Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 9

2 Kings

Return to Index

Chapter 10

1

Kn Samaria erau waptezeci de fii ai lui Ahab. Iehu a scris scrisori, wi le -a trimes la Samaria cqpeteniilor din Izreel, bqtrknilor, wi kngrijitorilor copiilor lui Ahab. Kn ele zicea:

2

,,Acum, cknd veyi primi scrisoarea aceasta, -fiindcq aveyi cu voi pe fiii stqpknului vostru, carqle wi caii, o cetate kntqritq wi arme, -

3

vedeyi care din fiii stqpknului vostru este cel mai bun wi mai vrednic, puneyi -l pe scaunul de domnie al tatqlui squ, wi luptayi pentru casa stqpknului vostru!``

4

Ei s`au temut foarte mult, wi au zis: ,,Iatq cq doi kmpqrayi n`au putut sq -i stea kmpotrivq; cum ki vom sta noi kmpotrivq?``

5

Wi cqpetenia casei kmpqrqtewti, cqpetenia cetqyii, bqtrknii, wi kngrijitorii copiilor, au trimes sq spunq lui Iehu: ,,Noi skntem slujitorii tqi, wi vom face tot ce ne vei spune; nu vom pune pe nimeni kmpqrat, fq ce vei crede.``

6

Iehu le -a scris o a doua scrisoare, kn care spunea: ,,Dacq sknteyi ai mei, wi dacq ascultayi de glasul meu, luayi capetele oamenilor acelora, fiii stqpknului vostru, wi veniyi la mine mkne la ceasul acesta, la Izreel.`` Wi cei waptezeci de fii ai kmpqratului erau la mai marii cetqyii, cari -i crewteau.

7

Cknd au primit scrisoarea, au luat pe fiii kmpqratului, wi au tqiat pe acewti waptezeci de oameni; apoi le-au pus capetele kn cowuri, wi le-au trimes lui Iehu, la Izreel.

8

Solul a venit sq -i spunq, zicknd: ,,Au adus capetele fiilor kmpqratului.`` Wi el a zis: ,,Faceyi-le douq grqmezi la intrarea poryii, pknq dimineayq.``

9

Dimineaya a iewit; wi venind knaintea kntregului popor, a zis: ,,Voi sknteyi fqrq vinq! Eu am uneltit kmpotriva stqpknului meu wi l-am omorkt; dar cine a lovit pe toyi acewtia?

10

Sq wtiyi dar cq nu va cqdea nimic la pqmknt din cuvkntul Domnului, din cuvkntul pe care l -a rostit Domnul kmpotriva casei lui Ahab; Domnul kmplinewte ce a spus prin robul Squ Ilie.``

11

Wi Iehu a lovit pe toyi cei ce mai rqmqseserq din casa lui Ahab la Izreel, pe toyi mai marii lui, pe prietenii wi pe preoyii lui, wi n`a lqsat sq scape nici unul.

12

Apoi s`a sculat, wi a plecat la Samaria. Cknd a ajuns la coliba de kntklnire a unor ciobani, pe drum,

13

Iehu a dat peste frayii lui Ahazia, kmpqratul lui Iuda, wi a zis: ,,Cine sknteyi voi?`` Ei au rqspuns: ,,Skntem frayii lui Ahazia, wi ne pogorkm sq urqm de bine fiilor kmpqratului wi fiilor kmpqrqtesei.``

14

Iehu a zis: ,,Prindeyi -i de vii.`` Wi i-au prins de vii, wi i-au tqiat kn numqr de patruzeci wi doi, la fkntkna colibei de kntklnire. Iehu n`a lqsat sq scape niciunul.

15

Plecknd de acolo, a kntklnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea knaintea lui. L -a kntrebat de sqnqtate, wi i -a zis: ,,Inima ta este tot awa de curatq, cum este inima mea fayq de a ta?`` Wi Ionadab a rqspuns: ,,Este.`` ,,Dacq este,`` a zis Iehu, ,,dq-mi mkna.`` Ionadab i -a dat mkna. Wi Iehu l -a suit la el kn car,

16

wi a zis: ,,Vino cu mine, wi vei vedea rkvna mea pentru Domnul.`` L -a luat astfel kn carul squ.

