Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 10

1 Kings

Return to Index

Chapter 11

1

Kmpqratul Solomon a iubit multe femei strqine, afarq de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite,

2

cari fqceau parte din neamurile despre cari Domnul zisese copiilor lui Israel: ,,Sq nu intrayi la ele, wi nici ele sq nu intre la voi; cqci v`ar kntoarce negrewit inimile knspre dumnezeii lor.`` De aceste neamuri s`a alipit Solomon, tkrkt de iubire.

3

A avut de neveste wapte sute de crqiese kmpqrqtewti wi trei sute de yiitoare; wi nevestele i-au abqtut inima.

4

Cknd a kmbqtrknit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alyi dumnezei; wi inima nu i -a fost kn totul a Domnului, Dumnezeului squ, cum fusese inima tatqlui squ David.

5

Solomon s`a dus dupq Astartea, zeiya Sidonienilor, wi dupq Milcom, urkciunea Amoniyilor.

6

Wi Solomon a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, wi n`a urmat kn totul pe Domnul, ca tatql squ David.

7

Atunci Solomon a zidit pe muntele din faya Ierusalimului un loc knalt pentru Chemow, urkciunea Moabului, pentru Moloc, urkciunea fiilor lui Amon.

8

Awa a fqcut pentru toate nevestele lui strqine, cari aduceau tqmkie wi jertfe dumnezeilor lor.

9

Domnul S`a mkniat pe Solomon, pentrucq kwi abqtuse inima dela Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arqtase de douq ori.

10

Kn privinya aceasta ki spusese sq nu meargq dupq alyi dumnezei; dar Solomon n`a pqzit poruncile Domnului.

11

Wi Domnul a zis lui Solomon: ,,Fiindcq ai fqcut awa, wi n`ai pqzit legqmkntul Meu wi legile Mele pe cari yi le-am dat, voi rupe kmpqrqyia dela tine wi o voi da slujitorului tqu.

12

Numai, nu voi face lucrul acesta kn timpul vieyii tale, pentru tatql tqu David. Ci din mkna fiului tqu o voi rupe.

13

Nu voi rupe knsq toatq kmpqrqyia; voi lqsa o seminyie fiului tqu, din pricina robului Meu David, wi din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.

14

Domnul a ridicat un vrqjmaw lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul kmpqrqtesc al Edomului.

15

Pe vremea cknd a bqtut David Edomul, Ioab, cqpetenia owtirii, suindu-se sq kngroape moryii, a ucis toatq partea bqrbqteascq din Edom;

16

a rqmas acolo wase luni cu tot Israelul, pknq ce a nimicit toatq partea bqrbqteascq.

17

Atunci Hadad a fugit cu niwte Edomiyi, slujitori ai tatqlui squ, wi s`a dus kn Egipt. Hadad era kncq un bqiat pe atunci.

18

Plecknd din Madian, s`au dus la Paran, au luat cu ei niwte oameni din Paran, wi au ajuns kn Egipt la Faraon, kmpqratul Egiptului. Faraon a dat o casq lui Hadad, i -a purtat grijq de mkncare, wi i -a dat mowii.

19

Hadad a cqpqtat trecere knaintea lui Faraon, pknq acolo knckt Faraon i -a dat de nevastq pe sora nevestei lui, sora kmpqrqtesei Tahpenes.

20

Sora Tahpenei i -a nqscut pe fiul squ Ghenubat. Tahpenes l -a knyercat kn casa lui Faraon; wi Ghenubat a fost kn casa lui Faraon, kn mijlocul copiilor lui Faraon.

21

Cknd a auzit Hadad kn Egipt cq David a adormit cu pqrinyii lui, wi cq Ioab, cqpetenia owtirii, murise, a zis lui Faraon: ,,Lasq-mq sq mq duc kn yara mea.``

22

Wi Faraon i -a zis: ,,Ce-yi lipsewte la mine, de dorewti sq te duci kn yara ta?`` El a rqspuns: ,,Nimic, dar lasq-mq sq plec.``

23

Dumnezeu a ridicat un alt vrqjmaw lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise dela stqpknul squ Hadadezer, kmpqratul din Yoba.

