Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 7

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 8

1

Dupq douqzeci de ani, kn timpul cqrora Solomon a zidit Casa Domnului wi casa lui knsuw,

2

a kntqrit cetqyile, pe cari i le -a dat Hiram wi a awezat kn ele pe copiii lui Israel.

3

Solomon a mers kmpotriva Hamatului, la Yoba, wi a pus stqpknire pe ea.

4

A kntqrit Tadmorul kn pustie, wi toate cetqyile cari slujeau ca cetqyi pentru merinde kn Hamat.

5

A kntqrit apoi Bet-Horonul de sus wi Bet-Horonul de jos, ca cetqyi kntqrite cu ziduri, poryi wi zqvoare;

6

Baalatul, wi toate cetqyile cari slujeau ca cetqyi pentru merinde wi cari yineau de el, toate cetqyile pentru carq, cetqyile pentru cqlqrime, wi tot ce a gqsit cu cale Solomon sq zideascq la Ierusalim, la Liban, wi kn toatq yara al cqrei stqpkn era.

7

Pe tot poporul care mai rqmqsese din Hetiyi, din Amoriyi, din Fereziyi, din Heviyi wi din Iebusiyi, care nu fqcea parte din Israel,

8

pe urmawii lor cari rqmqseserq dupq ei kn yarq wi pe cari nu -i nimiciserq copiii lui Israel, Solomon i -a ridicat ca oameni de corvoadq, ceeace au fost pknq kn ziua de azi.

9

Solomon n`a kntrebuinyat ca robi pentru lucrqrile lui, pe niciunul din copiii lui Israel: cqci ei erau oameni de rqzboi, cqpeteniile lui, slujbawii lui, mai marii carqlor wi cqlqrimii lui.

10

Cqpeteniile puse de kmpqratul Solomon kn fruntea poporului, wi knsqrcinayi sq privegheze peste el, erau kn numqr de douq sute cincizeci.

11

Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David kn casa pe care i -o zidise; cqci a zis: ,,Nevastq-mea sq nu locuiascq kn casa lui David, kmpqratul lui Israel, pentrucq locurile kn cari a intrat chivotul Domnului sknt sfinte.``

12

Atunci Solomon a adus arderi de tot Domnului pe altarul Domnului, pe care -l zidise knaintea pridvorului.

13

Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de Sabat, pentru zilele de lunq nouq, wi pentru sqrbqtori, de trei ori pe an, la sqrbqtoarea azimilor, la sqrbqtoarea sqptqmknilor, wi la sqrbqtoarea corturilor.

14

A pus kn slujbele lor, awa cum le rknduise tatql squ David, cetele preoyilor, dupq slujba lor, pe Leviyi dupq knsqrcinarea lor, care era sq mqreascq pe Domnul wi sq facq zi de zi de slujbq kn faya preoyilor, wi pe uwieri, kmpqryiyi la fiecare uwq, dupq cetele lor: cqci awa poruncise David, omul lui Dumnezeu.

15

Nu s`au abqtut dela porunca kmpqratului cu privire la preoyi wi Leviyi, nici cu privire la vreun alt lucru, nici kn privinya vistieriilor.

16

Awa s`a knfqptuit toatq lucrarea lui Solomon, din ziua cknd s`a pus temelia Casei Domnului wi pknq kn ziua cknd a fost isprqvitq. Casa Domnului a fost deci isprqvitq.

17

Solomon a plecat atunci la Eyion-Gheber wi la Elot, pe yqrmul mqrii, kn yara Edomului.

18

Wi Hiram i -a trimes, prin slujitorii sqi, corqbii wi slujitori cari cunowteau marea. Ei s`au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir, wi au luat de acolo patru sute cincizeci de talanyi de aur, pe cari i-au adus kmpqratului Solomon.

2 Chronicles 9

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com