Rumanian Bible Cornilescu Version

Acts 12

Acts

Return to Index

Chapter 13

1

Kn Biserica din Antiohia erau niwte prooroci wi knvqyqtori: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut kmpreunq cu ckrmuitorul Irod, wi Saul.

2

Pe cknd slujeau Domnului wi posteau, Duhul Sfknt a zis: ,,Puneyi-Mi deoparte pe Barnaba wi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.``

3

Atunci, dupq ce au postit wi s`au rugat, wi-au pus mknile peste ei, wi i-au lqsat sq plece.

4

Barnaba wi Saul, trimewi de Duhul Sfknt, s`au coborkt la Seleucia, wi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.

5

Ajunwi la Salamina, au vestit Cuvkntul lui Dumnezeu kn sinagogile Iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan.

6

Dupqce au strqbqtut toatq insula pknq la Pafos, au kntklnit pe un vrqjitor, prooroc mincinos, un Iudeu, cu numele Bar-Isus,

7

care era cu dregqtorul Sergius Paulus, un om knyelept. Acesta din urmq a chemat pe Barnaba wi pe Saul, wi wi -a arqtat dorinya sq audq Cuvkntul lui Dumnezeu.

8

Dar Elima, vrqjitorul, -cqci awa se tklcuiewte numele lui-le stqtea kmpotrivq, wi cquta sq abatq pe dregqtor dela credinyq.

9

Atunci Saul, care se mai numewte wi Pavel, fiind plin de Duhul Sfknt, s`a uitat yintq la el,

10

wi a zis: ,,Om plin de toatq viclenia wi de toatq rqutatea, fiul dracului, vrqjmaw al oricqrei neprihqniri, nu mai kncetezi tu sq strkmbi cqile drepte ale Domnului?

11

Acum, iatq cq mkna Domnului este kmpotriva ta: vei fi orb, wi nu vei vedea soarele pknq la o vreme.`` Kndatq a cqzut peste el ceayq wi kntunerec, wi cquta bkjbkind niwte oameni, cari sq -l ducq de mknq.

12

Atunci dregqtorul, cknd a vqzut ce se kntkmplase, a crezut, wi a rqmas uimit de knvqyqtura Domnului.

13

Pavel wi tovarqwii lui au pornit cu corabia din Pafos, wi s`au dus la Perga kn Pamfilia. Ioan s`a despqryit de ei, wi s`a kntors la Ierusalim.

14

Din Perga wi-au urmat drumul knainte, wi au ajuns la Antiohia din Pisidia. Kn ziua Sabatului, au intrat kn sinagogq wi au wezut jos.

15

Dupq citirea Legii wi a Proorocilor, fruntawii sinagogii au trimes sq le zicq: ,,Frayilor, dacq aveyi un cuvknt de kndemn pentru norod, vorbiyi``.

16

Pavel s`a sculat, a fqcut semn cu mkna, wi a zis: ,,Bqrbayi Israeliyi wi voi cari vq temeyi de Dumnezeu, ascultayi!

17

Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe pqrinyii nowtri. A ridicat la cinste pe norodul acesta, kn timpul wederii lui kn yara Egiptului, wi l`a scos din Egipt cu brayul Squ cel puternic.

18

Timp de aproape patruzeci de ani, le -a suferit purtarea kn pustie.

19

Wi, dupqce a nimicit wapte popoare kn yara Canaanului, le -a dat de mowtenire pqmkntul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani.

20

Dupq aceste lucruri le -a dat judecqtori, pknq la proroocul Samuel.

21

Ei au cerut atunci un kmpqrat. Wi, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le -a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminyia lui Beniamin;

22

apoi l -a knlqturat, wi le -a ridicat kmpqrat pe David, despre care a mqrturisit astfel: ,,Am gqsit pe David, fiul lui Iese, om dupq inima Mea, care va kmplini toate voile Mele.``

23

Din sqmknya lui David, Dumnezeu, dupq fqgqduinya Sa, a ridicat lui Israel un Mkntuitor, care este Isus.

24

Knainte de venirea Lui, Ioan propovqduise botezul pocqinyei la tot norodul lui Israel.

25

Wi Ioan, cknd era la sfkrwitul knsqrcinqrii lui, zicea: ,,Cine credeyi cq sknt eu? Nu sknt Acela; ci iatq cq dupq mine vine Unul, cqruia eu nu sknt vrednic sq -i desleg kncqlyqmintea picioarelor.``

26

Frayilor, fii ai neamului lui Avraam, wi ceice vq temeyi de Dumnezeu, vouq v`a fost trimes Cuvkntul acestei mkntuiri.

