Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 23

Joshua

Return to Index

Chapter 24

1

Iosua a adunat toate seminyiile lui Israel la Sihem, wi a chemat pe bqtrknii lui Israel, pe cqpeteniile lui, pe judecqtorii lui wi pe cqpeteniile oastei. Ei s`au knfqyiwat knaintea lui Dumnezeu.

2

Iosua a zis kntregului popor: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Pqrinyii vowtri Terah, tatql lui Avraam wi tatql lui Nahor, locuiau kn vechime de cealaltq parte a Rkului (Eufrat), wi slujeau altor dumnezei.

3

Eu am luat pe tatql vostru Avraam din cealaltq parte a Rkului, wi l-am purtat prin toatq yara Canaanului; i-am knmulyit sqmknya, wi i-am dat pe Isaac.

4

Lui Isaac i-am dat pe Iacov wi pe Esau: lui Esau i-am dat kn stqpknire muntele Seir, iar Iacov wi fiii lui s`au pogorkt kn Egipt.

5

Am trimes pe Moise wi pe Aaron wi am lovit Egiptul cu minunile pe cari le-am fqcut kn mijlocul lui; apoi v`am scos afarq din el.

6

Am scos pe pqrinyii vowtri din Egipt, wi ayi ajuns la mare. Egiptenii au urmqrit pe pqrinyii vowtri pknq la marea Rowie, cu carq wi cqlqreyi.

7

Pqrinyii vowtri au strigat cqtre Domnul. Wi Domnul a pus kntunerec kntre voi wi Egipteni, a adus marea knapoi peste ei, wi i -a acoperit. Ayi vqzut cu ochii vowtri ce am fqcut Egiptenilor. Wi ayi rqmas multq vreme kn pustie.

8

V`am adus kn yara Amoriyilor, cari locuiau dincolo de Iordan, wi ei au luptat kmpotriva voastrq. I-am dat kn mknile voastre; ayi pus stqpknire pe yara lor, wi i-am nimicit dinaintea voastrq.

9

Balac, fiul lui Yipor, kmpqratul Moabului, s`a sculat wi a pornit la luptq kmpotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca sq vq blastqme.

10

Dar n`am vrut sq ascult pe Balaam: el v`a binecuvkntat, wi v`am izbqvit din mkna lui Balac.

11

Ayi trecut Iordanul, wi ayi ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat kmpotriva voastrq: Amoriyii, Fereziyii, Cananiyii, Hetiyii, Ghirgasiyii, Heviyii wi Iebusiyii. I-am dat kn mknile voastre,

12

am trimes knaintea voastrq viespe bondqreascq, wi i -a izgonit dinaintea voastrq, ca pe cei doi kmpqrayi ai Amoriyilor: nu cu sabia, nici cu arcul tqu.

13

V`am dat o yarq pe care n`o munciserqyi, cetqyi pe cari nu le zidiserqyi, dar pe cari le locuiyi, vii wi mqslini pe cari nu -i sqdiserqyi, dar cari vq slujesc ca hranq.

14

Acum, temeyi-vq de Domnul, wi slujiyi -I cu scumpqtate wi credinciowie. Depqrtayi dumnezeii cqrora le-au slujit pqrinyii vowtri dincolo de Rku wi kn Egipt, wi slujiyi Domnului.

15

Wi dacq nu gqsiyi cu cale sq slujiyi Domnului, alegeyi astqzi cui vreyi sq slujiyi: sau dumnezeilor cqrora le slujeau pqrinyii vowtri dincolo de Rku, sau dumnezeilor Amoriyilor kn a cqror yarq locuiyi. Ckt despre mine, eu wi casa mea vom sluji Domnului``.

16

Poporul a rqspuns, wi a zis: ,,Departe de noi gkndul sq pqrqsim pe Domnul, wi sq slujim altor dumnezei.

17

Cqci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne -a scos din yara Egiptului, din casa robiei, pe noi wi pe pqrinyii nowtri; El a fqcut knaintea ochilor nowtri acele minuni mari, wi ne -a pqzit kn tot timpul drumului pe care l-am urmat wi kn mijlocul tuturor popoarelor, pela cari am trecut.

18

El a izgonit dinaintea noastrq pe toate popoarele, wi pe Amoriyii cari locuiau yara aceasta. Wi noi vom sluji Domnului, cqci El este Dumnezeul nostru.``

19

Iosua a zis poporului: ,,Voi nu veyi putea sq slujiyi Domnului, cqci este un Dumnezeu sfknt, un Dumnezeu gelos; El nu vq va ierta fqrqdelegile wi pqcatele.

20

Cknd veyi pqrqsi pe Domnul, wi veyi sluji unor dumnezei strqini, El Se va kntoarce, wi vq va face rqu, wi vq va nimici, dupq ce v`a fqcut bine``.

21

Poporul a zis lui Iosua: ,,Nu! cqci vom sluji Domnului``.

22

Iosua a zis poporului: ,,Voi sknteyi martori kmpotriva voastrq knwivq cq ayi ales pe Domnul, ca sq -I slujiyi.`` Ei au rqspuns: ,,Skntem martori!``

23

,,Scoateyi dar dumnezeii strqini cari sknt kn mijlocul vostru, wi kntoarceyi-vq inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel.``

24

Wi poporul a zis lui Iosua: ,,Noi vom sluji Domnului, Dumnezeului nostru, wi vom asculta glasul Lui``.

25

Iosua a fqcut kn ziua aceea un legqmknt cu poporul, wi i -a dat legi wi porunci, la Sihem.

26

Iosua a scris aceste lucruri kn cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatrq mare, wi a ridicat -o acolo subt stejarul care era kn locul knchinat Domnului.

27

Wi Iosua a zis kntregului popor: ,,Iatq, piatra aceasta va fi martorq kmpotriva noastrq, cqci a auzit toate cuvkntele pe cari ni le -a spus Domnul, ea va fi martorq kmpotriva voastrq, ca sq nu fiyi necredinciowi Dumnezeului vostru``.

28

Apoi Iosua a dat drumul poporului, wi s`a dus fiecare kn mowtenirea lui.

29

Dupq aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, kn vkrstq de o sutq zece ani.

30

L-au knmormkntat kn yinutul care -i cqzuse la kmpqryealq, la Timnat-Serah, kn muntele lui Efraim, la miazqnoapte de muntele Gaaw.

31

Israel a slujit Domnului kn tot timpul vieyii lui Iosua, wi kn tot timpul vieyii bqtrknilor cari au trqit dupq Iosua wi cari cunowteau tot ce fqcuse Domnul pentru Israel.

32

Oasele lui Iosif, pe cari le aduseserq copiii lui Israel din Egipt, au fost kngropate la Sihem, kn partea yarinei pe care o cumpqrase Iacov dela fiii lui Hamor, tatql lui Sihem, cu o sutq de chesita, wi care a ajuns mowtenirea fiilor lui Iosif.

33

Eleazar, fiul lui Aaron, a murit, wi a fost kngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului squ Fineas, kn muntele lui Efraim

Judges 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com