Rumanian Bible Cornilescu Version

Mark 1

Mark

Return to Index

Chapter 2

1

Dupq ckteva zile, Isus S`a kntors kn Capernaum. S`a auzit cq este kn casq,

2

wi s`au adunat kndatq awa de mulyi cq nu putea sq -i mai kncapq locul dinaintea uwii. El le vestea Cuvkntul.

3

Au venit la el niwte oameni, cari I-au adus un slqbqnog, purtat de patru inwi.

4

Fiindcq nu puteau sq ajungq pknq la El, din pricina norodului, au desfqcut acoperiwul casei unde era Isus, wi, dupq ce l-au spart, au pogorkt pe acolo patul kn care zqcea slqbqnogul.

5

Cknd le -a vqzut Isus credinya, a zis slqbqnogului: ,,Fiule, pqcatele kyi sknt iertate!``

6

Unii din cqrturari, cari erau de fayq, se gkndeau kn inimile lor:

7

,,Cum vorbewte omul acesta astfel? Hulewte! Cine poate sq ierte pqcatele deckt numai Dumnezeu?``

8

Kndatq, Isus a cunoscut, prin duhul Squ, cq ei gkndeau astfel kn ei, wi le -a zis: ,,Pentru ce aveyi astfel de gknduri kn inimile voastre?

9

Ce este mai lesne: a zice slqbqnogului: ,,Pqcatele kyi sknt iertate``, ori a zice: ,,Scoalq-te, ridicq-yi patul, wi umblq?``

10

Dar, ca sq wtiyi cq Fiul omului are putere pe pqmknt sq ierte pqcatele,

11

,,Yie kyi poruncesc``, a zis El slqbqnogului, -,,scoalq-te, ridicq-yi patul, wi du-te acasq.``

12

Wi kndatq, slqbqnogul s`a sculat, wi -a ridicat patul, wi a iewit afarq kn faya tuturor; awa cq toyi au rqmas uimiyi, wi slqveau pe Dumnezeu, wi ziceau: ,,Niciodatq n`am vqzut awa ceva!``

13

Isus a iewit iarqw la mare. Toatq mulyimea venea la El; wi El knvqya pe toyi.

14

Cknd trecea pe acolo, a vqzut pe Levi, fiul lui Alfeu, wezknd la vamq. Wi i -a zis: ,,Vino dupq Mine!`` Levi s`a sculat, wi a mers dupq El.

15

Pe cknd wedea Isus la masq kn casa lui Levi, mulyi vamewi wi pqcqtowi au wezut wi ei la masq cu El wi cu ucenicii Lui; cqci erau mulyi cari mergeau de obicei dupq El.

16

Cqrturarii wi Fariseii, cknd L-au vqzut mkncknd cu vamewii wi cu pqcqtowii, au zis ucenicilor Lui: ,,De ce mqnkncq El wi bea cu vamewii wi cu pqcqtowii?``

17

Isus, cknd a auzit acest lucru, le -a zis: ,,Nu cei sqnqtowi au trebuinyq de doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit sq chem la pocqinyq nu pe cei neprihqniyi, ci pe cei pqcqtowi.``

18

Ucenicii lui Ioan wi Fariseii obicinuiau sq posteascq. Ei au venit wi au zis lui Isus: ,,Pentruce ucenicii lui Ioan wi ai Fariseilor postesc, iar ucenicii Tqi nu postesc?``

19

Isus le -a rqspuns: ,,Oare pot posti nuntawii cktq vreme este mirele cu ei? Cktq vreme au pe mire cu ei, nu pot posti.

20

Vor veni zile, cknd va fi luat mirele dela ei, wi atunci vor posti kn ziua aceea.

21

Nimeni nu coase un petec de postav nou la o hainq veche; altfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi, wi mai rea rupturq se face.

22

Wi nimeni nu pune vin nou kn burdufuri vechi; altfel, vinul cel nou sparge burdufurile, wi vinul se varsq, iar burdufurile se prqpqdesc; ci vinul nou este pus kn burdufuri noi.``

23

S`a kntkmplat cq kntr`o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grku. Ucenicii Lui, pe cknd mergeau, au knceput sq smulgq spice de grku.

24

Fariseii I-au zis: ,,Vezi, de ce fac ei ce nu este kngqduit sq facq kn ziua Sabatului?``

25

Isus le -a rqspuns: ,,Oare n`ayi citit niciodatq ce a fqcut David, cknd a fost kn nevoie, wi cknd a flqmknzit el wi cei ce erau kmpreunq cu el?

26

Cum a intrat kn Casa lui Dumnezeu, kn zilele marelui preot Abiatar, wi a mkncat pknile pentru punerea knaintea Domnului, pe cari nu este kngqduit sq le mqnknce deckt preoyii? Wi cum a dat din ele chiar wi celor ce erau cu el?

27

Apoi le -a zis: ,,Sabatul a fost fqcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat;

28

awa cq Fiul omului este Domn chiar wi al Sabatului.``

Mark 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com