Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 61

Psalms

Return to Index

Chapter 62

1

(Cqtre mai marele ckntqreyilor. Dupq Iedutun. Un psalm al lui David.) Da, numai kn Dumnezeu mi se kncrede sufletul; dela El kmi vine ajutorul.

2

Da, El este Stknca wi Ajutorul meu, Turnul meu de scqpare; nicidecum nu mq voi clqtina.

3

Pknq cknd vq veyi nqpusti asupra unui om, pknq cknd veyi cquta cu toyii sq -l doborkyi ca pe un zid gata sq cadq, ca pe un gard gata sq se surpe?

4

Da, ei pun la cale sq -l doboare din knqlyimea lui: le place minciuna; cu gura binecuvinteazq, dar cu inima blastqmq. -

5

Da, suflete, kncrede-te kn Dumnezeu, cqci dela El kmi vine nqdejdea.

6

Da, El este Stknca wi Ajutorul meu, Turnul meu de scqpare: nicidecum nu mq voi clqtina.

7

Pe Dumnezeu se kntemeiazq ajutorul wi slava mea; kn Dumnezeu este stknca puterii mele, locul meu de adqpost.

8

Popoare, kn orice vreme, kncredeyi-vq kn El, vqrsayi-vq inimile knaintea Lui! Dumnezeu este adqpostul nostru. -

9

Da, o nimica sknt fiii omului! Minciunq sknt fiii oamenilor! Puwi kn cumpqnq toyi la olaltq, ar fi mai uwori deckt o suflare

10

Nu vq kncredeyi kn asuprire, wi nu vq puneyi nqdejdea zqdarnicq kn rqpire; cknd cresc bogqyiile, nu vq lipiyi inima de ele.

11

Odatq a vorbit Dumnezeu, de douq ori am auzit cq ,,Puterea este a lui Dumnezu.``

12

A Ta, Doamne, este wi bunqtatea, cqci Tu rqsplqtewti fiecqruia dupq faptele lui.

Psalms 63

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com