Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 33

Exodus

Return to Index

Chapter 34

1

Domnul a zis lui Moise: ,,Taie douq table de piatrq ca cele dintki, wi Eu voi scrie pe ele cuvintele cari erau pe tablele dintki pe cari le-ai sfqrkmat.

2

Fii gata disdedimineayq wi suie-te de dimineayq pe muntele Sinai; sq stai acolo knaintea Mea, pe vkrful muntelui.

3

Nimeni sq nu se suie cu tine, wi nimeni sq nu se arate pe tot muntele; wi nici boi, nici oi sq nu pascq pe lkngq muntele acesta.``

4

Moise a tqiat douq table de piatrq ca wi cele dintki; s`a sculat dis de dimineayq, wi s`a suit pe muntele Sinai, dupq cum ki poruncise Domnul; wi a luat kn mknq cele douq table de piatrq.

5

Domnul S`a pogorkt kntr`un nor, a stqtut acolo lkngq el, wi a rostit Numele Domnului.

6

Wi Domnul a trecut pe dinaintea lui, wi a strigat: ,,Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de kndurare wi milostiv, kncet la mknie, plin de bunqtate wi credinciowie,

7

care Kwi yine dragostea pknq kn mii de neamuri de oameni, iartq fqrqdelegea, rqzvrqtirea wi pqcatul, dar nu socotewte pe cel vinovat drept nevinovat, wi pedepsewte fqrqdelegea pqrinyilor kn copii wi kn copiii copiilor lor pknq la al treilea wi al patrulea neam!``

8

Kndatq Moise s`a plecat pknq la pqmknt wi s`a knchinat.

9

El a zis: ,,Doamne, dacq am cqpqtat trecere knaintea Ta, Te rog sq mergi kn mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta este kn adevqr un popor kncqpqyknat, dar iartq-ne fqrqdelegile wi pqcatele noastre, wi ia-ne kn stqpknirea Ta!``

10

Domnul a rqspuns: ,,Iatq, Eu fac un legqmknt. Voi face, kn faya kntregului popor, minuni cari n`au avut loc kn nicio yarq wi la niciun neam; tot poporul care este kn jurul tqu, va vedea lucrarea Domnului, wi prin tine voi face lucruri knfricowate.

11

Ia seama la ceea ce-yi poruncesc azi. Iatq, voi izgoni dinaintea ta pe Amoriyi, Cananiyi, Hetiyi, Fereziyi, Heviyi wi Iebusiyi.

12

Sq nu cumva sq faci legqmknt cu locuitorii yqrii unde ai sq intri, ca sq nu fie o cursq pentru tine, dacq vor locui kn mijlocul tqu.

13

Dimpotrivq sq le dqrkmayi altarele, sq le sfqrkmayi stklpii idolewti wi sq le trkntiyi la pqmknt idolii.

14

Sq nu te knchini knaintea unui alt dumnezeu; cqci Domnul se numewte gelos, este un Dumnezeu gelos.

15

Ferewte-te sq faci legqmknt cu locuitorii yqrii, ca nu cumva, curvind knaintea dumnezeilor lor, wi, aduckndu-le jertfe, sq te pofteascq wi pe tine, wi sq mqnknci din jertfele lor,

16

ca nu cumva sq iei din fetele lor neveste fiilor tqi, wi astfel, fetele lor, curvind knaintea dumnezeilor lor, sq tkrascq wi pe fiii tqi sq curveascq knaintea dumnezeilor lor.

17

Sq nu-yi faci un dumnezeu turnat.

18

,,Sq yii sqrbqtoarea azimilor: timp de wapte zile, la vremea hotqrktq, kn luna spicelor, sq mqnknci azimi, cum yi-am poruncit, cqci kn luna spicelor ai iewit din Egipt.

19

Orice kntki nqscut este al Meu, chiar orice kntki nqscut de parte bqrbqteascq din turmele de vaci sau de oi.

20

Sq rqscumperi cu un miel pe kntkiul nqscut al mqgqriyei; iar dacq nu -l rqscumperi, sq -i frkngi gktul. Sq rqscumperi pe orice kntki nqscut al fiilor tqi; wi sq nu te knfqyiwezi cu mknile goale knaintea Mea.

21

Wase zile sq lucrezi, iar kn ziua a waptea sq te odihnewti; sq te odihnewti, chiar kn vremea aratului wi seceratului.

22

Sq yii sqrbqtoarea sqptqmknilor, a celor dintki roade din seceriwul grkului, wi sqrbqtoarea strkngerii roadelor la sfkrwitul anului.

23

De trei ori pe an, toyi cei de parte bqrbqteascq sq se knfqyiweze knaintea Domnului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

24

Cqci voi izgoni neamurile dinaintea ta, wi-yi voi kntinde hotarele; wi nimeni nu-yi va pofti yara, kn timpul cknd te vei sui de trei ori pe an, ca sq te knfqyiwezi knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.

25

Sq n`aduci cu pkne dospitq skngele dobitocului jertfit kn cinstea Mea; wi carnea din jertfa praznicului Pawtelor sq nu fie yinutq kn timpul nopyii pknq dimineaya.

26

Sq aduci kn casa Domnului, Dumnezeului tqu, pkrga celor dintki roade ale pqmkntului. Iedul sq nu -l fierbi kn laptele mamei lui.``

27

Domnul a zis lui Moise: ,,Scrie-yi cuvintele acestea, cqci pe temeiul acestor cuvinte knchei legqmknt cu tine wi cu Israel!``

28

Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile wi patruzeci de nopyi. N`a mkncat deloc pkne, wi n`a bqut deloc apq. Wi Domnul a scris pe table cuvintele legqmkntului, cele zece porunci.

29

Moise s`a pogorkt de pe muntele Sinai, cu cele douq table ale mqrturiei kn mknq. Cknd se pogora de pe munte, nu wtia cq pielea feyei lui strqlucea, pentrucq vorbise cu Domnul.

30

Aaron wi toyi copiii lui Israel s`au uitat la Moise, wi iatq cq pielea feyei lui strqlucea; wi se temeau sq se apropie de el.

31

Moise i -a chemat; Aaron wi toyi fruntawii adunqrii s`au kntors la el, wi el le -a vorbit.

32

Dupq aceea, toyi copiii lui Israel s`au apropiat, wi el le -a dat toate poruncile, pe cari le primise dela Domnul, pe muntele Sinai.

33

Cknd a kncetat sq le vorbeascq, wi -a pus o mqhramq pe fayq.

34

Cknd intra Moise knaintea Domnului, ca sq -I vorbeascq, kwi scotea mqhrama pknq ce iewea; iar cknd iewea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise.

35

Copiii lui Israel se uitau la faya lui Moise, wi vedeau cq pielea feyei lui strqlucea; wi Moise kwi punea iarqw mqhrama pe fayq pknq ce intra ca sq vorbeascq cu Domnul.

Exodus 35

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com