Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 6

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 7

1

Cknd Domnul, Dumnezeul tqu, te va aduce kn yara kn care vei intra wi o vei lua kn stqpknire, wi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe Hetiyi, pe Ghirgasiyi, pe Amoriyi, pe Cananiyi, pe Fereziyi, pe Heviyi wi pe Iebusiyi, wapte neamuri mai mari la numqr wi mai puternice deckt tine;

2

cknd Domnul, Dumnezeul tqu, yi le va da kn mkni, wi le vei bate, sq le nimicewti cu desqvkrwire, sq nu knchei legqmknt cu ele, wi sq n`ai milq de ele.

3

Sq nu te kncuscrewti cu popoarele acestea, sq nu mqriyi pe fetele tale dupq fiii lor, wi sq nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tqi;

4

cqci ar abate dela Mine pe fiii tqi, wi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S`ar aprinde de mknie kmpotriva voastrq wi te-ar nimici kndatq.

5

Dimpotrivq, iatq cum sq vq purtayi cu ele: sq le surpayi altarele, sq le sfqrkmayi stklpii idolewti, sq le tqiayi pomii knchinayi dumnezeilor lor wi sq ardeyi kn foc chipurile lor cioplite.

6

Cqci tu ewti un popor sfknt pentru Domnul, Dumnezeul tqu; Domnul Dumnezeul tqu te -a ales, ca sq fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faya pqmkntului.

7

Nu doar pentrucq kntreceyi la numqr pe toate celelalte popoare S`a alipit Domnul de voi wi v`a ales, cqci voi sknteyi cel mai mic dintre toate popoarele.

8

Ci, pentru cq Domnul vq iubewte, pentru cq a vrut sq yinq jurqmkntul pe care l -a fqcut pqrinyilor vowtri, pentru aceea v`a scos Domnul cu mkna Lui puternicq, wi v`a izbqvit din casa robiei, din mkna Lui Faraon, kmpqratul Egiptului.

9

Sq wtii dar cq Domnul, Dumnezeul tqu, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios wi Kwi yine legqmkntul wi kndurarea pknq la al miilea neam de oameni fayq de cei ce -L iubesc wi pqzesc poruncile Lui.

10

Dar rqsplqtewte kndatq pe cei ce -L urqsc, wi -i perde; nu dq nici o pqsuire celui ce -L urqwte, ci -i rqsplqtewte kndatq.

11

De aceea pqzewte poruncile, legile wi rknduielile pe cari yi le dau azi, wi kmplinewte-le.

12

Dacq veyi asculta aceste porunci, dacq le veyi pqzi wi kmplini, Domnul, Dumnezeul tqu, va yinea fayq de tine legqmkntul wi kndurarea cu care S`a jurat pqrinyilor tqi.

13

El te va iubi, te va binecuvknta wi te va knmulyi; va binecuvknta rodul trupului tqu wi rodul pqmkntului tqu, grkul tqu, mustul wi untdelemnul tqu, rodul cirezilor tale de vite wi rodul turmelor tale de oi, kn yara pe care a jurat pqrinyilor tqi cq yi -o va da.

14

Vei fi binecuvkntat mai mult deckt toate popoarele; wi la tine nu va fi nici bqrbat, nici femeie stearpq, nici vitq stearpq kn turmele tale.

15

Domnul va depqrta de tine orice boalq; nu-yi va trimete niciuna din acele molime rele din Egipt pe cari le cunowti, ci va lovi cu ele pe toyi ceice te urqsc.

16

Sq nimicewti toate popoarele pe cari yi le va da kn mknq Domnul, Dumnezeul tqu; sq n`arunci nici o privire de milq spre ele, wi sq nu slujewti dumnezeilor lor, cqci aceasta va fi o cursq pentru tine.

17

Poate cq vei zice kn inima ta: ,,Neamurile acestea sknt mai mari la numqr deckt mine; cum voi putea sq le izgonesc?``

18

Sq nu te temi de ele. Adu-yi aminte ce a fqcut Domnul, Dumnezeul tqu, lui Faraon wi kntregului Egipt;

19

adu-yi aminte de marile kncercqri pe cari yi le-au vqzut ochii, de minunile wi semnele, de mkna tare wi de brayul kntins, cu cari te -a scos Domnul, Dumnezeul tqu. Awa va face Domnul, Dumnezeul tqu, tuturor popoarelor de cari te temi.

20

Domnul, Dumnezeul tqu, va trimete chiar wi vespii bondqrewti kmpotriva lor pknq la deplina nimicire a celor ce vor scqpa wi se vor ascunde de tine.

21

Sq nu te knspqimknyi de ei; cqci Domnul, Dumnezeul tqu, este kn mijlocul tqu, Dumnezeul cel mare wi knfricowat.

22

Wi Domnul, Dumnezeul tqu, va izgoni kncetul cu kncetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici kndatq, ca sq nu se knmulyeascq fiarele ckmpului kmpotriva ta.

23

Dar Domnul, Dumnezeul tqu, le va da kn mkna ta; wi le va pune cu totul pe fugq, pknq vor fi nimicite.

24

Pe kmpqrayii lor ki va da kn mknile tale, wi le vei wterge numele de subt ceruri; niciunul din aceste popoare nu va putea sq stea kmpotriva ta, pknq le vei nimici.

25

Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor sq le ardeyi kn foc. Sq nu poftewti wi sq nu iei pentru tine argintul wi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri sq ajungq pentru tine o cursq; cqci ele sknt o urkciune knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.

26

Sq nu aduci nici un lucru urkcios kn casa ta, ca sq nu fii nimicit cu desqvkrwire, tu wi lucrul acela; sq-yi fie groazq de el ,sq-yi fie sckrbq de el, cqci este un lucru blestemat.

Deuteronomy 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com