Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 21

2 Kings

Return to Index

Chapter 22

1

Iosia avea opt ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a domnit treizeci wi unu de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boycat.

2

El a fqcut ce este bine knaintea Domnului, wi a umblat kn toatq calea tatqlui squ David; nu s`a abqtut dela ea nici la dreapta, nici la stknga.

3

Kn anul al optsprezecelea al kmpqratului Iosia, kmpqratul a trimes kn Casa Domnului pe Wafan, logofqtul, fiul lui Ayalia, fiul lui Mewulam. El i -a zis:

4

,,Suie-te la marele preot Hilchia, wi spune -i sq strkngq argintul adus kn Casa Domnului, pe care l-au primit dela popor ceice pqzesc pragul.

5

Sq se dea argintul acesta kn mknile mewterilor knsqrcinayi cu lucrarea kn Casa Domnului. Wi sq -l dea celor ce lucreazq la dregerea stricqciunilor Casei Domnului,

6

anume: dulgherilor, zidarilor wi petrarilor, pentru cumpqrqturile de lemn wi de pietre cioplite, trebuitoare pentru dregerea stricqciunilor casei.

7

Dar sq nu li se cearq socoteala de argintul dat kn mknile lor, cqci ei lucreazq cinstit.``

8

Atunci marele preot Hilchia a zis lui Wafan, logofqtul: ,,Am gqsit cartea legii kn Casa Domnului.`` Wi Hilchia a dat cartea lui Wafan, wi Wafan a citit -o.

9

Apoi logofqtul Wafan s`a dus sq dea socotealq kmpqratului, wi a zis: ,,Slujitorii tqi au strkns argintul care se afla kn casq, wi l-au dat kn mknile mewterilor knsqrcinayi cu facerea lucrqrii kn Casa Domnului.``

10

Wafan, logofqtul, a mai spus kmpqratului: ,,Preotul Hilchia mi -a dat o carte.`` Wi Wafan a citit -o knaintea kmpqratului.

11

Cknd a auzit kmpqratul cuvintele din cartea legii, wi -a sfkwiat hainele.

12

Wi kmpqratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Wafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Wafan, logofqtul, wi lui Asaia, slujitorul kmpqratului:

13

,,Duceyi-vq wi kntrebayi pe Domnul pentru mine, pentru popor wi pentru Iuda, cu privire la cuvintele cqryii acesteia care s`a gqsit; cqci mare este mknia Domnului, care s`a aprins kmpotriva noastrq, pentrucq pqrinyii nowtri n`au ascultat de cuvintele cqryii acesteia, wi n`au kmplinit tot ce ne este poruncit kn ea.``

14

Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Wafan wi Asaia, s`au dus la proorociya Hulda, nevasta lui Walum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, pqzitorul vewmintelor. Ea locuia la Ierusalim, kn cealaltq mahala a cetqyii. Dupqce i-au vorbit,

15

ea le -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Spuneyi omului care v`a trimes la mine:

16

,Awa vorbewte Domnul: ,Iatq, voi trimete nenorociri asupra locului acestuia wi asupra locuitorilor lui, dupq toate cuvintele cqryii, pe care a cetit -o kmpqratul lui Iuda.

17

Pentrucq M`au pqrqsit wi au adus tqmkie altor dumnezei, mkniindu-Mq prin toate lucrqrilor mknilor lor, mknia Mea s`a aprins kmpotriva locului acestuia, wi nu se va stinge.`

18

Dar sq spuneyi kmpqratului lui Iuda, care v`a trimes sq kntrebayi pe Domnul: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel, despre cuvintele pe cari le-ai auzit:

19

,Pentrucq yi s`a miwcat inima, pentrucq te-ai smerit knaintea Domnului cknd ai auzit ce am spus kmpotriva acestui loc wi kmpotriva locuitorilor lui, cari vor ajunge de spaimq wi de blestem, wi pentrucq yi-ai sfkwiat hainele, wi ai plkns knaintea Mea, wi Eu am auzit, -zice Domnul. -

20

De aceea, iatq, te voi adquga la pqrinyii tqi, vei fi adqugat kn pace kn mormkntul tqu, wi nu-yi vor vedea ochii toate nenorocirile pe cari le voi aduce asupra locului acestuia,`` Ei au adus kmpqratului rqspunsul acesta.

2 Kings 23

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com