Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 8

1 Samuel

Return to Index

Chapter 9

1

Era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Yeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui Beniamit, un om tare wi voinic.

2

El avea un fiu cu numele Saul, tknqr wi frumos, mai frumos deckt oricare din copiii lui Israel. Wi -i kntrecea pe toyi kn knqlyime dela umqr kn sus.

3

Mqgqriyele lui Chis, tatql lui Saul, s`au rqtqcit; wi Chis a zis fiului squ Saul: ,,Ia cu tine o slugq, scoalq-te wi du-te de cautq mqgqriyele.``

4

Saul a trecut prin muntele lui Efraim, wi a strqbqtut yara Waliwa, fqrq sq le gqseascq; au trecut prin yara Waalim, wi nu erau acolo; au strqbqtut yara lui Beniamin, wi nu le-au gqsit.

5

Ajunseserq kn yara Yuf, cknd Saul a zis slugii care kl knsoyea: ,,Haide sq ne kntoarcem, ca nu cumva tatql meu, lqsknd mqgqriyele, sq fie kngrijorat de noi.``

6

Sluga i -a zis: ,,Iatq cq kn cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vazq; tot ce spune el, nu se poate sq nu se kntkmple. Haidem la el dar; poate cq ne va arqta drumul pe care trebuie sq apucqm.``

7

Saul a zis slugii sale: ,,Dar dacq mergem acolo, ce sq aducem omului lui Dumnezeu? Cqci nu mai avem merinde kn saci wi n`avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?``

8

Sluga a luat din nou cuvkntul, wi a zis lui Saul: ,,Uite eu am la mine un sfert de siclu de argint; kl voi da omului lui Dumnezeu, wi ne va arqta drumul.`` -

9

Odinioarq kn Israel, cknd se ducea cineva sq kntrebe pe Dumnezeu, zicea: ,,Haidem, sq mergem la vqzqtor!`` Cqci acela care se numewte azi prooroc, se numea odinioarq vqzqtor. -

10

Saul a zis slugii: ,,Ai dreptate; haidem sq mergem!`` Wi s`au dus kn cetatea unde era omul lui Dumnezeu.

11

Pe cknd se suiau ei spre cetate, au kntklnit niwte fete cari iewiserq sq scoatq apq; wi le-au zis: ,,Aici este vqzqtorul?``

12

Ele le-au rqspuns: ,,Da, iacq -l knaintea ta; dar du-te repede, astqzi a venit kn cetate, pentrucq poporul aduce jertfq pe knqlyime.

13

Cknd veyi intra kn cetate, kl veyi gqsi knainte ca sq se suie la locul knalt sq mqnknce; cqci poporul nu mqnkncq pknq nu vine el, fiindcq el trebuie sq binecuvinteze jertfa; dupq aceea, mqnkncq wi cei poftiyi. Suiyi-vq dar, cqci acum kl veyi gqsi.``

14

Wi s`au suit kn cetate. Tocmai cknd intrau pe poarta cetqyii, au fost kntklniyi de Samuel, care iewea sq se suie pe knqlyime.

15

Dar, cu o zi mai knainte de venirea lui Saul, Domnul knwtiinyase pe Samuel, wi -i zisese:

16

,,Mkne, la ceasul acesta, kyi voi trimete un om din yara lui Beniamin, wi sq -l ungi drept cqpetenie a poporului Meu Israel. El va scqpa poporul Meu din mkna Filistenilor; cqci am cqutat cu kndurare spre poporul Meu, pentrucq strigqtul lui a ajuns pknq la Mine.``

17

Cknd a zqrit Samuel pe Saul, Domnul i -a zis: ,,Iatq omul, despre care yi-am vorbit; el va domni peste poporul Meu.``

18

Saul s`a apropiat de Samuel la mijlocul poryii, wi a zis: ,,Aratq-mi, te rog, unde este casa vqzqtorului.``

19

Samuel a rqspuns lui Saul: ,,Eu sknt vqzqtorul. Suie-te knaintea mea pe knqlyime, wi veyi mknca astqzi cu mine. Mkne te voi lqsa sq pleci, wi-yi voi spune tot ce se petrece kn inima ta.

20

Nu te neliniwti de mqgqriyele pe cari le-ai pierdut acum trei zile, cqci s`au gqsit. Wi pentru cine este pqstrat tot ce este mai de prey kn Israel? Oare nu pentru tine wi pentru toatq casa tatqlui tqu?``

21

Saul a rqspuns: ,,Oare nu sknt eu Beniamit, din una din cele mai mici seminyii ale lui Israel? Wi familia... mea nu este cea mai micq dintre toate familiile din seminyia lui Beniamin? Pentru ce dar kmi vorbewti astfel?``

22

Samuel a luat pe Saul wi pe sluga lui, i -a vkrkt kn odaia de mkncare, le -a dat locul cel dintki kntre cei poftiyi, cari erau aproape treizeci de inwi.

23

Samuel a zis bucqtarului: ,,Adu poryia pe care yi-am dat -o, cknd yi-am zis: ,Pune -o deoparte.``

24

Bucqtarul a dat spata wi ce era pe ea, wi a pus -o knaintea lui Saul. Wi Samuel a zis: ,,Iatq ce a fost pqstrat, pune -o knainte, wi mqnkncq, fiindcq pentru tine s`a pqstrat cknd am poftit poporul.`` Astfel Saul a mkncat cu Samuel kn ziua aceea.

25

S`au pogorkt apoi de pe knqlyime kn cetate, wi Samuel a stat de vorbq cu Saul pe acoperiwul casei.

26

Apoi s`au sculat disdedimineayq; wi kn revqrsatul zorilor, Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiw, wi a zis: ,,Scoalq-te, wi te voi knsoyi``. Saul s`a sculat, wi au iewit amkndoi, el wi Samuel.

27

Cknd s`au pogorkt la marginea cetqyii, Samuel a zis lui Saul: ,,Spune slugii tale sq treacq knaintea noastrq``. Wi sluga a trecut knainte. ,,Oprewte-te acum``, a zis iarqw Samuel, ,,wi-yi voi face cunoscut cuvkntul lui Dumnezeu``.

1 Samuel 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com