Rumanian Bible Cornilescu Version

Mark 3

Mark

Return to Index

Chapter 4

1

Isus a knceput iarqw sq knveye pe norod lkngq mare. Fiindcq se adunase foarte mult norod la El, S`a suit wi a wezut kntr`o corabie, pe mare; iar tot norodul stqtea pe yqrm lkngq mare.

2

Apoi a knceput sq -i knveye multe lucruri kn pilde; wi, kn knvqyqtura pe care le -o dqdea, le spunea:

3

Ascultayi! Iatq, sqmqnqtorul a iewit sq samene.

4

Pe cknd sqmqna, o parte din sqmknyq a cqzut lkngq drum: au venit pqsqrile wi au mkncat -o.

5

O altq parte a cqzut pe un loc stkncos, unde n`avea mult pqmknt: a rqsqrit kndatq, pentrucq n`a dat de un pqmknt adknc;

6

dar, cknd a rqsqrit soarele, s`a pqlit; wi, pentrucq n`avea rqdqcinq, s`a uscat.

7

O altq parte a cqzut kntre spini; spinii au crescut, au knecat -o, wi n`a dat roadq.

8

O altq parte a cqzut kn pqmknt bun: a dat roadq, care se knqlya wi crewtea; wi a adus: una treizeci, alta waizeci, wi alta o sutq.``

9

Apoi a zis: cine are urechi de auzit, sq audq.``

10

Cknd a fost singur, ceice erau kn jurul Lui kmpreunq cu cei doisprezece, L-au kntrebat despre pilde.

11

,,Vouq,`` le -a zis El, ,,v`a fost dat sq cunoawteyi taina Kmpqrqyiei lui Dumnezeu; dar pentru ceice sknt afarq din numqrul vostru, toate lucrurile sknt knfqyiwate kn pilde;

12

pentruca, ,,mqcar cq privesc, sq priveascq wi sq nu vadq, wi mqcar cq aud, sq audq wi sq nu knyeleagq, ca nu cumva sq se kntoarcq la Dumnezeu, wi sq li se ierte pqcatele.``

13

El le -a mai zis: ,,Nu knyelegeyi pilda aceasta? Cum veyi knyelege atunci toate celelalte pilde?``

14

Sqmqnqtorul samqnq Cuvkntul.

15

Cei knfqyiwayi prin sqmknya cqzutq lkngq drum, sknt aceia kn cari este sqmqnat Cuvkntul; dar dupqce l-au auzit, vine Satana kndatq, wi ia Cuvkntul sqmqnat kn ei.

16

Tot awa, cei knfqyiwayi prin sqmknya cqzutq kn locurile stkncoase, sknt aceia cari, cknd aud Cuvkntul, kl primesc kndatq cu bucurie;

17

dar n`au rqdqcinq kn ei, ci yin pknq la o vreme; wi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvkntului, se leapqdq kndatq de el.

18

Alyii sknt cei knfqyiwayi prin sqmknya cqzutq kntre spini; acewtia sknt cei ce aud Cuvkntul;

19

dar nqvqlesc kn ei grijile lumii, knwelqciunea bogqyiilor wi poftele altor lucruri, cari kneacq Cuvkntul, wi -l fac astfel neroditor.

20

Alyii apoi sknt knfqyiwayi prin sqmknya cqzutq kn pqmknt bun. Acewtia sknt cei ce aud Cuvkntul, kl primesc, wi fac roadq: unul treizeci, altul waizeci wi altul o sutq.``

21

El le -a mai zis: ,,Oare lumina este adusq ca sq fie pusq supt baniyq, sau supt pat? Nu este adusq ca sq fie pusq kn sfewnic?

22

Cqci nu este nimic ascuns, care nu va fi descoperit, wi nimic tqinuit, care nu va iewi la luminq.

23

Dacq are cineva urechi de auzit, sq audq.``

24

El le -a mai zis: ,,Luayi seama la ce auziyi. Cu ce mqsurq veyi mqsura, vi se va mqsura: wi vi se va da wi mai mult.

25

Cqci celui ce are, i se va da; dar dela celce n`are, se va lua wi ce are.``

26

El a mai zis: ,,Cu Kmpqrqyia lui Dumnezeu este ca atunci cknd aruncq un om sqmknya kn pqmknt;

27

fie cq doarme noaptea, fie cq stq treaz ziua: sqmknya kncolyewte wi crewte fqrq sq wtie el cum.

28

Pqmkntul rodewte singur: kntki un fir verde, apoi spic, dupq aceea grku deplin kn spic;

29

wi cknd este coaptq roada, pune kndatq secerea kn ea, pentrucq a venit seceriwul.``

30

El a mai zis: ,,Cu ce vom asemqna Kmpqrqyia lui Dumnezeu, sau prin ce pildq o vom knfqyiwa?

31

Se aseamqnq cu un grqunte de muwtar, care, cknd este sqmqnat kn pqmknt, este cea mai micq dintre toate seminyele de pe pqmknt;

32

dar, dupq ce a fost sqmqnat, crewte wi se face mai mare deckt toate zarzavaturile, wi face ramuri mari, awa cq pqsqrile cerului kwi pot face cuiburi la umbra lui.``

33

Isus le vestea Cuvkntul prin multe pilde de felul acesta, dupq cum erau ei kn stare sq -L priceapq.

34

Nu le vorbea de loc fqrq pildq; dar, cknd era singur la o parte, lqmurea ucenicilor Sqi toate lucrurile.

35

Kn aceeaw zi, seara, Isus le -a zis: ,,Sq trecem kn partea cealaltq.``

36

Dupqce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat kn corabia kn care se afla, wi awa cum era. Kmpreunq cu El mai erau wi alte corqbii.

37

S`a stkrnit o mare furtunq de vknt, care arunca valurile kn corabie, awa cq mai cq se umplea corabia.

38

Wi El dormea la ckrmq pe cqpqtki. Ucenicii L-au dewteptat, wi I-au zis: ,,Knvqyqtorule, nu-Yi pasq cq pierim?``

39

El S`a sculat, a certat vkntul, wi a zis mqrii: ,,Taci! Fqrq gurq!`` Vkntul a stat, wi s`a fqcut o liniwte mare.

40

Apoi le -a zis: ,,Pentruce sknteyi awa de fricowi? Tot n`aveyi credinyq?``

41

I -a apucat o mare fricq, wi ziceau unii cqtre alyii: ,,Cine este acesta de Kl ascultq chiar wi vkntul wi marea?``

Mark 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com