Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 16

1 Samuel

Return to Index

Chapter 17

1

Filistenii wi-au strkns owtile ca sq facq rqzboi, wi s`au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda; au tqbqrkt kntre Soco wi Azeca, la Efes-Damim.

2

Saul wi bqrbayii lui Israel s`au strkns wi ei; au tqbqrkt kn Valea terebinyilor, wi s`au awezat kn linie de bqtaie kmpotriva Filistenilor.

3

Filistenii se awezaserq pe un munte deoparte, wi Israel pe un munte de cealaltq parte: doar valea ki despqryea.

4

Atunci a iewit un om din tabqra Filistenilor wi a knaintat kntre cele douq owtiri. El se numea Goliat, era din Gat, wi avea o knqlyime de wase coyi wi o palmq.

5

Pe cap avea un coif de aramq, wi purta niwte zale de solzi kn greutate de cinci mii de sicli de aramq.

6

Avea niwte tureci de aramq peste fluierele picioarelor, wi o pavqzq de aramq kntre umeri.

7

Coada suliyei lui era ca un sul de yesut, wi ferul suliyei ckntqrea wase sute de sicli de fer. Cel ce -i purta scutul mergea knaintea lui.

8

Filisteanul s`a oprit; wi, vorbind owtilor lui Israel awezate kn wiruri de bqtaie, le -a strigat: ,,Pentruce iewiyi sq vq awezayi kn wiruri de bqtaie? Nu sknt eu Filistean, wi nu sknteyi voi slujitorii lui Saul? Alegeyi un om care sq se pogoare kmpotriva mea!

9

Dacq va putea sq se batq cu mine wi sq mq omoare, noi vom fi robii vowtri; dar dacq -l voi birui wi -l voi omork eu, voi ne veyi fi robi nouq wi ne veyi sluji.``

10

Filisteanul a mai zis: ,,Arunc astqzi o ocarq asupra owtirii lui Israel! Dayi-mi un om, ca sq mq lupt cu el.``

11

Saul wi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale Filisteanului, wi s`au knspqimkntat wi au fost cuprinwi de o mare fricq.

12

Wi David era fiul Efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea opt... fii. Pe vremea lui Saul el era bqtrkn knaintat kn vkrstq.

13

Cei trei fii mai mari ai lui Isai urmaserq pe Saul la rqzboi; kntkiul nqscut din cei trei fii ai lui, cari porniserq la rqzboi, se numea Eliab, al doilea Abinadab, wi al treilea Wama.

14

David era cel mai tknqr. Wi cknd cei trei mai mari au urmat pe Saul,

15

David a plecat dela Saul wi s`a kntors la Betleem ca sq pascq oile tatqlui squ.

16

Filisteanul knainta dimineaya wi seara, wi s`a knfqyiwat astfel timp de patruzeci de zile.

17

Isai a zis fiului squ David: ,,Ia pentru frayii tqi efa aceasta de grku prqjit wi aceste zece pkni, wi aleargq kn tabqrq la frayii tqi;

18

du wi aceste zece cawuri de brknzq cqpeteniei care este peste mia lor. Sq vezi dacq frayii tqi sknt bine, wi sq-mi aduci vewti temeinice.

19

Ei sknt cu Saul wi cu toyi bqrbayii lui Israel kn valea terebinyilor, kn rqzboi cu Filistenii.``

20

David s`a sculat dis de dimineayq. A lqsat oile kn seama unui paznic, wi -a luat lucrurile, wi a plecat, cum ki poruncise Isai. Cknd a ajuns kn tabqrq, owtirea pornise sq se aweze kn wiruri de bqtaie wi scotea strigqte de rqzboi.

21

Israel wi Filistenii s`au awezat kn wiruri de bqtaie, owtire cqtre owtire.

