Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 2

Job

Return to Index

Chapter 3

1

Dupq aceea, Iov a deschis gura wi a blestemat ziua kn care s`a nqscut.

2

A luat cuvkntul wi a zis:

3

,,Blestematq sq fie ziua kn care m`am nqscut,

4

Prefacq-se kn kntunerec ziua aceea, sq nu se kngrijeascq Dumnezeu de ea din cer, wi sq nu mai strqluceascq lumina peste ea!

5

S`o cuprindq kntunerecul wi umbra moryii, nori growi sq vinq peste ea, wi neguri de peste zi s`o knspqimknte!

6

Noaptea aceea! S`o acopere kntunerecul, sq piarq din an, sq nu mai fie numqratq kntre luni!

7

Da, stearpq sq fie noaptea aceea, ducq-se veselia din ea!

8

Blestematq sq fie de ceice blastqmq zilele, de ceice wtiu sq kntqrkte Leviatanul;

9

sq se kntunece stelele din amurgul ei, kn zqdar sq awtepte lumina, wi sq nu mai vadq genele zorilor zilei!

10

Cqci n`a knchis pkntecele care m`a zqmislit, nici n`a ascuns suferinya dinaintea ochilor mei.

11

Dece n`am murit kn pkntecele mamei mele? Dece nu mi-am dat sufletul la iewirea din pkntecele ei?

12

Dece am gqsit genunchi cari sq mq primeascq? Wi ykye cari sq-mi dea lapte?

13

Acum aw fi culcat, aw fi liniwtit, aw dormi wi m`aw odihni

14

cu kmpqrayii wi cei mari de pe pqmknt, cari wi-au zidit falnice morminte,

15

cu domnitorii cari aveau aur, wi wi-au umplut casele cu argint.

16

Sau n`aw mai fi kn viayq, aw fi ca o stkrpiturq kngropatq, ca niwte copii cari n`au vqzut lumina!

17

Acolo nu te mai necqjesc cei rqi, acolo se odihnesc cei sleiyi de puteri.

18

Acolo cei puwi kn lanyuri sknt lqsayi toyi kn pace, nu mai aud glasul asupritorului;

19

cel mai mic wi cel mare sknt tot una acolo, wi robul scapq de stqpknul squ.

20

Pentru ce dq Dumnezeu luminq celui ce sufere, wi viayq celor amqriyi la suflet,

21

cari awteaptq moartea wi nu vine; mqcar cq o doresc mai mult deckt o comoarq,

22

cari n`ar mai putea de bucurie wi de veselie, dacq ar gqsi mormkntul? -

23

Pentruce, zic, dq El luminq omului care nu wtie kncotro sq meargq, pe care kl kngrqdewte Dumnezeu de toate pqryile?

24

Suspinurile kmi sknt hrana de toate zilele, wi jalea mi se varsq ca apa.

25

De ce mq tem, aceea mi se kntkmplq; de ce mi -e fricq, de aceea am parte!

26

N`am nici liniwte, nici pace, nici odihnq, wi necazul dq peste mine.``

Job 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com