17

Cknd a ajuns Iehu la Samaria, a ucis pe toyi cei rqmawi din Ahab kn Samaria, wi i -a nimicit cu desqvkrwire, dupq cuvkntul pe care -l spusese lui Ilie Domnul.

18

Apoi a strkns tot poporul, wi le -a zis: ,,Ahab a slujit puyin lui Baal, Iehu knsq ki va sluji mult.

19

Acum chemayi la mine pe toyi proorocii lui Baal, pe toyi slujitorii lui wi pe toyi preoyii lui, fqrq sq lipseascq unul, cqci vreau sq aduc o mare jertfq lui Baal: oricine va lipsi va muri.`` Iehu lucra cu viclenie, ca sq omoare pe toyi slujitorii lui Baal.

20

El a zis: ,,Vestiyi o sqrbqtoare kn cinstea lui Baal!`` Wi au vestit -o.

21

A trimes soli kn tot Israelul. Wi au venit toyi slujitorii lui Baal; n`a fost unul care sq nu fi venit. Au intrat kn templul lui Baal awa knckt templul lui Baal s`a umplut dela un capqt pknq la celalt.

22

Iehu a zis celui ce pqzea odaia cu vewmintele: ,,Scoate vewminte pentru toyi slujitorii lui Baal. ,,Wi omul acela a scos vewminte pentru ei.

23

Atunci Iehu a venit kn templul lui Baal cu Ionadab, fiul lui Recab, wi a zis slujitorilor lui Baal:`` Cqutayi wi vedeyi, sq nu fie niciun slujitor al Domnului aici, ci sq fie numai slujitori de ai lui Baal.``

24

Wi au intrat sq aducq jertfe wi arderi de tot. Iehu pusese afarq optzeci de oameni, wi le zisese: ,,Cine va lqsa sq scape vreunul din oamenii pe cari -i dau pe mkna voastrq, va rqspunde de viaya lui cu a sa.``

25

Cknd au isprqvit de adus arderile de tot, Iehu a zis alergqtorilor wi cqpeteniilor: ,,Intrayi, wi loviyi -i: unul sq nu iasq.`` Wi i-au lovit cu ascuyiwul sqbiei. Alergqtorii wi cqpeteniile i-au aruncat acolo, wi s`au dus pknq la odaia din fund a templului lui Baal.

26

Au scos afarq stklpii Astarteei din casa lui Baal, wi i-au ars.

27

Au sfqrkmat stklpul lui Baal, au dqrkmat wi templul lui Baal, wi l-au prefqcut kntr`o hazna de gunoi, care a rqmas kn picioare pknq kn ziua de azi.

28

Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel,

29

dar nu s`a abqtut dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq, n`a pqrqsit viyeii de aur din Betel wi Dan.

30

Domnul a zis lui Iehu: ,,Pentru cq ai adus bine la kndeplinire ce este plqcut knaintea Mea, wi ai fqcut casei lui Ahab tot ce era dupq voia Mea, fiii tqi pknq la al patrulea neam vor wedea pe scaunul de domnie al lui Israel.``

31

Totuw Iehu n`a luat seama sq umble din toatq inima lui kn legea Domnului, Dumnezeul lui Israel; wi nu s`a abqtut de la pqcatele kn cari tkrkse Ieroboam pe Israel.

32

Pe vremea aceea, Domnul a knceput sq taie ckte o bucatq din yinutul lui Israel; wi Hazael i -a bqtut la toate hotarele lui Israel.

33

Dela Iordan, spre soare-rqsare, a bqtut toatq yara Galaadului, pe Gadiyi, Rubeniyi wi Manasiyi, dela Aroer, care este pe pkrkul Arnon, pknq la Galaad wi Basan.

34

Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a fqcut el, wi toate isprqvile lui, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?

35

Iehu a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat la Samaria. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Ioahaz.

36

Iehu domnise douqzeci wi opt de ani peste Israel la Samaria.

2 Kings 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com