Rumanian Bible Cornilescu Version

Acts 9

Acts

Return to Index

Chapter 10

1

Kn Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaw din ceata de ostawi numitq ,,Italiana``.

2

Omul acesta era cucernic wi temqtor de Dumnezeu, kmpreunq cu toatq casa lui. El fqcea multe milostenii norodului, wi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.

3

Pela ceasul al nouqlea din zi, a vqzut lqmurit kntr`o vedenie pe un knger al lui Dumnezeu cq a intrat la el, wi i -a zis: ,,Cornelie!``

4

Corneliu s`a uitat yintq la el, s`a knfricowat, wi a rqspuns: ,,Ce este, Doamne?`` Wi kngerul i -a zis: ,,Rugqciunile wi milosteniile tale s`au suit knaintea lui Dumnezeu, wi El Wi -a adus aminte de ele.

5

Trimete acum niwte oameni la Iope, wi chiamq pe Simon, zis wi Petru.

6

El gqzduiewte la un om, numit Simon tqbqcarul, a cqrui casq este lkngq mare: acela kyi va spune ce trebuie sq faci.``

7

Cum a plecat kngerul, care vorbise cu el, Corneliu a chemat douq din slugile sale, wi un ostaw cucernic din aceia cari -i slujeau kn tot timpul;

8

wi, dupqce le -a istorisit totul, i -a trimes la Iope.

9

A doua zi, cknd erau pe drum wi se apropiau de cetate, Petru s`a suit sq se roage pe acoperiwul casei, pela ceasul al waselea.

10

L -a ajuns foamea, wi a vrut sq mqnknce. Pe cknd ki pregqteau mkncarea, a cqzut kntr`o rqpire sufleteascq.

11

A vqzut cerul deschis, wi un vas ca o fayq de masq mare, legatq cu cele patru colyuri, coborkndu-se wi slobozindu-se kn jos pe pqmknt.

12

Kn ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare wi tkrktoare de pe pqmknt wi pqsqrile cerului.

13

Wi un glas i -a zis: ,,Petre, scoalq-te, taie wi mqnkncq.``

14

,,Nicidecum, Doamne``, a rqspuns Petru. ,,Cqci niciodatq n`am mkncat ceva spurcat sau necurat.``

15

Wi glasul i -a zis iarqw a doua oarq: ,,Ce a curqyit Dumnezeu, sq nu numewti spurcat.``

16

Lucrul acesta s`a fqcut de trei ori, wi kndatq dupq aceea vasul a fost ridicat iarqw la cer.

17

Pe cknd Petru nu wtia ce sq creadq despre knyelesul vedeniei, pe care o avusese, iatq cq, oamenii trimewi de Corneliu, kntrebknd de casa lui Simon, au stqtut la poartq,

18

wi au kntrebat cu glas tare dacq Simon, zis wi Petru, gqzduiewte acolo.

19

Wi pe cknd se gkndea Petru la vedenia aceea, Duhul i -a zis: ,,Iatq cq te cautq trei oameni;

20

scoalq-te, pogoarq-te, wi du-te cu ei, fqrq wovqire, cqci Eu i-am trimes.``

21

Petru deci s`a pogorkt, wi a zis oamenilor acelora: ,,Eu sknt acela, pe care -l cqutayi; ce pricinq vq aduce?``

22

Ei au rqspuns: ,,Sutawul Corneliu, om drept wi temqtor de Dumnezeu wi vorbit de bine de tot neamul Iudeilor, a fost knwtiinyat de Dumnezeu, printr`un knger sfknt, sq te cheme kn casa lui, wi sq audq cuvintele, pe cari i le vei spune.``

23

Petru deci i -a chemat knlquntru, wi i -a gqzduit.

24

A doua zi, s`a sculat, wi a plecat cu ei. L-au knsoyit wi ckyiva frayi din Iope. Kn cealaltq zi au ajuns la Cezarea. Corneliu ki awtepta cu rudele wi prietenii de aproape, pe cari -i chemase.

