Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 1

Joshua

Return to Index

Chapter 2

1

Iosua, fiul lui Nun, a trimes kn ascuns din Sitim doi oameni, ca iscoade, zickndu-le: ,,Duceyi-vq de cercetayi yara, wi mai ales Ierihonul.`` Cei doi oameni au plecat, wi au ajuns kn casa unei curve, care se chema Rahav, wi s`au culcat acolo.

2

S`a dat de wtire kmpqratului din Ierihon, wi i-au spus: ,,Iatq cq niwte oameni dintre copiii lui Israel au venit aici, astq noapte, ca sq iscodeascq yara.``

3

Kmpqratul Ierihonului a trimes la Rahav sq -i spunq: ,,Scoate afarq pe bqrbayii cari au venit la tine, wi cari au intrat kn casa ta; cqci au venit sq iscodeascq yara.``

4

Femeia a luat pe cei doi bqrbayi, wi i -a ascuns; wi a zis: ,,Este adevqrat cq bqrbayii acewtia au venit la mine, dar nu wtiam de unde sknt;

5

wi, fiindcq poarta a trebuit sq se knchidq noaptea, bqrbayii acewtia au iewit afarq; nu wtiu unde s`au dus: grqbiyi-vq de -i urmqriyi, wi -i veyi ajunge.``

6

Ea ki suise pe acoperiw, wi -i ascunsese subt niwte mqnunchiuri de in, pe care -l kntinsese pe acoperiw.

7

Oamenii aceia i-au urmqrit pe drumul care duce la vadul Iordanului, wi dupq ce au iewit ei, s`a knchis poarta.

8

Knainte de a se culca iscoadele, Rahav s`a suit la ei pe acoperiw,

9

wi le -a zis: ,,Wtiu cq Domnul v`a dat yara aceasta, cqci ne -a apucat groaza de voi, wi toyi locuitorii yqrii tremurq knaintea voastrq.

10

Fiindcq am auzit cum, la iewirea voastrq din Egipt, Domnul a secat knaintea voastrq apele mqrii Rowii, wi am auzit ce ayi fqcut celor doi kmpqrayi ai Amoriyilor dincolo de Iordan, lui Sihon wi Og, pe cari i-ayi nimicit cu desqvkrwire.

11

De cknd am auzit lucrul acesta, ni s`a tqiat inima, wi toyi ne-am pierdut nqdejdea knaintea voastrq; cqci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus kn ceruri wi jos pe pqmknt.

12

Wi acum, vq rog, jurayi-mi pe Domnul cq veyi avea fayq de casa tatqlui meu aceeaw bunqvoinyq pe care am avut -o eu fayq de voi. Dayi-mi un semn de kncredinyare

13

cq veyi lqsa cu viayq pe tatql meu, pe mama mea, pe frayii mei, pe surorile mele, wi pe toyi ai lor, wi cq ne veyi scqpa dela moarte.``

14

Bqrbayii aceia i-au rqspuns: ,,Skntem gata sq murim pentru voi, dacq nu ne dayi pe fayq; wi cknd Domnul ne va da yara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunqvoinyq wi credinciowie.``

15

Ea i -a pogorkt cu o funie pe fereastrq, cqci casa kn care locuia era lkngq zidul cetqyii.

16

Wi le -a zis: ,,Duceyi-vq spre munte, ca sq nu vq kntklneascq ceice vq urmqresc; ascundeyi-vq acolo trei zile, pknq se vor kntoarce; dupq aceea, sq vq vedeyi de drum.``

17

Bqrbayii aceia i-au zis: ,,Iatq cum vom fi deslegayi de jurqmkntul pe care ne-ai pus sq -l facem.

18

La intrarea noastrq kn yarq, leagq funia aceasta de fir cqrmiziu la fereastra prin care ne-ai pogorkt, wi strknge la tine kn casq pe tatql tqu, pe mama ta, pe frayii tqi, wi pe toatq familia tatqlui tqu.

19

Dacq vreunul din ei va iewi pe poarta casei tale, ca sq meargq afarq pe uliyq, skngele lui va cqdea asupra capului lui, wi noi vom fi nevinovayi: dar dacq va pune cineva mkna pe vreunul din ceice vor fi cu tine kn casq, skngele lui va cqdea asupra capului nostru.

20

Wi dacq ne vei da pe fayq, vom fi deslegayi de jurqmkntul pe care ne-ai pus sq -l facem.``

21

Ea a rqspuns: ,,Fie dupq cuvintele voastre.`` Wi -a luat rqmas bun dela ei, wi ei au plecat. Ea a legat funia cqrmizie la fereastrq.

22

Ei au plecat, wi au ajuns la munte, unde au rqmas trei zile, pknq s`au kntors cei cari -i urmqreau. Cei care -i urmqreau i-au cqutat pe tot drumul, dar nu i-au gqsit.

23

Cei doi oameni s`au kntors, s`au pogorkt din munte, wi au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, wi i-au istorisit tot ce li se kntkmplase.

24

Ei au zis lui Iosua: ,,Cu adevqrat, Domnul a dat toatq yara kn mknile noastre, wi toyi locuitorii yqrii tremurq knaintea noastrq.``

Joshua 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com