22

David a dat lucrurile pe cari le avea kn mknile celui ce pqzea calabalkcurile, wi a alergat la wirurile de bqtaie. Cum a ajuns, a kntrebat pe frayii sqi de sqnqtate.

23

Pe cknd vorbea cu ei, iatq cq Filisteanul din Gat, numit Goliat, a knaintat kntre cele douq owtiri, iewind afarq din wirurile Filistenilor. A rostit aceleawi cuvinte ca mai knainte, wi David le -a auzit.

24

La vederea acestui om toyi cei din Israel au fugit dinaintea lui, wi i -a apucat o mare fricq.

25

Fiecarea zicea: ,,Ayi vqzut pe omul acesta knaintknd? A knaintat ca sq arunce ocara asupra lui Israel! Dacq -l va omork cineva, kmpqratul kl va umplea de bogqyii, ki va da de nevastq pe fiicq-sa, wi va scuti de dqri casa tatqlui squ kn Israel.``

26

David a zis oamenilor de lkngq el: ,,Ce se va face aceluia care va omork pe Filisteanul acesta, wi va lua ocara deasupra lui Isral? Cine este Filisteanul acesta, acest netqiat kmprejur, ca sq ocqrascq owtirea Dumnezeului celui viu?``

27

Poporul, spunknd din nou aceleawi lucruri, i -a zis: ,,Awa wi awa se va face aceluia care -l va omork.``

28

Eliab, fratele lui cel mai mare, care -l auzise vorbind cu oamenii acewtia, s`a aprins de mknie kmpotriva lui David. Wi a zis: ,,Pentru ce te-ai pogorkt tu, wi cui ai lqsat acele puyine oi kn pustie? Kyi cunosc eu mkndria wi rqutatea inimii. Te-ai pogorkt ca sq vezi lupta.``

29

David a rqspuns: ,,Ce-am fqcut oare? Nu pot sq vorbesc astfel?``

30

Wi s`a kntors dela el ca sq vorbeascq cu altul, wi i -a pus aceleawi kntrebqri. Poporul i -a rqspuns ca wi kntkiaw datq.

31

Cknd s`au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse knaintea lui Saul, care a trimes sq -l caute.

32

David a zis lui Saul: ,,Nimeni sq nu-wi piardq nqdejdea din pricina Filisteanului acestuia! Robul tqu va merge sq se batq cu el.``

33

Saul a zis lui David: ,,Nu poyi sq te duci sq te bayi cu Filisteanul acesta, cqci tu ewti un copil, wi el este un om rqzboinic din tinereya lui.``

34

David a zis lui Saul: ,,Robul tqu pqwtea oile tatqlui squ. Wi cknd un leu sau un urs venea sq -i ia o oaie din turmq,

35

alergam dupq el, kl loveam, wi -i smulgeam oaia din gurq. Dacq se ridica kmpotriva mea, kl apucam de falcq, kl loveam, wi -l omoram.

36

Awa a doborkt robul tqu leul wi ursul; wi cu Filisteanul acesta, cu acest netqiat kmprejur, va fi ca wi cu unul din ei, cqci a ocqrkt owtirea Dumnezeului celui viu.``

37

David a mai zis: ,,Domnul, care m`a izbqvit din ghiara leului, wi din laba ursului, mq va izbqvi wi din mkna acestui Filistean.`` Wi Saul a zis lui David: ,,Du-te, wi Domnul sq fie cu tine!``

38

Saul a kmbrqcat pe David cu hainele lui, i -a pus pe cap un coif de aramq, wi l -a kmbrqcat cu o platowq.

39

David a kncins sabia lui Saul peste hainele lui, wi a vrut sq meargq, cqci nu kncercase knsq sq meargq cu ele. Apoi a zis lui Saul: ,,Nu pot sq merg cu armqtura aceasta, cqci nu sknt obicinuit cu ea.`` Wi s`a desbrqcat de ea.

