum este scris: ,,A kmprqwtiat, a dat sqracilor, neprihqnirea lui rqmkne kn veac.``

10

,,Cel ce dq sqmknyq sqmqnqtorului wi pkne pentru hranq``, vq va da wi vq va knmulyi wi vouq sqmknya de sqmqnat wi va face sq creascq roadele neprihqnirii voastre.

11

Kn chipul acesta veyi fi kmbogqyiyi kn toate privinyele, pentru orice dqrnicie, care, prin noi, va face sq se aducq mulyqmiri lui Dumnezeu.

12

Cqci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai cq acopere nevoile sfinyilor, dar este wi o pricinq de multe mulyqmiri cqtre Dumnezeu.

13

Awa cq dovada datq de voi prin ajutorul acesta, ki face sq slqveascq pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mqrturisiyi cq o aveyi fayq de Evanghelia lui Hristos, wi pentru dqrnicia ajutorului vostru fayq de ei wi fayq de toyi;

14

wi -i face sq se roage pentru voi, wi sq vq iubeascq din inimq, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu fayq de voi.

15

Mulyqmiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!

2nd Corinthians 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com