25

Cknd era sq intre Petru, Corneliu, care -i iewise knainte, s`a aruncat la picioarele lui, wi i s`a knchinat.

26

Dar Petru l -a ridicat, wi a zis: ,,Scoalq-te, wi eu sknt om!``

27

Wi vorbind cu el, a intrat kn casq, wi a gqsit adunayi pe mulyi.

28

,,Wtiyi``, le -a zis el, ,,cq nu este kngqduit de Lege unui Iudeu sq se knsoyeascq kmpreunq cu unul de alt neam, sau sq vinq la el; dar Dumnezeu mi -a arqtat sq nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.

29

Deaceea am venit fqrq ckrtire cknd m`ayi chemat; vq kntreb dar, cu ce gknd ayi trimes dupq mine?``

30

Corneliu a rqspuns: ,,Acum patru zile, chiar kn clipa aceasta, mq rugam kn casa mea la ceasul al nouqlea; wi iatqcq a stqtut knaintea mea un om cu o hainq strqlucitoare,

31

wi a zis: ,,Cornelie, rugqciunea ta a fost ascultatq, wi Dumnezeu Wi -a adus aminte de milosteniile tale.

32

Trimete dar la Iope, wi cheamq pe Simon, zis wi Petru; el gqzduiewte kn casa lui Simon tqbqcarul, lkngq mare; cknd va veni el, kyi va vorbi.``

33

Am trimes kndatq la tine, wi bine ai fqcut cq ai venit. Acum dar, toyi skntem aici knaintea lui Dumnezeu, ca sq ascultqm tot ce yi -a poruncit Domnul sq ne spui.``

34

Atunci Petru a knceput sq vorbeascq, wi a zis: ,,Kn adevqr, vqd cq Dumnezeu nu este pqrtinitor,

35

ci cq kn orice neam, cine se teme de El, wi lucreazq neprihqnire este primit de El.

36

El a trimes Cuvkntul Squ fiilor lui Israel, wi le -a vestit Evanghelia pqcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.

37

Wtiyi vorba fqcutq prin toatq Iudea, kncepknd din Galilea, kn urma botezului propovqduit de Ioan;

38

cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfknt wi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc kn loc, fqcea bine, wi vindeca pe toyi cei ce erau apqsayi de diavolul; cqci Dumnezeu era cu El.

39

Noi skntem martori a tot ce a fqcut El kn yara Iudeilor wi kn Ierusalim. Ei L-au omorkt, atkrnkndu -L pe lemn.

40

Dar Dumnezeu L -a knviat a treia zi, wi a kngqduit sq Se arate,

41

nu la tot norodul, ci nouq, martorilor alewi mai dinainte de Dumnezeu, nouq, cari am mkncat wi am bqut kmpreunq cu El, dupq ce a knviat din moryi.

42

Isus ne -a poruncit sq propovqduim norodului, wi sq mqrturisim cq El a fost rknduit de Dumnezeu Judecqtorul celor vii wi al celor moryi.

43

Toyi proorocii mqrturisesc despre El cq oricine crede kn El, capqtq, prin Numele Lui, iertarea pqcatelor.``

44

Pe cknd rostea Petru cuvintele acestea, S`a pogorkt Duhul Sfknt peste toyi cei ce ascultau Cuvkntul.

45

Toyi credinciowii tqiayi kmprejur, cari veniserq cu Petru, au rqmas uimiyi cknd au vqzut cq darul Duhului Sfknt s`a vqrsat wi peste Neamuri.

46

Cqci ki auzeau vorbind kn limbi wi mqrind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:

47

,,Se poate opri apa ca sq nu fie botezayi acewtia, cari au primit Duhul Sfknt ca wi noi?``

48

Wi a poruncit sq fie botezayi kn Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat sq mai rqmknq ckteva zile la ei.

Acts 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com