Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 25

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 26

1

Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era kn vkrstq de wasesprezece ani, wi l -a pus kmpqrat kn locul tatqlui squ Amayia.

2

Ozia a kntqrit Elotul wi l -a adus iarqw supt stqpknirea lui Iuda, dupqce a adormit kmpqratul cu pqrinyii sqi.

3

Ozia avea wasesprezece ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit cincizeci wi doi de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Iecolia, din Ierusalim.

4

El a fqcut ce este bine knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuse tatql squ Amayia.

5

A cqutat pe Dumnezeu kn timpul vieyii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Wi kn timpul cknd a cqutat pe Domnul, Dumnezeu l -a fqcut sq propqweascq.

6

A pornit cu rqzboi kmpotriva Filistenilor. A dqrkmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei, wi zidurile Asdodului, wi a zidit cetqyi kn yinutul Asdodului, wi kntre Filisteni.

7

Dumnezeu l -a ajutat kmpotriva Filistenilor, kmpotriva Arabilor cari locuiau la Gur-Baal, wi kmpotriva Maoniyilor.

8

Amoniyii aduceau daruri lui Ozia, wi faima lui s`a kntins pqnq la hotarele Egiptului, cqci a ajuns foarte puternic.

9

Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe poarta unghiului, pe poarta vqii, wi pe unghiu, wi le -a kntqrit.

10

A zidit turnuri kn pustie, wi a sqpat multe fkntkni, pentru cq avea multe turme kn vqi wi kn ckmpie, wi plugari wi vieri kn munyi wi la Carmel, cqci ki plqcea lucrarea pqmkntului.

11

Ozia avea o oaste de ostawi cari mergeau la rqzboi kn cete, socotite dupq numqrqtoarea fqcutq de logofqtul Ieiel wi dregqtorul Maaseia, wi puse supt poruncile lui Hanania, una din cqpeteniile kmpqratului.

12

Tot numqrul capilor caselor pqrintewti, al vitejilor, era de douq mii wase sute.

13

Ei porunceau peste o oaste de trei sute wapte mii cinci sute de ostawi, kn stare sq ajute pe kmpqrat kmpotriva vrqjmawului.

14

Ozia le -a dat pentru toatq owtirea scuturi, suliyi, coifuri, platowe, arcuri wi prqwtii.

15

A fqcut la Ierusalim mawini iscodite de un mewter, cari aveau sq fie awezate pe turnuri wi pe unghiuri, ca sq arunce sqgeyi wi pietre mari. Faima lui s`a kntins pknq departe, cqci a fost ajutat kn chip minunat pknq ce a ajuns foarte puternic.

16

Dar cknd a ajuns puternic, inima i s`a knqlyat wi l -a dus la peire. A pqcqtuit kmpotriva Domnului, Dumnezeului squ, intrknd kn Templul Domnului ca sq ardq tqmkie pe altarul tqmkierii.

17

Preotul Azaria a intrat dupq el, cu optzeci de preoyi ai Domnului, oameni de inimq,

18

cari s`au kmpotrivit kmpqratului Ozia, wi i-au zis: ,,N`ai drept, Ozia, sq aduci tqmkie Domnului! Dreptul acesta kl au preoyii, fiii lui Aaron, cari au fost sfinyiyi ca s`o aducq. Iewi din sfkntul locaw, cqci faci un pqcat! Wi lucrul acesta nu-yi va face cinste knaintea Domnului Dumnezeu.``

19

Ozia s`a mkniat. Kn mknq avea o cqdelniyq. Wi cum s`a mkniat pe preoyi, i -a izbucnit lepra pe frunte, kn faya preoyilor, kn Casa Domnului, lkngq altarul tqmkierii.

20

Marele preot Azaria wi toyi preoyii wi-au kndreptat privirile spre el, wi iatq cq era plin de leprq pe frunte. L-au scos repede afarq, wi el knsuw s`a grqbit sq iasq, pentrucq Domnul kl lovise.

21

Kmpqratul Ozia a fost lepros pknq kn ziua moryii, wi a locuit kntr`o casq deosebitq ca lepros, cqci a fost izgonit din Casa Domnului. Wi fiul squ Iotam era kn fruntea casei kmpqratului wi judeca poporul yqrii.

22

Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintki wi cele de pe urmq, au fost scrise de Isaia, fiul lui Amoy, proorocul.

23

Ozia a adormit cu pqrinyii sqi. Wi l-au kngropat cu pqrinyii sqi kn ogorul de knmormkntare al kmpqrayilor, cqci ziceau: ,,Este lepros.`` Kn locul lui, a domnit fiul squ Iotam.

2 Chronicles 27

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com