Rumanian Bible Cornilescu Version

John 18

John

Return to Index

Chapter 19

1

Atunci Pilat a luat pe Isus, wi a pus sq -L batq.

2

Ostawii au kmpletit o cununq de spini, I-au pus -o pe cap, wi L-au kmbrqcat cu o hainq de purpurq.

3

Apoi, s`au apropiat de El, wi ziceau: ,,Plecqciune, Kmpqratul Iudeilor!`` Wi -I dqdeau palme.

4

Pilat a iewit iarqw afarq, wi a zis Iudeilor: ,,Iatq cq vi -L aduc afarq, ca sq wtiyi cq nu gqsesc nicio vinq kn El.``

5

Isus a iewit deci afarq, purtknd cununa de spini wi haina de purpurq. ,,Iatq omul!`` le -a zis Pilat.

6

Cknd L-au zqrit preoyii cei mai de seamq wi aprozii, au knceput sq strige: ,,Rqstignewte -l! Rqstignewte -l!`` ,,Luayi -L voi wi rqstigniyi -L``, le -a zis Pilat, ,,cqci eu nu gqsesc nicio vinq kn El.``

7

Iudeii i-au rqspuns: ,,Noi avem o Lege, wi dupq Legea aceasta, El trebuie sq moarq, pentrucq S`a fqcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.``

8

Cknd a auzit Pilat aceste cuvinte, i -a fost wi mai mare fricq.

9

A intrat iarqw kn odaia de judecatq, wi a zis lui Isus: ,,De unde ewti Tu?`` Dar Isus nu i -a dat niciun rqspuns.

10

Pilat I -a zis: ,,Mie nu-mi vorbewti? Nu wtii cq am putere sq Te rqstignesc, wi am putere sq-Yi dau drumul!``

11

,,N`ai avea nicio putere asupra Mea``, i -a rqspuns Isus, ,,dacq nu yi-ar fi fost datq de sus. De aceea, cine Mq dq kn mknile tale, are un mai mare pqcat.``

12

De atunci Pilat cquta sq -I dea drumul. Dar Iudeii strigau: ,,Dacq dai drumul omului acestuia, nu ewti prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine kmpqrat, este kmpotriva Cezarului.``

13

Cknd a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afarq; wi a wezut pe scaunul de judecqtor, kn locul numit ,,Pardosit cu pietre``, iar evreiewte: ,,Gabata.``

14

Era ziua Pregqtirii Pawtelor, cam pela ceasul al waselea. Pilat a zis Iudeilor: ,,Iatq Kmpqratul vostru!``

15

Dar ei au strigat: ,,Ia -L, ia -L, rqstignewte -L!`` ,,Sq rqstignesc pe Kmpqratul vostru?`` le -a zis Pilat. Preoyii cei mai de seamq au rqspuns: ,,Noi n`avem alt kmpqrat deckt pe Cezarul!``

16

Atunci L -a dat kn mknile lor, ca sq fie rqstignit. Au luat deci pe Isus, wi L-au dus sq -L rqstigneascq.

17

Isus, duckndu-Wi crucea, a ajuns la locul, zis al ,,Cqpqyknii``, care kn evreiewte se cheamq ,,Golgota.``

18

Acolo a fost rqstignit; wi kmpreunq cu El au fost rqstigniyi alyi doi, unul deoparte wi altul de alta, iar Isus la mijloc.

19

Pilat a scris o knsemnare, pe care a pus -o deasupra crucii, wi era scris: ,,Isus din Nazaret, Kmpqratul Iudeilor.``

20

Mulyi din Iudei au citit aceastq knsemnare, pentrucq locul unde fusese rqstignit Isus era aproape de cetate: era scrisq kn evreiewte, latinewte wi grecewte.

21

Preoyii cei mai de seamq ai Iudeilor au zis lui Pilat: ,,Nu scrie: ,Kmpqratul Iudeilor`. Ci scrie cq El a zis: ,Eu sknt Kmpqratul Iudeilor.``

22

,,Ce am scris, am scris``, a rqspuns Pilat.

23

Ostawii, dupqce au rqstignit pe Isus, I-au luat hainele, wi le-au fqcut patru pqryi, ckte o parte pentru fiecare ostaw. I-au luat wi cqmawa, care n`avea nici o cusqturq, ci era dintr -o singurq yesqturq de sus pknq jos.

24

Wi au zis kntre ei: ,,Sq n`o sfkwiem, ci sq tragem la soryi a cui sq fie.`` Aceasta s`a kntkmplat ca sq se kmplineascq Scriptura, care zice: ,,Wi-au kmpqryit hainele Mele kntre ei, wi pentru cqmawa Mea au tras la soryi.`` Iatq ce au fqcut ostawii.

25

Lkngq crucea lui Isus, stqtea mama Lui wi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, wi Maria Magdalina.

26

Cknd a vqzut Isus pe mamq-Sa, wi lkngq ea pe ucenicul, pe care -l iubea, a zis mamei Sale: ,,Femeie, iatq fiul tqu!``

27

Apoi, a zis ucenicului: ,,Iatq mama ta!`` Wi, din ceasul acela ucenicul a luat -o la el acasq.

28

Dupq aceea, Isus, care wtia cq acum totul s`a sfkrwit, ca sq kmplineascq Scriptura, a zis: ,,Mi -e sete.``

29

Acolo era un vas plin cu oyet. Ostawii au pus kntr`o ramurq de isop un burete plin cu oyet, wi I l-au dus la gurq.

30

Cknd a luat Isus oyetul, a zis: ,,S`a isprqvit!`` Apoi wi -a plecat capul, wi Wi -a dat duhul.

31

De fricq sq nu rqmknq trupurile pe cruce kn timpul Sabatului, -cqci era ziua Pregqtirii, wi ziua aceea de Sabat era o zi mare-Iudeii au rugat pe Pilat sq zdrobeascq fluierile picioarelor celor rqstigniyi, wi sq fie luayi de pe cruce.

32

Ostawii au venit deci, wi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintki, apoi pe ale celuilalt, care fusese rqstignit kmpreunq cu El.

33

Cknd au venit la Isus, wi au vqzut cq murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;

34

ci unul din ostawi I -a strqpuns coasta cu o suliyq; wi kndatq a iewit din ea sknge wi apq.

35

Faptul acesta este adeverit de celce l -a vqzut: mqrturia lui este adevqratq, wi el wtie cq spune adevqrul, pentru ca wi voi sq credeyi.

36

Aceste lucruri s`au kntkmplat, ca sq se kmplineascq Scriptura: ,,Niciunul din oasele Lui nu va fi sfqrkmat.``

37

Wi kn altq parte, Scriptura mai zice: ,,Vor vedea pe cine au strqpuns.``

38

Dupq aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat sq -i dea voie sq ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i -a dat voie. El a venit deci, wi a luat trupul lui Isus.

39

Nicodim, care la knceput se dusese la Isus, noaptea, a venit wi el, wi a adus o amestecqturq de aproape o sutq de litri de smirnq wi de aloe.

40

Au luat deci trupul lui Isus wi l-au knfqwurat kn fqwii de pknzq de in, cu miresme, dupqcum au obicei Iudeii sq kngroape.

41

Kn locul unde fusese rqstignit Isus, era o grqdinq; wi kn grqdinq era un mormknt nou, kn care nu mai fusese pus nimeni.

42

Din pricinq cq era ziua Pregqtirii Iudeilor, pentrucq mormkntul era aproape, au pus acolo pe Isus.

John 20

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com