Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 10

Jeremiah

Return to Index

Chapter 11

1

,,Iatq Cuvkntul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului, astfel:

2

,Ascultayi cuvintele acestui legqmknt, wi spuneyi-le oamenilor lui Iuda wi locuitorilor Ierusalimului!

3

,Zi-le: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Blestemat sq fie omul care n`ascultq cuvintele legqmkntului acestuia,

4

pe care l-am poruncit pqrinyilor vowtri, kn ziua cknd i-am scos din yara Egiptului, din cuptorul de fer, zicknd: ,Ascultayi glasul Meu, wi faceyi tot ce vq voi porunci; wi veyi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru;

5

atunci voi kmplini jurqmkntul pe care l-am fqcut pqrinyilor vowtri, cq le voi da o yarq kn care curge lapte wi miere, cum vedeyi astqzi.`` -,,Wi eu am rqspuns: ,Amin, Doamne!`

6

Domnul mi -a zis iarqw: ,Vestewte toate cuvintele acestea kn cetqyile lui Iuda wi pe uliyele Ierusalimului, wi zi: ,Ascultayi cuvintele legqmkntului acestuia, wi kmpliniyi-le!

7

Cqci am knwtiinyat pe pqrinyii vowtri, din ziua cknd i-am scos din yara Egiptului wi pknq kn ziua de azi; i-am knwtiinyat kn toate dimineyile, zicknd: ,Ascultayi glasul Meu!`

8

,Dar ei n`au ascultat, n`au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimii lor rele. De aceea am kmplinit asupra lor toate cuvintele legqmkntului acestuia, pe care le poruncisem sq -l pqzeascq, wi pe care nu l-au pqzit.``

9

,,Domnul mi -a zis: ,,Este o uneltire kntre bqrbayii lui Iuda wi kntre locuitorii Ierusalimului.

10

S`au kntors la nelegiuirile celor dintki pqrinyi ai lor, cari n`au vrut sq asculte cuvintele Mele, wi s`au dus wi ei dupq alyi dumnezei ca sq le slujeascq. Casa lui Israel wi casa lui Iuda au cqlcat legqmkntul Meu, pe care -l fqcusem cu pqrinyii lor.``

11

,,Deaceea, awa vorbewte Domnul: ,Iatq, voi aduce peste ei niwte nenorociri din cari nu vor putea sq scape. Vor striga la Mine, dar nu -i voi asculta!

12

Cetqyile lui Iuda wi locuitorii Ierusalimului se vor duce sq cheme pe dumnezeii cqrora le aduc tqmkie, dar nu -i vor scqpa la vremea nenorocirii lor.

13

Cqci ckte cetqyi ai, atkyia dumnezei ai, Iuda! Wi ckte uliyi are Ierusalimul, atktea altare ayi ridicat idolilor, altare ca sq aduceyi tqmkie lui Baal!...`

14

,Tu knsq, nu mijloci pentru poporul acesta, nu knqlya nici cereri nici rugqciuni pentru ei; cqci nu -i voi asculta nicidecum, cknd Mq vor chema din pricina nenorocirii lor.

15

Ce ar putea sq facq prea iubitul Meu popor kn Casa Mea? Sq facq o mulyime de nelegiuiri kn ea? Vor kndepqrta juruinyele wi carnea sfkntq, rqutatea dinaintea ta? Atunci ai putea sq te bucuri!

16

,Mqslin verde, gras wi cu roade frumoase wi plqcute` este numele pe care yi -l dqduse Domnul, dar cu vuietul unei mari troznituri, kl arde cu foc, wi ramurile lui sknt sfqrkmate.

17

Cqci Domnul owtirilor, care te -a sqdit, cheamq nenorocirea peste tine, din pricina rqutqyii casei lui Israel wi a casei lui Iuda, pe care au fqcut -o ca sq Mq mknie, aducknd tqmkie lui Baal.``

18

,,Domnul mi -a dat de wtire, wi am wtiut; atunci Tu mi-ai arqtat faptele lor.

19

Dar eu eram ca un miel blknd pe care -l duci la mqcelqrie, wi nu wtiam planurile rele, pe cari le urzeau ei kmpotriva mea, zicknd: ,Sq nimicim pomul cu rodul lui, sq -l stkrpim din pqmkntul celor vii, ca sq nu i se mai pomeneascq numele.`` -

20

,,O, Doamne, Dumnezeul owtirilor, Tu, care ewti un judecqtor drept, care cercetezi rqrunchii wi inimile: fq-mq sq vqd rqzbunarea Ta kmpotriva lor, cqci Yie kyi kncredinyez pricina mea!``

21

,,Deaceea awa vorbewte Domnul kmpotriva oamenilor din Anatot, cari vor sq-yi ia viaya, wi zic: ,Nu prooroci kn Numele Domnului, cqci vei muri ucis de mkna noastrq!``

22

,,Deaceea awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Iatq, ki voi pedepsi; tinerii vor muri uciwi de sabie, iar fiii wi fiicele lor vor muri de foamete.

23

Wi niciunul din ei nu va scqpa, cqci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot, kn anul cknd ki voi pedepsi.``

Jeremiah 12

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com