Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Samuel 14

2 Samuel

Return to Index

Chapter 15

1

Dupq aceea, Absalom wi -a pregqtit care wi cai, wi cinci zeci de oameni cari alergau knaintea lui.

2

Se scula disdedimineayq, wi stqtea la marginea drumului la poartq. Wi orideckteori avea cineva vreo neknyelegere wi se ducea la kmpqrat la judecatq, Absalom kl chema wi zicea: ,,Din ce cetate ewti?`` Dupq ce -i rqspundea: ,,Sknt din cutare seminyie a lui Israel,``

3

Absalom ki zicea: ,,Iatq, pricina ta este bunq wi dreaptq; dar nimeni din partea kmpqratului nu te va asculta.``

4

Absalom zicea: ,,De m`ar pune pe mine judecqtor kn yarq! Orice om care ar avea o neknyelegere wi o judecatq, ar veni la mine, wi i-aw face dreptate.``

5

Wi cknd se apropia cineva sq se knchine knaintea lui, el ki kntindea mkna, kl apuca, wi -l sqruta.

6

Absalom se purta awa cu toyi aceia din Israel cari se duceau la kmpqrat sq cearq dreptate. Wi Absalom ckwtiga inima oamenilor lui Israel.

7

Dupq trecere de patruzeci de ani, Absalom a zis kmpqratului: ,,Dq-mi voie sq mq duc la Hebron sq kmplinesc o juruinyq pe care am fqcut -o Domnului.

8

Cqci robul tqu a fqcut o juruinyq, cknd... locuiam la Ghewur kn Siria; wi am zis: ,Dacq mq va aduce Domnul knapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului.``

9

Kmpqratul i -a zis: ,,Du-te kn pace.`` Absalom s`a sculat, wi a plecat la Hebron.

10

Absalom a trimes iscoade kn toate seminyiile lui Israel, sq spunq: ,,Cknd veyi auzi sunetul trkmbiyei, sq ziceyi: ,Absalom s`a fqcut kmpqrat la Hebron!``

11

Douq sute de oameni din Ierusalim, cari fuseserq poftiyi, au knsoyit pe Absalom; wi l-au knsoyit kn prostia lor, fqrq sq wtie nimic.

12

Pe cknd aducea Absalom jertfele, a trimes kn cetatea Ghilo dupq Ahitofel, Ghilonitul, sfetnicul lui David. Uneltirea cqpqta putere, wi poporul se kndrepta kn numqr tot mai mare... de partea lui Absalom.

13

Cineva a venit wi a dat de wtire lui David, wi a zis: ,,Inima oamenilor lui Israel s`a kntors spre Absalom.``

14

Wi David a zis tuturor slujitorilor lui cari erau cu el la Ierusalim: ,,Sculayi-vq sq fugim, cqci nu vom scqpa dinaintea lui Absalom. Grqbiyi-vq de plecare; altfel, nu va kntkrzia sq ne ajungq, wi va arunca nenorocirea peste noi, wi va trece cetatea prin ascuyiwul sqbiei.``

15

Slujitorii kmpqratului i-au zis: ,,Slujitorii tqi vor face tot ce va voi domnul nostru kmpqratul.``

16

Kmpqratul a iewit, wi toatq casa lui mergea dupq el; wi a lqsat zece yiitoare pentru paza casei.

17

Kmpqratul a iewit astfel, wi tot poporul kl urma. Wi s`au oprit la cea din urmq casq.

18

Toyi slujitorii lui, toyi Cheretiyii wi toyi Peletiyii, au trecut alqturi de el; wi toyi Gatiyii, kn numqr de wase sute de oameni, veniyi din Gat dupq el, au trecut knaintea kmpqratului.

19

Kmpqratul a zis lui Itai din Gat: ,,Pentruce sq vii wi tu cu noi? Kntoarce-te, wi rqmki cu kmpqratul, cqci ewti strqin, wi ai fost luat chiar din yara ta.

20

De ieri ai venit, wi azi sq te fac sq rqtqcewti cu noi kncoace wi kncolo, cknd nici eu knsumi nu wtiu unde mq duc! Kntoarce-te, wi ia wi pe frayii tqi cu tine. Domnul sq se poarte cu tine cu bunqtate wi credinciowie!``

21

Itai a rqspuns kmpqratului, wi a zis: ,,Viu este Domnul wi viu este domnul meu kmpqratul, cq kn locul unde va fi domnul meu kmpqratul, fie ca sq moarq, fie ca sq trqiascq, acolo va fi wi robul tqu.``

22

David a zis atunci lui Itai: ,,Du-te wi treci!`` Wi Itai din Gat a trecut knainte, cu toyi oamenii lui wi toyi copiii cari erau cu el.

23

Tot yinutul plkngea wi scoteau yipete mari, la trecerea kntregului popor. Kmpqratul a trecut apoi wi el pkrkul Chedron, wi tot poporul a apucat pe drumul care duce kn pustie.

24

Yadoc era wi el acolo, wi cu el toyi Leviyii, ducknd chivotul legqmkntului lui Dumnezeu; wi au awezat jos chivotul lui Dumnezeu, wi Abiatar se suia, kn timp ce tot poporul isprqvea de iewit din cetate.

25

Kmpqratul a zis lui Yadoc: ,,Du chivotul lui Dumnezeu knapoi kn cetate. Dacq voi cqpqta trecere knaintea Domnului, mq va aduce knapoi wi mq va face sq vqd chivotul wi locawul lui.

26

Dar dacq va zice: ,Nu-mi place de tine`, iatq-mq, sq facq ce va crede cu mine.

27

Kmpqratul a mai zis preotului Yadoc: ,Knyelegi? Kntoarce-te kn pace kn cetate, cu fiul tqu Ahimaay, wi cu Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii ai vowtri.

28

Vedeyi, voi awtepta kn ckmpiile pustiei, pknq ce-mi vor veni vewti din partea voastrq.``

29

Astfel Yadoc wi Abiatar au dus knapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, wi au rqmas acolo.

30

David a suit dealul mqslinilor. Suia plkngknd wi cu capul acoperit, wi mergea cu picioarele goale; wi toyi ceice erau cu el wi-au acoperit... wi ei capul, wi suiau plkngknd.......

31

Au venit wi au spus lui David: ,,Ahitofel este kmpreunq cu Absalom printre uneltitori.`` Wi David a zis: ,,Doamne, nimicewte sfaturile lui Ahitofel!``

32

Cknd a ajuns David pe vkrf, unde s`a knchinat knaintea lui Dumnezeu, iatq cq Huwai, Architul, a venit knaintea lui, cu haina sfkwiatq wi capul acoperit cu yqrknq.

33

David i -a zis: ,,Dacq vei veni cu mine, kmi vei fi o povarq.

34

Dimpotrivq, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel, dacq te vei kntoarce kn cetate, wi vei zice lui Absalom: ,Kmpqrate, eu voi fi robul tqu; odinioarq am fost robul tatqlui tqu, dar acum sknt robul tqu.`

35

Preoyii Yadoc wi Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa kmpqratului spune preoyilor Yadoc wi Abiatar.

36

Wi fiindcq ei au acolo la ei pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaay, fiul lui Yadoc, wi pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei kmi veyi trimete tot ce veyi afla.

37

Huwai, prietenul lui David, s`a kntors dar kn cetate. Wi Absalom a intrat kn Ierusalim.

2 Samuel 16

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com