27

Cqci locuitorii din Ierusalim wi mai marii lor n`au cunoscut pe Isus; wi prin faptul cq L-au oskndit, au kmplinit cuvintele proorocilor, cari se citesc kn fiecare Sabat.

28

Mqcarcq n`au gqsit kn El nicio vinq de moarte, totuw ei au cerut lui Pilat sq -L omoare.

29

Wi, dupqce au kmplinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos depe lemn, wi L-au pus kntr`un mormknt.

30

Dar Dumnezeu L -a knviat din moryi.

31

El S`a arqtat, timp de mai multe zile celorce se suiserq cu El din Galilea la Ierusalim, wi cari acum sknt martorii Lui knaintea norodului.

32

Wi noi vq aducem vestea aceasta bunq cq fqgqduinya fqcutq pqrinyilor nowtri,

33

Dumnezeu a kmplinit -o pentru noi, copiii lor, knviind pe Isus; dupq cum este scris kn psalmul al doilea: ,,Tu ewti Fiul Meu, astqzi Te-am nqscut.``

34

Cq L -a knviat din moryi, awa cq nu Se va mai kntoarce kn putrezire, a spus -o cknd a zis: ,,Vq voi kmplini cu toatq credinciowia fqgqduinyele sfinte, pe cari le-am fqcut lui David.``

35

De aceea mai zice wi kn alt psalm: ,,Nu vei kngqdui ca Sfkntul Tqu sq vadq putrezirea.``

36

Wi David, dupq ce a slujit celor din vremea lui, dupq planul lui Dumnezeu, a murit, a fost kngropat lkngq pqrinyii sqi, wi a vqzut putrezirea.

37

Dar Acela, pe care L -a knviat Dumnezeu, n`a vqzut putrezirea.

38

Sq wtiyi dar, frayilor, cq kn El vi se vestewte iertarea pqcatelor;

39

wi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n`ayi putut fi iertayi prin Legea lui Moise.

40

Astfel, luayi seama sq nu vi se kntkmple ce se spune kn prooroci:

41

,,Uitayi-vq, dispreyuitorilor, mirayi-vq wi pieriyi; cqci kn zilele voastre, am sq fac o lucrare, pe care n`o veyi crede nicidecum, dacq v`ar istorisi -o cineva.`` Prigonirile Iudeilor.

42

Cknd au iewit afarq, Neamurile i-au rugat sq le vorbeascq wi kn Sabatul viitor despre aceleawi lucruri.

43

Wi dupq ce s`a kmprqwtiat adunarea, mulyi din Iudei wi din prozeliyii evlaviowi au mers dupq Pavel wi Barnaba, cari stqteau de vorbq cu ei, wi -i kndemnau sq stqruiascq kn harul lui Dumnezeu.

44

Kn Sabatul viitor, aproape toatq cetatea s`a adunat ca sq audq Cuvkntul lui Dumnezeu.

45

Iudeii, cknd au vqzut noroadele, s`au umplut de pizmq, vorbeau kmpotriva celor spuse de Pavel, wi -l batjocoreau.

46

Dar Pavel wi Barnaba le-au zis cu kndrqznealq: ,,Cuvkntul lui Dumnezeu trebuia vestit mai kntki vouq; dar fiindcq voi nu -l primiyi, wi singuri vq judecayi nevrednici de viaya vecinicq, iatq cq ne kntoarcem spre Neamuri.

47

Cqci awa ne -a poruncit Domnul: ,Te-am pus ca sq fii Lumina Neamurilor, ca sq duci mkntuirea pknq la marginile pqmkntului.``

48

Neamurile se bucurau cknd au auzit lucrul acesta wi preamqreau Cuvkntul Domnului. Wi toyi cei ce erau rknduiyi sq capete viaya vecinicq, au crezut.

49

Cuvkntul Domnului se rqspkndea kn toatq yara.

50

Dar Iudeii au kntqrktat pe femeile cucernice cu vazq wi pe fruntawii cetqyii, au stkrnit o prigonire kmpotriva lui Pavel wi Barnaba, wi i-au izgonit din hotarele lor.

51

Pavel wi Barnaba au scuturat praful de pe picioare kmpotriva lor, wi s`au dus kn Iconia,

52

kn timp ce ucenicii erau plini de bucurie wi de Duhul Sfknt.

Acts 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com