24

El strknsese niwte oameni la el, wi se fqcuse capul cetei, cknd a mqcelqrit David owtile stqpknului squ. S`au dus la Damasc, wi s`au awezat acolo wi au domnit la Damasc.

25

El a fost un vrqjmaw al lui Israel kn tot timpul vieyii lui Solomon, kn acelawi timp cknd ki fqcea rqu Hadad, wi ura pe Israel. El a kmpqrqyit peste Siria.

26

Wi Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mkna kmpotriva kmpqratului. El era fiul lui Nebat, Efratit din Yereda, wi avea ca mamq pe o vqduvq numitq Yerua.

27

Iatq cu ce prilej a ridicat el mkna kmpotriva kmpqratului. Solomon zidea Milo, wi knchidea spqrturile cetqyii tatqlui squ David.

28

Ieroboam era tare wi viteaz; wi Solomon, vqzknd pe tknqrul acesta la lucru, i -a dat privigherea peste toyi oamenii de corvoadq din casa lui Iosif.

29

Kn vremea aceea, Ieroboam, iewind din Ierusalim, a fost kntklnit pe drum de proorocul Ahia din Silo, kmbrqcat cu o hainq nouq. Erau amkndoi singuri pe ckmp.

30

Ahia a apucat haina nouq pe care o avea pe el, a rupt -o kn douqsprezece bucqyi,

31

wi a zis lui Ieroboam: ,,Ia-yi zece bucqyi! Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq, voi rupe kmpqrqyia din mkna lui Solomon, wi-yi voi da zece seminyii.

32

Dar el va avea o seminyie, din pricina robului Meu David, wi din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales -o din toate seminyiile lui Israel.

33

Wi aceasta, pentrucq M`au pqrqsit, wi s`au knchinat knaintea Astarteei, zeiya Sidonienilor, knaintea lui Chemow, dumnezeul Moabului, wi knaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, wi pentrucq n`au umblat kn cqile Mele ca sq facq ce este drept knaintea Mea, wi sq pqzeascq legile wi poruncile Mele, cum a fqcut David, tatql lui Solomon.

34

Nu voi lua din mkna lui toatq kmpqrqyia, cqci kl voi yinea domn kn tot timpul vieyii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales, wi care a pqzit poruncile wi legile Mele.

35

Dar voi lua kmpqrqyia din mkna fiului squ, wi-yi voi da zece seminyii din ea;

36

voi lqsa o seminyie fiului squ, pentruca robul Meu David sq aibq totdeauna o luminq knaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales -o sq pun kn ea Numele Meu.

37

Pe tine te voi lua, wi vei domni peste tot ce-yi va dori sufletul, vei fi kmpqratul lui Israel.

38

Dacq vei asculta de tot ce-yi voi porunci, dacq vei umbla kn cqile Mele, wi dacq vei face ce este drept knaintea Mea, pqzind legile wi poruncile Mele, cum a fqcut robul Meu David, voi fi cu tine, kyi voi zidi o casq trainicq, awa cum am zidit lui David, wi-yi voi da yie pe Israel.

39

Voi smeri prin aceasta sqmknya lui David, dar nu pentru totdeauna.``

40

Solomon a cqutat sq omoare pe Ieroboam. Wi Ieroboam s`a sculat, wi a fugit kn Egipt la Wiwac, kmpqratul Egiptului; a locuit kn Egipt pknq la moartea lui Solomon.

41

Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a fqcut el, wi knyelepciunea lui, nu sknt scrise oare kn cartea faptelor lui Solomon?

42

Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.

43

Apoi Solomon a adormit cu pqrinyii lui, wi a fost kngropat kn cetatea tatqlui squ David. Kn locul lui a domnit fiul squ Roboam.

1 Kings 12

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com