40

Wi -a luat toiagul kn mknq, wi -a ales din pkrqu cinci pietre netede, wi le -a pus kn traista lui de pqstor wi kn buzunarul hainei. Apoi, cu prawtia kn mknq, a knaintat kmpotriva Filisteanului.

41

Filisteanul s`a apropiat puyin ckte puyin de David, wi omul care -i ducea scutul mergea knaintea lui.

42

Filisteanul s`a uitat, wi cknd a zqrit pe David, a rks de el, cqci nu vedea kn el deckt un copil, cu pqr bqlai wi cu faya frumoasq.

43

Filisteanul a zis lui David: Ce! sknt ckne, de vii la mine cu toiege?`` Wi, dupq ce l -a blestemat pe dumnezeii lui,

44

a adqogat: ,,Vino la mine, wi-yi voi da carnea ta pqsqrilor cerului wi fiarelor ckmpului.``

45

David a zis Filisteanului: ,,Tu vii kmpotriva mea cu sabie, cu suliyq wi cu pavqzq; iar eu vin kmpotriva ta kn Numele Domnului owtirilor, kn Numele Dumnezeului owtirii lui Israel, pe care ai ocqrkt -o.

46

Astqzi Domnul te va da kn mknile mele, te voi dobork, wi-yi voi tqia capul; astqzi voi da stkrvurile taberii Filstenilor pqsqrilor cerului wi fiarelor pqmkntului. Wi tot pqmkntul va wti cq Israel are un Dumnezeu.

47

Wi toatq mulyimea aceasta va wti cq Domnul nu mkntuewte nici prin sabie nici prin suliyq. Cqci biruinya este a Domnului. Wi El vq dq kn mknile noastre.``

48

Kndatq ce Filisteanul a pornit sq meargq knaintea lui David, David a alergat pe ckmpul de bqtaie knaintea Filisteanului.

49

Wi -a vkrkt mkna kn traistq, a luat o piatrq, wi a aruncat -o cu prawtia; a lovit pe Filistean kn frunte, wi piatra a intrat kn fruntea Filisteanului, care a cqzut cu faya la pqmknt.

50

Astfel, cu o prawtie wi cu o piatrq, David a fost mai tare deckt Filisteanul; l -a trkntit la pqmknt wi l -a omorkt, fqrq sq aibq sabie kn mknq.

51

A alergat, s`a oprit lkngq Filistean, i -a luat sabia, pe care i -a scos -o din teacq, l -a omorkt wi i -a tqiat capul. Filistenii, cknd au vqzut cq uriawul lor a murit, au luat -o la fugq.

52

Wi bqrbayii lui Israel wi Iuda au dat chiote, wi au pornit kn urmqrirea Filistenilor pknq kn vale wi pknq la poryile Ecronului. Filistenii, rqniyi de moarte, au cqzut pe drumul care duce la Waaraim pknq la Gat wi pknq la Ecron.

53

Wi copiii lui Israel s`au kntors dela urmqrirea Filistenilor, wi le-au jqfuit tabqra.

54

David a luat capul Filisteanului wi l -a dus la Ierusalim, wi a pus armele Filisteanului kn cortul squ.

55

Cknd a vqzut Saul pe David mergknd kmpotriva Filisteanului, a zis lui Abner, cqpetenia owtirii: ,,Al cui fiu este tknqrul acesta, Abner?`` Abner a rqspuns: ,,Pe sufletul tqu, kmpqrate, cq nu wtiu.``

56

,,Kntreabq dar al cui fiu este tknqrul acesta``, a zis kmpqratul.

57

Wi cknd s`a kntors David dupq ce omorkse pe Filistean, Abner l -a luat wi l -a adus knaintea lui Saul. David avea kn mknq capul Filisteanului.

58

Saul i -a zis: ,,Al cui fiu ewti, tinere?`` Wi David a rqspuns: ,,Sknt fiul robului tqu Isai, Betleemitul.``

1 Samuel 18

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com