Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 9

1 Samuel

Return to Index

Chapter 10

1

Samuel a luat sticluya cu untdelemn, wi a turnat -o pe capul lui Saul. Apoi l -a sqrutat, wi a zis: ,,Nu te -a uns Domnul... ca sq fii cqpetenia mowtenirii...... Lui?

2

Astqzi, dupq ce mq vei pqrqsi, vei gqsi doi oameni la mormkntul Rahelei, kn hotarul lui Beniamin la Yelyah. Ei kyi vor zice: ,Mqgqriyele pe care te-ai dus sq le cauyi s`au gqsit; wi iatq cq tatql tqu nu se mai gkndewte la mqgqriye, ci este kngrijorat de voi, wi zice: ,Ce sq fac pentru fiul meu?``

3

De acolo vei merge mai departe, wi vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi kntkmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu, kn Betel, wi ducknd unul trei iezi, altul trei turte de pkne, iar altul un burduf cu vin.

4

Ei te vor kntreba de sqnqtate, wi-yi vor da douq pkni, pe cari le vei lua din mkna lor.

5

Dupq aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se aflq garnizoana Filistenilor. Cknd vei intra kn cetate, vei kntklni o ceatq de prooroci pogorkndu-se... de pe knqlyimea pentru jertfq, cu lqute, tkmpene, fluere wi cobze knainte, wi...... proorocind.

6

Duhul Domnului va veni peste tine, vei prooroci cu ei, wi vei fi prefqcut kntr`alt om.

7

Cknd yi se vor kmplini semnele acestea, fq ce vei gqsi de fqcut, cqci Dumnezeu este cu tine.

8

Apoi sq te pogori knaintea mea la Ghilgal; wi eu mq voi pogork la tine, ca sq aduc arderi de tot wi jertfe de mulyqmire. Sq mq awtepyi wapte zile acolo, pknq voi ajunge eu la tine wi-yi voi spune ce ai sq faci.``

9

De kndatq ce Saul a kntors spatele ca sq se despartq de Samuel, Dumnezeu i -a dat o altq inimq, wi toate semnele acestea s`au kmplinit kn aceeaw zi.

10

Cknd au ajuns la Ghibea, iatq cq i -a iewit knainte o ceatq de prooroci. Duhul... lui Dumnezeu a venit peste el, wi el a proorocit kn mijlocul lor.

11

Toyi cei ce -l cunoscuserq mai knainte, au vqzut cq proorocea kmpreunq cu proorocii, wi kwi ziceau unul altuia kn popor: ,,Ce s`a kntkmplat cu fiul lui Chis? Oare wi Saul este kntre prooroci?``

12

Cineva din Ghibea a rqspuns: ,,Wi cine este tatql lor?`` Deacolo zicala: ,,Oare wi Saul este kntre prooroci?`` -

13

Cknd a sfkrwit de proorocit, s`a dus pe knqlyime.

14

Unchiul lui Saul a zis lui Saul wi slugii lui: ,,Unde v`ayi dus?`` Saul a rqspuns: ,,Sq cqutqm mqgqriyele; dar cknd am vqzut cq nu le gqsim, ne-am dus la Samuel.``

15

Unchiul lui Saul a zis din nou: ,,Istorisewte-mi dar ce v`a spus Samuel.``

16

Wi Saul a rqspuns unchiului squ: ,,Ne -a spus cq mqgqriyele s`au gqsit.`` Wi nu i -a spus nimic despre kmpqrqyia despre care vorbise Samuel.

17

Samuel a chemat poporul knaintea Domnului la Miypa,

18

wi a zis copiilor lui Israel: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu am scos din Egipt pe Israel, wi v`am izbqvit din mkna Egiptenilor wi din mkna tuturor kmpqrqyiilor cari vq apqsau.

19

Wi astqzi, voi lepqdayi pe Dumnezeul vsotru, care v`a izbqvit din toate relele wi din toate suferinyele voastre, wi -I ziceyi: ,Pune un kmpqrat peste noi!` Knfqyiwayi-vq acum knaintea Domnului, dupq seminyiile voastre wi dupq miile voastre.``

20

Samuel a apropiat toate seminyiile lui Israel, wi a iewit la soryi seminyia lui Beniamin.

21

A apropiat seminyia lui Beniamin pe familii, wi a iewit la sory familia lui Matri. Apoi a iewit la sory Saul, fiul lui Chis. L-au cqutat, dar nu l-au gqsit.

22

Au kntrebat din nou pe Domnul: ,,A venit oare omul acesta aici?`` Wi Domnul a zis: ,,Iatq cq este ascuns kntre vase.``

23

Au alergat wi l-au scos de acolo, wi el s`a knfqyiwat kn mijlocul poporului. Ki kntrecea pe toyi kn knqlyime, dela umqr kn sus.

24

Samuel a zis kntregului popor: ,,Vedeyi pe cel pe care l -a ales Domnul? Nu este nimeni kn tot poporul care sq fie ca el``. Wi tot poporul a strigat: ,,Trqiascq kmpqratul``!``

25

Samuel a fqcut cunoscut poporului dreptul kmpqrqyiei, wi l -a scris kntr`o carte, pe care a pus -o knaintea Domnului. Apoi a dat drumul kntregului popor, trimeyknd pe fiecare acasq.

26

Wi Saul s`a dus acasq kn Ghibea, knsoyit de o parte din ostawi a cqror inimq o miwcase Dumnezeu.

27

S`au gqsit knsq wi oameni rqi, cari ziceau: ,,Ce ne poate ajuta acesta?`` Wi l-au dispreyuit, wi nu... i-au adus niciun dar. Dar Saul s`a fqcut cq nu -i aude.

1 Samuel 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com